• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 57 items
 1. Instructor of English as a Foreign Language

  A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az angol nyelvoktató bölcsész a) tudása Ismeri a nyelvtanulással és a nyelvelsajátítással kapcsolatos legfrissebb alkalmazott nyelvészeti kutatások eredményeit. Ismeri az angol leíró nyelvészetet és annak nyelvpedagógiai vonatkozásait. Ismeri az angol nyelvű népek kultúráinak legfontosabb jellemzőit, és a kultúra, mint élet- és viselkedésforma kapcsolatát a nyelvvel (interkulturális ismeretek). Ismeri a nyelvtanulás és a nyelvtanítás elterjedt módszertani megközelítéseit. Ismeri a különböző technikákat az olvasás-, írás-, beszéd- és hallottszöveg-értési készség, illetve a recepció, produkció, interakció és a közvetítőkészség fejlesztésére. Ismeri a tartalomalapú nyelvoktatás legfontosabb elveit és gyakorlatát (pl. kéttannyelvű oktatás). Ismeri az információs és kommunikációs technikák speciális, nyelvtanuláshoz kötődő, integrált alkalmazásának lehetőségeit (a tanulói autonómia erősítése, az interaktív tábla lehetőségei, virtuális tanulási felületek, kevert tanulási módok). Ismeri a nyelvtudás mérésével és értékelésével kapcsolatos kutatások legfontosabb eredményeit, a Közös Európai Keretrendszer elfogadott szintleírásait, a nyelvi mérés és vizsgáztatás alapelveit. Ismeri a tantervkészítés elméleti és gyakorlati megközelítését. Ismeri a külső és belső programértékelés elméletét és gyakorlatát. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Philologist in Byzantine Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkezik a görög kultúráról és a magyar-bizánci kapcsolatokról. A görög nyelvet olyan szinten ismerik, hogy képesek a görög irodalmi művek és történeti források sokoldalú elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A bizantinológia szakos bölcsész a) tudása A görög nyelvet és a görög nyelvtant felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén ismeri. Ismeri és elsajátította a görög kultúra összefüggéseinek felismeréséhez és megértéséhez szükséges kutatási módszereket. Átlátja a görög irodalom és kultúra egészét az ókortól napjainkig. Átlátja a görög kultúra jelentőségét az európai kultúrában, az ókortól máig ívelő gondolkodástörténetben és az egyetemes civilizációs folyamatban. Jártas a modern nyelv-, irodalom-, kultúra- és történettudomány módszereiben. Alkalmazni tudja a történeti-filológiai módszert a bizánci irodalom és kulturális jelenségek, valamint a történeti folyamatok megismerésében. Ismeri és használni tudja a tudományszak sajátos szaknyelvét, fogalmait és szakszóit. Szabatosan fogalmaz tudományos stílusban, ismeri a tudományos idézés szabályait. Legalább két idegen nyelven ismeri a tudományterület sajátos szaknyelvét. b) képességei Képes az egyéni és csoportban szervezett tanulásra, valamint a szakmai fejlődéséhez szükséges hiányok elemző feltárására és pótlására. Képes gondolatait szóban és írásban árnyaltan kifejteni, birtokolja a szakmai vi ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gazdasági és jogi szakfordító és lektor ([A nyelv megnevezése] nyelv és [B nyelv megnevezése] nyelv)

   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek     ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet;  * az interkulturális kommunikáció sajátosságait; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * a fordítási és lektorálási elveket, módszereket; * a nyelvhelyességi, lexikográfiai, terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, szövegtárak, kézikönyvek, terminológiai adatbázisok, szakmai fórumok, folyóiratok, tudásbázisok, ontológiák); * a fordítók és lektorok számára fontos hazai szoftvereket; * a szükséges terminológiai elméleti és gyakorlati alapelveit; * azokat számítástechnikai fogásokat, amelyek képessé teszik őket fordítást és a lektorálást segítő eszközök használatára; * tisztában vannak a lektorálás minőségbiztosításban betöltött szerepével, a lektorok szakmai etikájával és felelősségével. * tisztában vannak a lektorálás paramétereivel, folyamatlépéseivel;   képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;  * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel  az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * m ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Translator and Audiovisual Translator (... [A: name of A language] language and... [B: name of the foreign language] language)

   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek     ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * az audiovizuális szövegfajták jellegzetességeit; * az audiovizuális fordítás alapelveit és módszereit; * a szakfordítási és az audiovizuális fordítási segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, terminológiai adatbázisok); * a szakfordító és audiovizuális fordító számára fontos szoftvereket (pl. SDL MultiTerm és qTerm, Subtitle Workshop, Amara, EZTitles);  * az audiovizuális fordítás folyamatában részt vevő különböző szakemberek és intézmények (pl.: szinkronstúdiók) feladatait.     képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. angol jogi szakfordító szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogi szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át és fordítói kompetenciákat erősítsen, amely a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait. Elsajátítandó kompetenciák:Szakfordítói kompetenciák* stílusérzék, fogalmazási, helyesírási készség;* segédkönyvek, fordítószoftver használata;* szakszövegek elemzése forrásnyelven és célnyelven;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző brit, amerikai és európai uniós terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában. A nemzetközi forgalomban jelentkező fontosabb iratok fordításához használható terminológiai és számítógépes adatbázisok, C.A.T. megoldások és fordítási memóriák felhasználói szintű ismerete. Önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal.            Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a kontinentális és a common law országok eltérő jogi megközelítéseinek a fordítási munka szempontjából nél ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A /anyanyelv/ és B /idegen nyelv/ megnevezése)

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek    ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * a terminológiai elveket és módszereket; * a lexikográfiai és terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, terminológiai adatbázisok, tudásbázisok, ontológiák); * a terminológus számára fontos hazai szoftvereket (pl. SDL MultiTerm és qTerm); * a vállalati és intézményi terminológiai munkacsoportok működését.   képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint  a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására; * a terminológiai elvek és módszerek gyakorlati alkalmazására; * eligazodni a lexikográfiai és terminológiai segédeszköz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Philologist in Modern Greek Language, Literature and Culture

  A képzés célja olyan újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész szakemberek képzése, akik az újgörög nyelvet, irodalmat és kultúrát illetően átfogó tudományos ismeretekkel rendelkeznek, az újgörög nyelvű országok kultúrájában speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkeznek. Megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet területein nyelvi közvetítői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész a) tudása Felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelően ismeri az újgörög nyelvet. Ismeri az újgörög nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseit, a kutatási irányzatokat és az eredményeket. Rendszerezett, elmélyült tudással bír az újgörög nyelv, az újgörög nyelvű irodalom és kultúra, valamint a jelenkori társadalmi-politikai kontextus egészéről. Ismeri a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazását. Ismeri a görög nyelv korábbi fejlődési szakaszait, a bizánci és kora újkori görög nyelvet. Ismeri a fogalmi gondolkodás és az absztrakció alkalmazásának lehetőségét, amely képessé tesz az irodalomtudományban, a nyelvtudományban és más társadalomtudományokban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritikai attitűd kialakí ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. bírósági és hatósági tolmács (az A és a B nyelv megnevezése)

  A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket (A nyelv); * magas szinten az adott idegen nyelvet (B nyelv); * a bírósági és hatósági eljárásokat és azok nyelvhasználatát, terminológiáját; * a bírósági és hatósági eljárások során használt szövegfajták jellegzetességeit.        képesek: * ellátni a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát a magyarországi bírósági és hatósági eljárások során; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegennyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő tolmácsolási műveletek alkalmazására és a megfelelő tolmácsolási stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának megfelelő tolmácsolási technika alkalmazására.   alkalmasak: * az adott szakterület szövetrajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szövegeket alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a bírósági és hatósági szakterületek terminológiai elvárásainak; * különböző műfajú bírósági és hatósági szakszövegek pontos, a k ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Philologist in Speech Science

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatási ismereteikkel előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást a beszédtudomány területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A beszédtudomány szakos bölcsész a) tudása Ismeri a beszédtudományok (fonetika, pszicholingvisztika) általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a beszédtudományok kapcsolódását a rokon szakterületekhez (fonológia, logopédia, beszédtechnológia). Részletekbe menően ismeri a fonetika és a pszicholingvisztika összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri a beszédtudományok sajátos kutatási módszereit, mérési technikáit. Alaposan és átfogóan ismeri a beszédtudományok jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusát. Szakterületének legalább egy résztémájában (artikulációs fonetika, zöngeképzés, koartikuláció, akusztikai fonetika, a beszéd szupraszegmentális elemei, beszédpercepció) elmélyült ismeretekkel rendelkezik. Legalább két idegen nyelvet (ebből az egyik az angol) ismer a beszédtudományok műveléséhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára. b) képességei Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel képes azonosítani speciális fonetikai és pszicholingvisztikai problémákat. Képes feltárni és megfogalmazni a megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret (mérésekkel, kísérlet ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. német jogi és szakfordítói szakjogász

  A képzés célja: Ezen szakirányú továbbképzés keretében a hallgatók egyrészt a német jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a német nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák a munkájukban. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: A képzés során elsajátítandó szakjogász kompetenciák/tudáselemek: - az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége,- tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,-  áttekintési és rendszerező képesség,-  az adott ország (Németország, illetve az Európai Unió) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása,-  a felmerülő problémák jogi természetének felismerése,-  képesség a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására.        Szakfordítói kompetenciák:- stílusérzék, fogalmazás, helyesírás,- segédkönyvek használata,- logikai kapcsolatok reprodukciója,- szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven,- kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás,- fordítói szoftverek ismerete,- az adott (német, illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, te ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages