• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 25 items
 1. jogász-közgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, - a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit, - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket, - a gyakorlati menedzsment módszereket, - a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, - a problémamegoldás rendszerelméletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket, - a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek: A végzettek a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:  - stratégiai gondolkodásmód, - önálló munkavégzésre való alkalmasság, - kreativitás és rugalmasság,  - szervezői képességek, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gyógyszergyártás- és-nagykereskedelem-minőségbiztosító

  Gyógyszergyártás- és -nagykereskedelem-minőségbiztosítók képzése. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: ·        összefüggéseiben ismeri az emberi test sejtjeinek, szervrendszereinek alapvető élettani folyamatait és az ezeket működtető biokémiai folyamatokat; ·        tájékozott a gyógyszerkutatással és gyártással kapcsolatos mikrobiológiai rendszerekkel és folyamatokkal kapcsolatban; ·        ismeri a gyógyszerek szervezetbeni támadáspontjait, metabolizmusát, toxikológiáját, a metabolitok minőségének tervezési elveit; ·        ismeri a gyógyszerhatóanyagok, segédanyagok és metabolitok analitikai meghatározásának módszereit, a gyógyszerhatóanyag- és készítménygyártás minőségellenőrzésének lehetőségeit és a gyártással, hatástani vizsgálatokkal kapcsolatos adathalmazok statisztikai értékelésének módszereit; ·        ismeri a speciális szakterületén alkalmazható adatgyűjtési és feldolgozási módszereket; ·        átfogóan ismeri a gyógyszergyártás jellegzetes technológiai folyamatait és a megfelelő minőségű hatóanyagok és készítmények előállításához szükséges műszaki feltételeket; ·        ismeri a speciális szakterületének minőségbiztosítási elveit és szabályait, ezek alkalmazási módszereit; ·        ismeri a gyógyszerfejlesztés és az új készítmények törzskönyvezésének menetét, szabályait; ·        ismeri a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök gyártásának legfontosabb etikai és jogi szabályait. Az elsajátítandó általános kompetenciák: ·        a helyzet vagy feladat racionális, mások számára is érthető elemzé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Health Care Manager

  A szak célja egészségügyi menedzserek képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi környezethez alkalmazkodva az egészségügyi rendszer különböző szintjein jelentkező vezetési és szervezési feladatok (elemzés, tervezés, irányítás, ellenőrzés) ellátására, az egészségügyi szervezetek hatékony működtetésére, irányítására, a hosszú távú szakmai, gazdasági és szervezeti stabilitás egyensúlyának biztosítására. Az egészségügyi menedzseri szemléletmód elsajátítása révén képesek a szervezeti problémák vezetői szempontú és innovatív megközelítésére, felismerésére, elemezésére és megoldására, vezetői döntések meghozatalára, valamint képesek a tudományos szakirodalom feldolgozására, kutatási projektekben való részvételre. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egészségügyi menedzser a) tudása - Ismeri az egészségügyi menedzsment átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és határait, az egészségügyi menedzsmentet alkotó tudományterületek (különös tekintettel az egészségtudományra, a gazdaságtudományra és a társadalomtudományra, valamint az interdiszciplináris magatartástudományra) elhatárolását és kapcsolódási pontjait. - Ismeri az egészségügyi menedzsment alapfogalmait, összefüggéseit, főbb tudományos elméleteit. - Ismeri az egészségügyi szolgáltatások rendszerét, s ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kutatási program- és projektmenedzser

  A képzés célja kutatási program- és projektmenedzserek professzionális és interdiszciplináris képzése.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végző hallgató   képes – kutatási stratégiák kialakításában és megvalósításában átfogó tervezési, ellenőrzési és egyéb vezetői feladatok ellátására; – szervezetének kutatási programjait és kutatási portfólióját magas szinten menedzselni;ismeri– a céges, felsőoktatási, kutatóintézeti kutatási szervezeteket, azok jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzóit;– a kutatási tevékenységszakmai és etikai normáit; – a kutatási hálózatépítés jellemzőit, a kutatási klaszter, a konzorcium és egyéb kooperatív kutatási tevékenységek sajátosságait; – a kutatószervezetek vezetésének sikeres stratégiáit;     valamint– átfogó ismeretekkel rendelkezik az európai és hazai kutatásfinanszírozási és pályázati rendszerekről;– figyelembe veszi a kutatási projektek marketingtevékenységhez kapcsolódó szempontjait.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes – kutatószervezetekkel, a kutatásfinanszírozási szervezetek képviselőivel hatékonyan együttműködni;– kutatási lobbitevékenységre, a hálózatépítés, a kutatási klaszterek, a konzorciumok kialakításának elősegítésére; – megfelelően alkalmazni szervezete kutatási stratégiájának kialakítása során a vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat; – a nemzeti és a nemzetközi kutatási pályázati rendszerekről megszerzett ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Sports Economist

  A képzés célja sportközgazdászok képzése, akik közgazdaságtudományi és sporttudományi műveltségükkel képesek az európai és a hazai sportélet területein, valamint a világpiacon önálló kreatív közgazdász szemléletű gondolkodásra, gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására, alkalmazott sporttudományi és közgazdaság tudományi elemzések és kutatások végzésére az akadémiai, állami és magánszférában, a sportélet területén - a modern piacgazdaság viszonyait figyelembe véve - a fejlesztési célokat meghatározni, ugyanakkor a magas szintű sportközgazdászi (innovációs) elméleti tudás és képességek birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A sportközgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elmél ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. governmental studies expert

   A képzés célja:  A közszolgálatban felsővezetői feladatokhoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztésével olyan szakemberek képzése, akik az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében, állami és szakmai vezetői feladatokat komplexen, rendszerszemlélettel, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői képességek birtokában képesek ellátni.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * az állam intézményrendszere, alkotmányjogi, közjogi keretei; * a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdései; * a kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei, gyakorlati kérdései; * a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatai; * az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitása; * a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása; * a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlata; * a szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatai; * a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdései; * a közigazgatás-fejlesztés, a hatékonyabb működés tervezési, szabályozási, elemzési, mérési összefüggései; * a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok főbb folyamatai; * az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának komplexitása, jogi és közpolitikai korrelációi; * a kormányzati, gazdaságpolitikai, versenyképességi és innovációs folyamatok nemzetközi ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. közmenedzsment szakjogász

  A képzés célja:A közigazgatás egyre gyakrabban veszi át az üzleti szférában már eredményesen alkalmazott eljárásokat, technikákat, hogy ezzel is növelje működésének hatékonyságát. Az új módszerek átvételével párhuzamosan jelentős kultúra- és egyben generációváltás is zajlik a közigazgatásban, amelynek hatására folyamatosan növekszik a hagyományostól eltérő szakmai ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező szakemberek iránti igény.Ma már – különösen kormányzati szinten – a rendkívül összetett feladatok megoldásához nemcsak a jogszabályok ismeretére és alkalmazására van szükség, hanem korszerű, a közigazgatás sajátos viszonyaihoz igazított pénzügyi, gazdálkodási és menedzsment ismeretekre is.Ennek megfelelően a képzés elsődleges célja, hogy interdiszciplináris jelleggel ötvözze és adja át a közigazgatási menedzseri, menedzser-utánpótlási réteg számára azokat az ismereteket, amelyek a modern közigazgatás menedzserszemléletű vezetéséhez, irányításához szükségesek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett ismeri:* a közmenedzsment alapismereteket, összefüggéseket, módszereket és azoknak az állami szervezetrendszer működtetésében betöltött szerepét;* a közfeladatok és közigazgatási feladatellátás jellemzőit;* a jogalkotástani alapismereteket;* a közigazgatás alapfogalmait;* a közigazgatási eljárás és a hatósági jogalkalmazás alapvető szabályait;* az alternatív feladatellátás lehetőségeit, módszereit;* a közszerződések elméleti és gyakorlati szerepét;* az emberi erőforrásokkal ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek: – az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén; – gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására; – képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására; – a szakirányú továbbképzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák; – alkalmasak a mezőgazdasági- és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására; A szakmérnök ismeri: – az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit; – a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát; – az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait; – az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.   Személyes adottságok, készségek: – szintetizáló és ökon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. mester szintű e-közigazgatási szakmérnök

    Tudás, ismeretek         A végzett ismeri:   az e-közigazgatás terület alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit, az e-közigazgatás működési elveit, a szervezetekben az e-közigazgatási tevékenységeket, azok összefüggéseit, a szervezetek e-közigazgatás rendszerének kialakításához és működtetéséhez szükséges ismereteket, a kapcsolódó tudományok (pl. gazdasági ismeretek, e-közigazgatás, jog) elveit és hasznosítható eredményeit. Képesség, alkalmazás           A végzett képes és alkalmas a megszerzett ismeretek birtokában:   a közigazgatási szolgáltató folyamatok e-közigazgatási szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra, a szervezetek e-közigazgatási rendszerének átvételére és működtetésére, műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, projektek irányítására, az e-közigazgatással kapcsolatos információ menedzselésére, az e-közigazgatáshoz kapcsolódó emberi erőforrás-menedzsmentben történő együttműködésre, a megfelelőségi mutatók javítására, a kockázatok elemzésére és menedzselésére. Készség, attitűd, magatartás           A végzett:   sikerorientált beállítódása az információs társadalom megvalósítását segíti elő, etikai tartása erős, kritikai és önkritikai érzéke döntéshozatali munkája során is egyensúlyban van, döntéseiben társadalmi és szociális érzékenység és felelősség tükröződik, analizáló és szintetizáló képessége fejlett, fogékony az újdonságok iránt.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Economist in Business Development

  A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Vállalkozásfejlesztés szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletil ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages