• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Vadībzinātne- Doktora studijas

  Kopīgā starpaugstskolu doktora programma tiek realizēta Biznesa augstskolā "Turība" un Daugavpils Universitātē. Apakšnozares: - Uzņēmējdarbības vadība - Sabiedrības vadība - Izglītības vadība Studiju programmas mērķis: nodrošināt augsta līmeņa studijas un aktīvu doktorantu zinātniski pētniecisko darbību, dot iespēju doktorantiem padziļināti apgūt kompetences, kuras nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba veikšanai un tā pabeigšanai ar oriģinālu un empīriski pārbaudītu rezultātu iegūšanu vadībzinātnes nozarē, apliecinot starptautiski salīdzināmu pieredzi pētniecības darba īstenošanā, tā organizēšanā un vadībā. Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti: Augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana vadībzinātnē; Sabiedrības attīstībai nozīmīgu zinātnisku atklājumu veikšana; Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un mācību līdzekļu, zinātnisko publikāciju sagatavošana; Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās un vietējās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskos izdevumos; Studiju un zinātniskās pētniecības rezultātā doktoranti: spēs demonstrēt apgūtās zināšanas un izpratni par aktuālajām vadībzinātnes un saskares zinātņu teorijām un konceptuālajām atziņām; pārvaldīs zinātnes pētniecības metodoloģiju, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes, kas nodrošinās teorētisku un praktisku problēmu inovatīvu izpēti; spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai in ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Jauno mediju māksla- Doktora studijas

  Programmas saturs Starpdisciplināras prakses: Hibrīdo mediju vides, stāstījumu un nelineāru naratīvu veidošana; Informācijas un enerģijas tīkli; Māksla un zinātne; Mediju arhitektūra; Ekoloģijas un tehnoloģiju pētniecība u. c. Skaņas un imersīvā vide: Skaņu māksla; Elektroniskā mūzika; Reaģējošā vide; Tīklotā māksla; Interaktīvo un 3D filmu veidošana u. c. Tīklu kultūra un ilgtspējība: Kultūra un ekonomika digitālajā laikmetā; Sociālie mediji un tīklotās kopienas; Līdzdalības kultūra; Mediju ekoloģija; Semantiskais tīkls; Atvērtā koda pieeja; Intelektuālais īpašums u. c. Iespējas pēc doktora grāda ieguves - strādāt industrijā vai uzņēmumā - kļūt par politikas un/vai kultūras inovāciju veidotāju - būt dinamiskam un uzņēmīgam profesionālim, kas izprot un veido radošu ekonomiku un zināšanu sabiedrību. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Uzņēmējdarbības vadība- Doktora studijas

  KARJERA: - doktora grāds vadībzinātnē apliecina Jūsu intelektuālo gudrību, merķtiecību, radošumu un spējas analizēt, izstrādājot jaunas pieejas biznesa vadīšanā; - doktora grāds vadībzinātnē būtiski paaugstina Jūsu personīgā zīmola vērtību darba tirgū un ir nozīmīgs priekšnosacījums tam, ka darba dzīves laikā tiksiet labi atalgots; - doktora grāds vadībzinātnē atver durvis Jums un Jūsu biznesam Eiropā; - doktora grāds vadībzinātnē nozīmīgi paplašina karjeras ceļa izvēli biznesā, valsts vai pašvaldības institūcijā, kā arī augstākās izglītības iestādē. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Education Management- Doctoral studies

  The doctoral study program Education management has been developed with the aim for the doctoral student to acquire knowledge and skills that would give him/her the possibility to work out the research independently and complete it with obtaining scientifically original results that had been proved in practice in the field of education management thus confirming one’s competence in performing, organizing and managing the research. The doctoral scientific degree is awarded for the doctoral thesis – original, independently carried out scientific work which can be assessed as a significant contribution to the development of the education management and the improvement of the education system in Latvia. The doctoral thesis may have the following 3 forms: dissertation, the set of thematically unified scientific publications, monograph. The language of the doctoral thesis is Latvian or English. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Business Management- Doctoral studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. This inter-university Doctoral programme in Business Administration is implemented by three Latvian partner universities: RISEBA University, BA School of Business and Finance and Ventspils University College. This programme will serve as an incubator for future thought leaders in academia and in practice by immersing them in substantial research and allowing them to work closely with senior faculty. All doctoral students undergo a two-year taught stage during which they receive a thorough grounding in research design, skills and methods. This phase includes courses in Strategic Management, Finance Management, Research Methods, as well as a number of elective courses, all contributing to the development of students’ own research projects. The research stage of the programme usually takes three years to complete. Having developed research proposals in consultation with their supervisors, students conduct their own research. RISEBA DBA candidates utilise their career experience and industry knowledge in developing research projects, which not only tackle important unresolved problems in the real world, but also make a significant contribution to their subject fields. DOCTORAL STUDIES PROGRAMME Compulsory modules: Strategic Management Data Mining Finance Management Marketing Management Research Methods Limited Choice Electives: Management and Organisational Theory Risk Management and Crisis Man ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Business Administration (PhD)- Doctoral studies

  The inter-university doctoral study programme “Business Administration” is implemented in co-operation with Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA). Upon successful completion, you will be awarded the degree: Doctor of Business Administration (PhD). The study programme is mainly provided for the specialists having work experience in business administration and management of organizations. The study strategy is based on the students’ contribution in the learning process by sharing knowledge, as well as independent management of the learning process. Situation analyses and other materials are used in order to develop understanding concerning application of the theory in order to solve practical problems. In the framework of the programme the approach based on research is applied by considering the management problems. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Uzņēmējdarbības vadība- Doktora studijas

  Doktora studiju programma piedāvā studējošajiem iespēju apgūt padziļinātas teorētiskas zināšanas un pētniecības iemaņas ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā. Tādējādi programmas struktūra un saturs nodrošina tās absolventiem – uzņēmējdarbības vadītājiem/ekonomistiem visaugstāko (astoto) kompetenču līmeni. Vadībzinātnes un vadībzinātnes doktoru misiju un lomu pašreiz un pārskatāmā perspektīvā var iedalīt trīs jomās: – izglītība un zinātne; – uzņēmējdarbība; – valsts pārvalde. Visas trīs jomas ir savstarpēji saistītas: gan kā vadībzinātnes izglītības visaugstākais līmenis, gan kā zinātniskās pētniecības pēctecīgs posms un iekļaujas Eiropas modelī. Galvenie studiju priekšmeti: Vadības ekonomika, uzņēmējdarbības vadībzinības aktuālās problēmas, finanšu vadība, mārketinga vadīšanas aktualitātes, pētījumu metodes, uzņēmējdarbības mikro- un makrovides pārvaldība, svešvaloda. ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Vadībzinātne- Doktora studijas

  Kopīgā programma tiek realizēta Biznesa augstskolā Turība un Daugavpils Universitātē. Apakšnozares: - Uzņēmējdarbības vadība - Izglītības vadība - Sabiedrības vadība. KARJERA: •doktora grāds vadībzinātnē apliecina Tavu intelektuālo gudrību, merķtiecību, radošumu un spējas analizēt, izstrādājot jaunas pieejas biznesa vadīšanā; •doktora grāds vadībzinātnē būtiski paaugstina Tava personiskā zīmola vērtību darba tirgū un ir nozīmīgs priekšnosacījums tam, ka darba dzīves laikā labi nopelnīsi; •doktora grāds vadībzinātnē atver durvis Tev un Tavam biznesam pasaulē; •doktora grāds vadībzinātnē nozīmīgi paplašina karjeras ceļa izvēli biznesa, valsts vai pašvaldības institūcijā, kā arī augstskolā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot zinātņu doktorus Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā. Studiju programmas uzdevumi Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.: • doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; • doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); • doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos. Doktora studiju programmas īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF) sadarbībā ar Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centru (UIRAC). ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Programma tiek īstenota kopā ar Banku augstskolu un sadarbībā ar SSE Riga, un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). Doktora studiju programma paredzēta cilvēkiem ar darba pieredzi biznesa vai organizāciju vadībā. Studiju organizācija: katru otro piektdienu, sestdienu, svētdienu. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages