• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Gostinstvo in turizem

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma, se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Velnes

  Temeljni cilji študijskega programa so: izobraziti organizatorje poslovanja v velneški dejavnosti s širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju velneške dejavnosti; pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja velneške dejavnosti s poudarkom znanj menedžmenta, organizacije, poslovanja in vodenja s področja storitev telesnega gibanja in rekreacije, s področja storitev zdravega prehranjevanja, s področja storitev duševnih aktivnosti; s področja storitev za sprostitev in s področja storitev za lepotno in telesno nego; pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov; pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi; se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; zmožnost spremljanja razvoja, trendov na področju velneške dejavnosti, še posebej v povezavi z varovanjem okolja in s trajnostnim razvojem; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu; oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost; razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameERUDIO Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Velnes

  Višješolski študijski program Velnes je javnoveljavni in mednarodno primerljiv. Zasnovan je na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Diplomantu daje široko paleto znanja, ki temelji na sodobnih vsebinah in učnih pristopih. Poleg poklicno-specifičnih kompetenc pridobi tudi splošna strokovno-teoretična znanja, potrebna pri opravljanju poklica. Diplomantu omogoča, da se pri svojem delu uspešneje sooča z novimi izzivi in večjo konkurenco na evropskem trgu. Med izobraževanjem lahko pridobi potrebna dodatna znanja, saj je program modularno zasnovan in omogoča veliko izbirnost ter pridobivanje tistih znanj, s katerimi bo bolj konkurenčen na evropskem trgu dela. ...

  Provider NameABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Kozmetika

  Temeljni cilji programa so: izobraziti strokovnjake s področja kozmetike z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo na področju kozmetike, ki posega v proizvodnjo, prodajo in svetovanje; oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov; usposobiti jih za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature ter vseživljenjsko učenje; razviti poklicna znanja, spretnosti in profesionalnost; oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost, profesionalnost in etičnost ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameERUDIO Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Velnes

  Temeljni cilji študijskega programa so: izobraziti organizatorje poslovanja v velneški dejavnosti s širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju velneške dejavnosti; pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja velneške dejavnosti s poudarkom znanj menedžmenta, organizacije, poslovanja in vodenja s področja storitev telesnega gibanja in rekreacije, s področja storitev zdravega prehranjevanja, s področja storitev duševnih aktivnosti; s področja storitev za sprostitev in s področja storitev za lepotno in telesno nego; pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov; pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi; se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; zmožnost spremljanja razvoja, trendov na področju velneške dejavnosti, še posebej v povezavi z varovanjem okolja in s trajnostnim razvojem; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu; oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost; razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameVišja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Gostinstvo in turizem

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma, se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameVišja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Gostinstvo in turizem

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma, se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameERUDIO Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Velnes (Doba)

  Temeljni cilji programa so: promoviranje multidisciplinarnega pristopa k spreminjanju življenjskega sloga in izboljševanju kakovosti življenja. negovanje vrednot, ki izhajajo iz skrbi in odgovornosti posameznika in družbe za ohranjanje in krepitev zdravja. sposobnost razumevanja povezave med težavami posameznikov in širšim družbenim kontekstom. osveščanje in razvijanja odgovornega odnosa do zdravja in življenja nasploh. učinkovito in samostojno organiziranje in vodenje velneške dejavnosti s širokim strokovno- teoretičnim in praktično uporabnim znanjem, zagotavljanje njenega nenehnega razvoja ter razvijanje zavesti o pomenu zagotavljanja celostne kakovosti velneških storitev oz. dejavnosti. integrativno razmišljanje o pomenu in implementaciji velnesa v življenje in v odnosu do poklicne kariere organizatorja velneške dejavnosti. povezovalno delovanje z ustanovami in sektorji, ki na regionalni in lokalni ravni delujejo na področju zagotavljanja uresničevanju politik in ukrepov, ki vplivajo na krepitev zdravja in zagotavljanje zdravega življenjskega sloga in si prizadevajo za boljše zdravje vseh prebivalcev.  razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti in varnosti pri svojem delu. ...

  Provider NameDOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče, Višja strokovna šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Kozmetika

  Višješolski strokovni študijski program Kozmetika omogoča poglobitev in nadgradnjo strokovnega teoretičnega in praktičnega znanja in veščin, pridobljenega v programu kozmetični tehnik ali sorodnih poklicnih in strokovnih programih srednje zahtevnostne stopnje, na višješolski ravni. Program je sodobno zasnovan. Vključuje široko strokovno-teoretično in praktično-uporabno znanje s področja kozmetike in je usklajen s smernicami razvoja kozmetične stroke. Cilja višješolskega študijskega programa sta: razviti poklicna in strokovna znanja ter veščine za uspešno opravljanje kozmetične dejavnosti, oblkikovati poklicno identiteto, strokoven, profesionalen in odgovoren odnos do kakovostnega opravljanja svojega dela. ...

  Provider NameVišja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Velnes

  Višješolski strokovni študijski program Velnes omogoča poglobitev in nadgradnjo formalno in neformalno pridobljenega strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja ter veščin s področja dobrega počutja, zdravja, športa, telesne in duševne aktivnosti, estetike, prehrane,... na višji stopnji zahtevnosti. Namen programa je pridobiti uporabna znanja za sodobne pristope za krepitev kakovosti življenja in zdravja posameznikov ter celovito organiziranje in vodenje velneških storitev. ...

  Provider NameVišja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages