• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 34 items
 1. Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 07.01.2019. līdz 08.02.2019. Starpaugstskolu doktora studiju programma. Šo studiju programmu Ventspils Augstskola realizē sadarbībā ar Liepājas Universitāti. Studiju programmas mērķis • nodrošināt zinātnisko un akadēmisko pēctecību valodniecības nozarē, paredzot programmas absolventiem iespēju iekļauties Latvijas un starptautiskajā zinātniskajā apritē, akadēmisko pienākumu veikšanā, kā arī citās darbības jomās, kur nepieciešama vai vēlama filoloģijas zinātņu doktora līmeņa zinātniskā kvalifikācija; • balstoties uz sadarbību dažādu valodniecības apakšnozaru ietvaros, attīstīt Latvijas valodniecībai, izglītības sistēmai un sabiedrībai aktuālus un perspektīvus pētniecības virzienus; • paplašināt un padziļināt Letonikas pētījumus, attīstīt tulkojumzinātnes teorētisko bāzi un jaunus lietišķās valodniecības apakšvirzienus. Studiju programmas uzdevumi • nodrošināt doktorantiem iespēju sekmīgi apgūt studiju programmu, lai iegūtu filoloģijas doktora grādu (Dr.philol.) un tam atbilstošās nozares doktora intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās kompetences. ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)- Doktora studijas

  Starpaugstskolu doktora studiju programma. Šo studiju programmu Liepājas Universitāte realizē kopīgi ar Ventspils Augstskolu. Studiju programmas apakšvirzieni - Latviešu diahroniskā valodniecība - Latviešu sinhroniskā valodniecība - Lietišķā valodniecība - Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība. Programmas saturs Doktorantūras studiju pamats ir pētnieciskais darbs: promocijas darba – oriģināla zinātniska pētījuma – izstrāde, kā arī pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātniskos izdevumos Akadēmiskie kursi atbilstoši katra doktoranta specializācijai padziļina zināšanas par mūsdienu valodniecības aktuālajiem jautājumiem un izvēlētā apakšvirziena problēmām Doktorantūras studijās (svešvalodu zinātnes valodā, zinātniskajos darbsemināros, metodoloģiskajos un lingvistiskajos kolokvijos, starptautiskās jauno lingvistu konferences „Via Scientiarum” organizēšanas un rakstu krājuma sagatavošanas procesā) tiek pilnveidota zinātniskā, akadēmiskā un organizatoriskā darba kompetence. Iespējas pēc doktora grāda ieguves: - strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē - veikt amata pienākumus, kam nepieciešama augsta līmeņa lingvistiskā kompetence, valsts, pašvaldības organizācijā vai institūcijā. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Valodniecība- Doktora studijas

  Valodniecības DSP piedāvā studijas šādās valodniecības apakšnozarēs: vispārīgā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība, lietišķā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, latviešu diahroniskā valodniecība, baltu valodniecība, ģermāņu valodniecība, romāņu valodniecība, slāvu valodniecība, somugru valodniecība, klasiskā filoloģija. Valodniecības doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē (Dr. philol.). Studiju laikā doktorants apgūst valodniecības nozares teoriju, kā arī iedziļinās specializācijas apakšnozares aktuālās problēmās, apgūst izvēles kursus valodniecībā. Doktorants apgūst zinātniskā darba iemaņas, gatavojot zinātniskus referātus un publikācijas, kā arī sagatavojot promocijas darbu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē. Promocijas darbs var tikt izstrādāts latviešu vai specializācijas apakšnozarē lietotajā valodā (angļu, franču, vācu vai krievu valodā). Vairums Valodniecības DSP studējošo ir iesaistījušies doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi”, tāpat aktīvi iesaistās pētniecisko projektu realizācijā, kā arī zinātnisko konferenču un semināru organizēšanā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Literatūrzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākā līmeņa speciālistus literatūrzinātnes nozarē “Cittautu literatūras vēstures” un“Salīdzināmās literatūrzinātnes”apakšnozarēs, kā arī sagatavot pētnieka karjerai atbilstošus speciālistus saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti: ar pētījuma tematiku saistītas zināšanas, kas orientētas uz teorētisko, metodoloģisko un tekstoloģisko problēmu identificēšanu latviešu un cittautu literatūras attīstībā; prasmes izmantot iegūtās zināšanas pētnieciskajā darbībā; studiju laikāizveidota un nostiprināta uz noturīgu personisku/profesionālu interesi balstīta attieksme pret literatūras procesiem; attieksme, kas ir saskaņota ar pārliecību, ka izglītībai jātiecas uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Programma tiek īstenota Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē Studiju laikā literatūrzinātnes doktoranti tiek aicināti kompetentas un starptautiski atpazīstamas DU Humanitārās fakultātes profesoru grupas vadībā iesaistīties zinātniskajā apritē, lai izstrādātu mūsdienīgus un inovatīvus pētījumus salīdzināmās vai cittautu literatūrzinātnes apakšnozarē, aprobētu pētījuma rezultātus starptautiska un Latvijas mēroga zinātniskajos kongresos, konferencēs un semināros, sagatavotu publikāciju kopas par disertācijas tēmu. Doktorantiem ir iespēja: būt saistoša studiju procesa dalībniekam – apmeklēt lekciju kursus, seminārnodarbības un saņemt disertācijas zinātniskā vadītāja konsultācijas; uz DU Hu ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Valodniecība- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākā līmeņa speciālistus, kas spējīgi risināt mūsdienu valodniecības zinātnes svarīgākās problēmas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Studiju programmas uzdevumi: nodrošināt pasaules un Latvijas valodniecības zinātnes prasībām atbilstīgu doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeni; veicināt konkrētas zinātniskas problēmas izpēti plašā lingvistisko paradigmu maiņas kontekstā un mūsdienu lingvistikas metodoloģiju apguvi; sagatavot doktorantus patstāvīgam un radošam zinātniskajam darbam; attīstīt doktorantu kompetenci vispusīgi analizēt salīdzināmo un sastatāmo valodu vienības un kategorijas, valodu pasaules ainu un pētīt valodu plašā kultūras kontekstā; nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai. Doktorantiem ir iespēja: studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos; piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs; iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās; piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē; studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju. Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti: iegūtas pētnieka prasmes salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā; apgūtas nepieciešamās kompetences, lai kļūtu par konkurētspē ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla- Doktora studijas

  Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs: Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: latviešu literatūras vēsture; literatūras teorija; salīdzināmā literatūrzinātne; cittautu literatūras vēsture; Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: mitoloģija; latviešu folkloristika; cittautu folkloristika; Mākslas nozarē ar apakšnozari: teātra un kino vēsture un teorija. Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“. Programmas mērķis un uzde ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Mākslas- Kultūras teorija (uzņemšana 2019./20. gadā)- Doktora studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus humanitārajās zinātnēs un mākslās, kas izglītības kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan pasaulē. Latvijas Kultūras akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātņu nozarē Kultūras teorijas apakšnozarē. LKA doktora studiju programmas prioritāte ir kultūras un mākslas procesu pētījumi, tai skaitā starpdisciplinaritātes kā izpētes metodoloģijas attīstība. LKA doktora studiju programma rosina izstrādāt jaunas pētniecības jomas, kas ļauj vērtēt gan kultūras vēstures attīstību, gan aktuālās kultūras norises un tādējādi spēj ietekmēt humanitāro zinātņu un to izpratnes attīstību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi vērsti uz strapdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē, tai skaitā sekojošu tematu izpēti: kultūras un radošo industriju kā sektora attīstības ekonomiskie, politiskie un radošie priekšnoteikumi, radošo industriju nozares (tai skaitā audiovizuālās un muzeju nozares sektora) attīstība, valodas un komunikācijas modeļu izmantošana kultūras un radošo industriju sektorā. LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi var tikt aizstāvēti Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomē, kā arī citās profilam atbilstošās padomēs Latvijā vai citās valstīs. Studiju rezultāti: 1. iegūtas padziļinātas un starptautiskā akadēmiskā diskusijā balstītas teorētiskās zināšanas humanitārajās z ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Eesti ja soome-ugri keeleteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80354 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Germaani-romaani filoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80353 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 10. Kirjandus ja kultuuriteadused

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80352 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia

Pages