• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 77 items
 1. Doctoral Programme in Innovation & Creativity Management

  Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit sind Kreativität und Innovationsfähigkeit Kernfaktoren für Wettbewerbsfähigkeit. Um diese Eigenschaft zu fördern, gilt es zunächst zu verstehen, wie neue Ideen entwickelt, bewertet und am Markt erfolgreich umgesetzt werden. Hier geht es nicht nur um die Entwicklung neuer technologischer Produkte oder Prozesse, sondern auch um neue Formen des Organisierens, der Personalführung, des Marketings, von Dienstleistungen oder ganzen Geschäftsmodellen. Um zu dem Doktoratsstudium an der Privatuniversität Schloss Seeburg zugelassen zu werden, muss die Themensuche sowie -absprache schon vorab erfolgen, d.h. dass der vorläufige Arbeitstitel der Dissertation bereits feststehen und eine Betreuungsvereinbarung von dem/der BetreuerIn unterzeichnet sein muss. Dieser Prozess wird nach dem Beratungsgespräch von der Studiengangsleitung koordiniert ...

  Provider NamePrivatuniversität Schloss Seeburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 2. Management and Economics in Health Care

  Die Promotion in Managment und Ökonomie im Gesundheitswesen befähigt zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit. Planung von Forschungsprojekten, die Präsentation und Kommunikation von Forschungsergebnissen in unterschiedlichem Kontext sowie deren Publikation in Fachzeitschriften („scientific writing“) ist Bestandteil des Studiums. ...

  Provider NameTiroler Privatuniversität UMIT

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 3. Organizacija in management informacijskih sistemov (Organization and Management of Information Systems)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj doktorskega študija je, da študenta usposobi tako, da zna razvijati, zasnovati in implementirati rešitve z informacijsko tehnologijo tako, da izboljšajo delovanje organizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Management znanja (Knowledge Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program je zasnovan sodobno, je mednarodno primerljiv, in omogoča v regiji in širši slovenski javnosti ustvarjanje novega znanja na področju poslovnih in upravnih ved, vendar s poudarkom na managementu in managementu znanja v najširšem pomenu. Management znanja je multidisciplinarno vsebinsko področje, ki ponuja mnoge raziskovalne izzive tako z vidika ravni posameznika, skupin in podjetij, kakor tudi z vidika povezanosti z različnimi disciplinami, kot so ekonomija, izobraževanje, informatika, management, poslovne vede, sociologija, raziskovalna metodologija in druge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Strateško komuniciranje (Strategic Communication)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj doktorskega programa je usposobiti kandidate za raziskovalno delo v znanstveno-raziskovalni sferi ter za strokovno delo na strateških področjih sodobne družbe (politika, gospodarstvo, mediji). Program pri posamezniku razvija kompetence za kompleksno delovanje v različnih okoljih ter povezovanje izkušenj, pridobljenih skozi interakcije v spreminjajočih se družbenih situacijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za medije (Faculty of Media)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Poslovne vede (Business Science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri študija so: Komerciala, Turizem, Poslovna informatika. Cilj programa je študentom omogočiti spoznati najprej, kaj pravzaprav je teorija znanosti, zakaj je v družbi, ki se želi razvijati, pomembna njena prisotnost ter pomen makroekonomskih teorij, njihovo zgodovino, dejavnike, ki so nanje vplivali, in njihov vpliv na obnašanje organizacij v posameznih obdobjih in okoljih. Poseben poudarek je dan novejšim makroekonomskih teorijam, ki so se razvile v razmerah globalnega poslovanja organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi (Innovation and Sustainable Business Management in Digital Society)

  Študijski program ponuja celosten, interdisciplinaren pristop na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Študente bo usposobil za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja s kompetencami učinkovitega prenosa novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Upravljanje in ekonomika javnega sektorja (Governance and Economics in Public Sector)

  Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja je namenjen kandidatom, ki delajo ali se nameravajo zaposliti na delovnih mestih, za katera se zahteva in pričakuje znanstveno-raziskovalno delovanje na področju uprave in poslovnih ved na področju javnega sektorja; to pomeni preučevanje, snovanje, razvoj in aplikacijo novih metodologij, tehnologij in znanj na področju uprave in poslovnih ved. Program je zasnovan tako, da kandidat v prvih dveh študijskih letih pridobi vsa potrebna poglobljena teoretsko-znanstvena in metodološka upravno-pravna, organizacijska, ekonomska, menedžerska in informacijska znanja, ki so potrebna za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in praktičnih problemov na izbranih področjih in ki jih v nadaljevanju tega študija uporabi za razrešitev konkretnega znanstveno-raziskovalnega problema v okviru izdelane doktorske disertacije. Zato je Skupni doktorski študijski program zasnovan izrazito inter - in multidisciplinarno, kar ustreza naravi znanstvenega raziskovanja na eni in najzahtevnejšega strokovnega dela na drugi strani. Modula programa: Javno upravljanje in Ekonomski. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (Faculty of Administration)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Projektni management

  Študij Projektnega Managementa je usmerjen v razvoj kompetenc iz projektnega managementa, ki pripomorejo k izboljšanju uspešnosti projektov, posebej srednje velikih in t.i. megaprojektov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja gospodarskih subjektov in s tem tudi na razvoj skupnosti oziroma uspešnost družbe kot celote. Raziskovanje v okviru doktorske disertacije je usmerjeno na nekatere ključne probleme projektnega managementa, ki se v praksi kažejo kot trenutno nerešljivi kot npr. znatne prekoračitve začetno načrtovanega časa in stroškov projektov, uspešnost upravljanja s projekti, povečanje uspešnosti projektov, razvoj kompetenc sodelujočih v projektih, posebnosti upravljanja v multikulturnem okolju, vloga megaprojektov v razvoju družbe ipd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Management (Executive PhD)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorska dizertacija študentov bo izvirno delo na področju strateškega managementa in/ali vodenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameIEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa (IEDC – Bled School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages