• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Arhitektura (Architecture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V okviru študija študent pridobi osnovna znanja naravoslovno tehničnih, humanističnih ter družboslovnih vsebin, potrebnih za razumevanje načrtovanja, gradnje ter vzdrževanja stavb. Predvsem razumevanje in poznavanje arhitekturno projektantskih ter prostorsko načrtovalskih veščin s predstavitvenimi tehnikami in oblikovanjem; osnovna znanja naravoslovno tehničnih vsebin, humanističnih ter družboslovnih vsebin, potrebnih za razumevanje načrtovanja, gradnje ter vzdrževanja stavb; osnovna znanja na področju urbanističnega in krajinskega načrtovanja; poznavanje socioloških osnov odnosov v grajenem okolju in prostoru (le-to omogoča razumevanje poklica arhitekta in vloge arhitekta v družbi); ustrezna znanja reševanja konstrukcijskih, tehnoloških in inženirskih problemov, povezana s poznavanjem procesov v gradbeni industriji, organizacijah, vključno z zakonodajo in predpisi (zagotavljajo sposobnost realizacije v praksi); ustrezna znanja s področja zgodovine arhitekture, načrtovanja prostora in umetnosti ter varstva okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Krajinska arhitektura (Landscape arhitecture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj programa je usposobiti diplomante za dela pri načrtovanju in urejanju krajine s poudarkom na specifičnih kompetencah. Študenti morajo pridobiti kompetence za izdelovanje zasaditvenih načrtov, načrtov krajinsko gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi, za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje upravnih postopkov za manj zahtevne posege v prostor in podobna opravila. Zato je krajinski arhitekt primerno izobražen v disciplinah, ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe prostora, varstva narave in oblikovanja krajine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Gradbeništvo (Civil Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo ima štiri module (študent izbere v 3. letniku): Operativno gradbeništvo, Prometne gradnje, Gradbene konstrukcije, Hidrotehnika. Izobraževanje dovolj široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju predvsem praktičnih inženirskih problemov samostojen ter sposoben komuniciranja in povezovanja delovanja strokovnjakov različnih področij, ki sodelujejo pri optimalni realizaciji praktičnih nalog, ki so v okviru ali pa se prepletajo z gradbeništvom. Zato program podaja tudi netehnična znanja, kot so znanja iz prava, ekonomije, informatike, tujega jezika, itd., ki jih je treba upoštevati pri reševanju nekaterih gradbenih problemov. Program je usmerjen v praktično in inovativno reševanje praktičnih problemov, kjer se pri pridobivanju znanja izhaja iz analize konkretnih praktičnih problemov, nato se uvede abstrakcija in znanje razširi na splošno veljavne principe in teorije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Gradbeništvo

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo omogoča pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Izbirni moduli so zasnovani tako, da omogočajo prilagajanje študija potrebam okolja. Oblike študijskega dela (predavanja, vodeno samoizobraževanje, samostojno učenje iz (e-)gradiv, seminarske naloge, vaje v delavnici, vaje na terenu, izdelki, zagovori izdelkov) so prilagojene zaposlenim odraslim osebam, ki so ciljni študentje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj (College of civil engineering Kranj)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Urbanizem (Urbanism)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti bodo z novim programom pridobili široka znanja s področja urbanizma, arhitekture, tehnike in družboslovja, zato bodo usposobljeni za izvajanje najrazličnejših nalog na različnih ravneh in področjih urejanja prostora. Pridobili bodo tudi potrebna projektantska znanja in osnove kompozicijskega dela, zato bodo lahko tvorno sodelovali tako z arhitekti kot tudi z inženirji tehničnih disciplin in družboslovci. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (Faculty of Architecture)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Operativno gradbeništvo (Construction management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij se v 3. letniku deli na module: Konstruktiva, Organizacija, Promet. Diplomant med študijem spozna tradicionalna znanja, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način in s sodobno tehnologijo. Seznani se z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi kot posledicami posebnih zgodovinskih, družbenoekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in s problemskimi nalogami se privaja na delo v skupini, na javno nastopanje ter poslovanje s strankami. S praktičnim delom na terenu in v laboratorijih diplomant pridobi veščine in spretnosti, potrebne za delo v gradbeništvu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Gradbeništvo (Civil engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij se v šestem semestru deli na module: Hidrotehnika, Komunala, Konstrukcije, Promet in Stavbarstvo. Diplomant pridobi predvsem naslednje predmetnospecifične kompetence: obvladovanje temeljnih teoretičnih znanj, bistvenih za tehnično področje gradbeništva, obvladovanje temeljnih strokovnih znanj gradbeništva in bistvenih komplementarnih ved (geologije, geodezije, organizacije del, informatike), temeljno usposobljenost v gradbeništvu, ki omogoča nadaljevanje študija na drugi stopnji, zmožnost samostojnega pridobivanja novih veščin. Diplomant je sposoben samostojno opravljati manj zahtevna dela in reševati posamezne dobro definirane naloge v gradbeništvu pri projektiranju in izvajanja del (tako za stavbe kot za gradbene inženirske objekte), urejanju prostora, laboratorijskem preverjanju gradbenih materialov in podobno. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Tehnično upravljanje nepremičnin (Technical real estate management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant študijskega programa pridobi pregledna temeljna znanja geodezije, geoinformatike, prostorskega načrtovanja, nepremičnin in upravljanja nepremičnin (zemljiška renta, cene nepremičnin, prenos lastništva, financiranje in investiranje v nepremičnine, vrednotenje nepremičnin) skupaj z osnovnimi znanji, povezanimi z upravljanjem nepremičnin, kot sta ekonomija in pravo nepremičnin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (Water science and environmental engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant univerzitetnega študijskega programa pridobi pregledna splošna temeljna znanja iz naravoslovja in družboslovja, obenem pa osnovna temeljna in uporabna (gradbeno)tehniška znanja za reševanje preprostih upravnih postopkov in planiranje, načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje manj zahtevnih gradbenih inženirskih objektov vodarskega in okoljskega inženirstva. V okviru študija študent ob teoretičnih temeljnih znanjih spozna tradicionalna načela vodarstva, nadgrajena z najnovejšimi dognanji stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Gradbeništvo (Civil Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program zagotavlja univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva, ki na podlagi osvojenega znanja razvije ustrezne sposobnosti projektiranja in gradnje gradbenih objektov ter oblikovanja in izdelave gradbenih izdelkov v smislu ustrezne oblike, kakovosti in cene. Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s širokim teoretičnim znanjem in poglobljenimi specifičnimi strokovnimi znanji, kar mu omogoča samostojno in inovativno opravljanje različnih nalog s področja gradbeništva širom Evrope. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages