• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 80 items
 1. Digital Business

  The degree programme includes: - Combining digital technology with economically viable applications - Learning how to communicate professionally - Good work – life balance If students study 6 semesters, the internship will take place in the 5th semester. If students study 8 semesters, the internship will be split up between the 5th, 6th and 7th semester. ...

  Provider NameFachhochschule der Wiener Wirtschaft

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Business and Economics (E)

  “Business and Economics” is the WU’s new and innovative programme giving you a broad understanding of business and economics in a global context. ...

  Provider NameWirtschaftsuniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. Licence pro mention agent de recherches privées

  - Gestion administrative, financière et réglementaire de l'activité - Analyse des demandes des clients particuliers ou sociétés - Contractualisation avec les clients - Organisation et séquençages des missions - Réalisation des investigations et enquêtes telles des enquêtes privées destinées à permettre l'administration de la preuve devant la justice dans le cadre de la réparation d'un préjudice, des recherches de personnes disparues ou des contre-enquêtes représentant un dernier recours - Maîtriser la règlementation juridique structurant et encadrant les métiers de la sécurité pour les entreprises, les organismes financiers - Répondre, en conformité avec les lois de la République et dans le cadre déontologique professionnel, aux besoins légitimes de tout citoyen qui estime subir un préjudice civil, pénal ou commercial - Assurer un rôle de conseil et d'assistance auprès des clientsµ - Etablir des constats, collecter des témoignages et des éléments de preuves, reconstituer les faits, récolter des indices matériels, effectuer des auditions, rechercher des personnes en utilisant les techniques appropriées de questionnement, de surveillance, de filature et d'investigation - Collecter des informations, des renseignements en utilisant les techniques et outils adaptés - Appliquer les règles en vigueur pour administrer les éléments de preuve en justice    - Exploitation de données - Production de rapports de synthèse, de vacations, de notes d'informations - Prévention ayant trait à la sécurité pour les entrepr ...

  Provider NameUniversité de Nîmes

  Category: Learning Opportunities Location: France, Languedoc-Roussillon (Montpellier)
 4. Licence pro droit sécurité des biens et des personnes spécialité activité juridique, directeur d'enquêtes privées

  Activités dans les secteurs touchant à la protection et à la sécurité des biens et des personnes. Secteurs d'activité : Entreprises de sécurité Service sécurité des entreprises (distribution, transport) ou des collectivités territoriales Métiers visés : Directeur d'Agence d'enquête privée Responsables sécurité transports, grande distribution, collectivités locales Directeur d'enquête judiciaire et sécurité publique (gendarmerie et polices) Agents d'enquêtes privées (détectives privés) Agents de sécurité attachés à des sociétés de transport ou de gardiennage ...

  Provider NameUniversité Panthéon-Assas

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 5. Varnostni menedžment (Security Management)

  Diplomant študijskega programa prve stopnje Varnostni menedžment bo poleg splošnih kompetenc, kot so sposobnost vrednotenja varnostnih razmer, sposobnost znanstvene komunikacije na področju varnostnega menedžmenta, sposobnost dela z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja, poznavanje različnih strategij in sposobnost reševanja problemov, vsposobnost kritičnega vrednotenja različnih pristopov in metod, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so: razumevanje delovanja različnih družbenih sistemov v konkretni globalni družbeni situaciji in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju varnosti in zaščite družbe; izvajanje akcijskih raziskav in aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja varnostnih in zaščitnih, tako na lokalnem, regionalnem kot tudi v mednarodnem kontekstu; poznavanje in razumevanje utemeljitve turističnih, humanističnih, družboslovnih in poslovnih ved tako v časovni (zgodovinski), kot tudi konkretni družbeni situaciji; sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj na področju varnosti in zaščite družbe v konkretnem okolju ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju; upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije in tehnike med različnimi dejavniki v situaciji soodvisnosti za zagotavljanje kvalitetnih varnostno zaščitnih storitev, tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem okolju. * Vir opisov štu ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Informacijska varnost (Information Security)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant pridobi visoko strokovno izobrazbo na področju varstvoslovja in informatike. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja informacijske varnosti, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanje iz informatike in varstvoslovja. Študij vključuje tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijske in druge vede. Diplomanti programa bodo usposobljeni opravljati delo in uporabljati pridobljena znanja na različnih področjih, ki so neposredno ali posredno vezane na področje študija. Študijski program je na vsebinskem področju aplikativno usmerjen ter omogoča diplomantom – strokovnjakom na področju informacijske varnosti – kompetentno in kompetitivno vključevanje v delovne procese, s čimer je omogočen razvoj kariere. Diplomanti bodo usposobljeni za proučevanje in za zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti. S tem se prispeva k dviganju informacijske varnosti in posledično k demokratični družbi, varstvu človekovih pravic in svoboščin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Organizācijas drošība- Prof. bak. studijas

  PRASMES Apgūsi praktiskās iemaņas pašaizsardzībā, kā arī iemācīsies būt gatavs sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. Iemācīsies rīkoties dažādās krīzes situācijās, gūsi zināšanas par noziedzīgu nodarījumu atklāšanas īpatnībām, kā arī par valsts un pašvaldību iepirkumiem. Iemācīsies plānot, organizēt un vadīt ar uzņēmuma drošību saistītos pasākumus. Iegūsi praktiskās iemaņas detektīvdarbībā. Apgūsi prasmes profesionāli kontrolēt un motivēt padoto personālu un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm. KARJERA: •Tu, strādājot valsts vai pašvaldības institūcijā, būsi labi sagatavots, lai ieņemtu vidēja līmeņa vadītāja amatu •Tu būsi labi sagatavots darbam privāto struktūru drošībā, operatīvajā darbībā, drošības tehnisko ierīču nodrošinājumā, kriminālistikā un personu apsardzē •ja vēlies strādā privātajās institūcijās, izvēlies karjeru - komercsabiedrību drošības dienesta vadītājs PRAKSE 1., 2. un 4. studiju gadā. Augstskola ir Latvijas Drošības biznesa asociācijas (LDBA) biedrs, kas ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Tā apvieno trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomā darbojošos uzņēmumus, kuros zināšanas praksē regulāri pārbauda topošie speciālisti. Tu varēsi iziet praksi lielākajos drošības jomas uzņēmumos G4S un Grifs AG, kā arī Turībā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Robežapsardze- Prof. studijas pēc koledžas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa Pasaules un sabiedrības izpētes mācība, Organizāciju psiholoģija, Zinātniskā darba pamati Nozares teorētiskie un informāciju tehnoloģiju kursi - B daļa Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, Vadības teorija, Grāmatvedības pamati, Stratēģiskā vadīšana, Dokumentu pārvaldība, Robežsardzes tehnisko līdzekļu pielietošana, Tiesību normu piemērošanas teorija, Valsts un cilvēktiesības, Riska analīze un operatīvās darbības pamati Nozares profesionālās specializācijas kursi - B daļa Finanšu vadīšana un plānošana, Kvalitātes vadība, Konfliktoloģija un lietišķā etiķete, Ārkārtas situāciju vadība, Starpkultūru komunikācija, Kriminālprocesa tiesības, Kriminoloģija, Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, Administratīvās tiesības un process, Civiltiesības un civilprocess, Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija, Robežpārbaudes vadība, Robežuzraudzības vadība , Imigrācijas kontroles vadība, Studiju darbs vadībā, Studiju darbs tiesībās, Studiju darbs tiesībās, studiju darbs robežapsardzē C daļa Apdrošināšana un nekustamā īpašuma vērtēšana, Projektu sagatavošana un vadīšana, Lietišķā komunikācija, Ārvalstu robežsardzes institūcijas, Bērnu tiesību aizsardzība, Policijas tiesības, Patvēruma tiesības, Militārās tiesības, Svešvaloda (angļu) Absolventu iespējas studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus; dienēt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu vai izglītības iestāžu vecāko virs ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Gaisa spēku militārā vadība- Prof. bak. studijas

  Specialitātes: mehāniķis vai avioniķis. Studiju programmas mērķis Sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci. Programmas uzdevumi: 1.Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību. 2.Dot studējošiem teorētisko izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli. 3.Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās. 4.Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst vada komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām. 5.Nodrošināt konkrētas specializācijas interdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos un militārā gaisa transporta jautājumos, kuras praktiski lietojamas NBS kaujas tehnikas un gaisa transporta līdzekļu pareizai ekspluatācijai. 6.Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar inženierzinātni un valsts aizsardzību. 7.Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši NBS attīst ...

  Provider NameLatvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Jūras spēku militārā vadība- Prof. bak. studijas

  Apakšprogrammas: - Kuģu vadīšana; - Kuģu mehānika. Studiju programmas mērķis Sagatavot studējošos par vidēja līmeņa vadītājiem dienestam NBS, ES/NATO daudznacionālajās vienībās ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci. Studiju programmas uzdevumi: 1. Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību. 2. Dot studējošiem teorētisku izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli. 3. Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās. 4. Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst kuģa grupas komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām. 5. Nodrošināt konkrētas specializācijas starpdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos un jūrniecības nozares jautājumos, kuras praktiski lietojamas NBS kuģu vadīšanai un pareizai ekspluatācijai. 6. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar jūrniecību, inženierzinātni un valsts aizsardzību. 7. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai. Nacionālā aizsardzī ...

  Provider NameLatvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages