• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 31 items
 1. Socialni menedžment (Social Management)

  Cilj študijskega programa je izobraziti študente s širokim interdisciplinarnim znanjem, da se bodo lahko takoj po prvi stopnji vključili v kreativni delovni proces v javni upravi, v nevladnih organizacijah ali v profitnih organizacijah, ki delujejo na področju socialne politike. Študenti bodo usvojili predvsem znanja iz različnih družbenih ved (sociologije, politologije in komunikologije), v manjši meri in v obsegu, kot je potrebno za oblikovanje širokega in uporabnega strokovnega profila, pa tudi s področja prava, poslovnih in upravnih ved. Fokus izobraževanja bo na pridobivanju menedžmentskih znanj z različnih področij dela (sociala, zdravstvo, izobraževanje, kultura …). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Uporabne družbene študije (Applied Social Studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Izbirni moduli so nadgradnja temeljnega znanja obveznih predmetov prvega in drugega letnika. Vsak modul je sestavljen iz štirih predmetov. Moduli so zaokrožene celote posameznih vsebinskih področij in so zato primerni za samostojno izvedbo v okviru programov za izpopolnjevanje. Cilj modula Evropski in regionalni razvoj je študenta usposobiti za avtonomno in samostojno analizo in delo na področju regionalnega razvoja in razvojnega načrtovanja, ob poznavanju ključnih dejavnikov, evropskih trendov, usmeritev in politik za spodbujanje regionalnega razvoja. Cilj modula Gospodarstvo in družba je analiza in prepoznavanje mikro procesov, ki potekajo v okviru organizacij (mikro raven), gospodarskih procesov in družbenega ter političnega okolja, v katerem delujejo podjetja (mezzo raven) in ekonomski sistem (makro raven). Cilj modula Politika in družba je diplomanta usposobiti za avtonomno in kritično analizo političnih pojavov ter za samostojno delovanje na različnih nivojih političnega življenja, se pravi pri oblikovanju in implementaciji politik na različnih družbenih področjih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Komuniciranje in mediji (Communication and Media)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študentom ponuja osnovno znanje s področja medijev in sodobne medijske kulture. Tekom predavanj, seminarjev in vaj spoznavajo komunikološke, sociološke, etične, filozofske, antropološke, jezikoslovne ter kulturološke vidike množičnih medijev. Študij prispeva k razumevanju sodobnih sredstev sporočanja (medijev), procesov oblikovanja informacij, načinov njihovega predvajanja ter vpliva na informiranost, kulturno potrošnjo, oblikovanje osebne identitete, politično izbiro in različna druga področja človekovega življenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Slovenski študiji (Slovenian Studies)

  Dodiplomski program Slovenski študij združuje specifična znanja o fenomenih slovenstva – z vidika etničnosti in etnične raznolikosti v Sloveniji, gospodarstva, geostrateškega položaja, naravnih danosti in kulturne dediščine Slovenije, okoljskih vidikov trajnostnega razvoja Slovenije, zgodovine Slovencev, slovenskega jezika in književnosti v povezavi z evropsko sodobno književnostjo, politike in ustanovitve suverene slovenske države, slovenske umetnosti, filozofije medkulturnosti, idr. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (New University, Faculty of Slovenian...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Politologija- javne politike in uprava

  Temeljni cilji programa so: Seznaniti študente s politološkimi fenomeni, procesi in akterji v oblikovanju javnih politik ter delovanju v javni upravi ter širši družbi (tako v nacionalnem kot tudi primerjalnem kontekstu), s katerimi se diplomanti srečujejo na svojih delovnih mestih. Opremiti diplomante z ustreznimi teoretičnimi in metodološkimi znanji ter analitičnimi sposobnostmi, kar jih bo vse usposobilo za kvalitetno samostojno delo. Kljub usposobljenosti za kvalitetno samostojno delo usposobiti diplomante tudi za delovanje v skupini ter razvijanje sposobnosti za argumentiranje (lastnih) stališč ter (samo)kritično razmišljanje in odločanje. Vse to sloni na zgoraj omenjenih teoretičnih in metodoloških znanjih ter analitičnih sposobnostih ter zmožnosti pridobivanja in obdelave podatkov z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod. Zagotoviti visoko pisno in ustno usposobljenost strokovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Politologija- študije politike in države

  Cilji programa so: oblikovanje profila politologa (področje študij politik in države); oblikovanje posebnih podprofilov, vezanih na program: Zaradi velike izbirnosti, si študent podprofil lahko izgradi sam; pridobivanje teoretičnih znanj s področja temeljnih pojmov in konceptov politične znanosti, spoznavanje temeljnih smeri v zgodovini politične misli, seznanitev z glavnimi avtorji s področja politične misli in glavnimi idejami; pridobivanje znanj s področja političnega sistema, primerjalnih političnih sistemov in posameznih politik; pridobivanje metodoloških znanj in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja; usposobljenost za sporazumevanje in pisanje v tujem strokovnem jeziku; usposobljenost za pisno in govorno izražanje; s programom diplomant pridobi znanja, veščine in sposobnosti, ki so na evropski ravni med politološkimi združenji dogovorjene za pridobitev naziva politolog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Komunikologija- medijske in komunikacijske študije

  Cilj študijskega programa Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije je izobraziti strokovno kompetentnega in družboslovno razgledanega diplomanta, ki bo suvereno in prepričljivo obvladoval komunikacijske procese v sodobni, t. i. medijski družbi in z mediji prežeti globalni kulturi. Študijski program je namenjen tistim, ki želijo pridobiti univerzitetno izobrazbo za delo v množičnih medijih bodisi kot načrtovalci/-ke uredniške politike ali raziskovalci/-ke v službah za raziskovanje medijskega občinstva in analizo programov. Namenjen je obenem tistim, ki jih zanima delo na različnih področjih medijskega načrtovanja, svetovanja in organiziranja komuniciranja v podjetjih, organizacijah, zavodih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Kulturologija- študije kultur in ustvarjalnosti

  Temeljni cilj programa je oblikovanje profila kulturologa, ki: se je sposoben suvereno gibati med različnimi ravninami sodobnih kulturnih krajin in razbirati njihove pomene oziroma prepoznavati njihove povezave z drugimi družbenimi sistemi, je s širokim družboslovnim in humanističnem vedenjem o fenomenih sodobne družbe kot so denimo umetnost, religija, ideologija, popularna kultura, mitologije, riziki razvoja modernega znanstvenega in tehnološkega razvoja, globalizacija, kulturna pestrost in podobno, zmožen pojave današnje družbe vedno vstaviti v nek širši kontekst razumevanja in razlage, razume kompleksnosti, nenazadnje pa tudi arbitrarnosti samega koncepta »kulture«, je sposoben visoke stopnje teoretske artikulacije problemov, obvlada tako delo v skupini kot samostojno raziskovanje, zna teoretske dileme prevesti v konkretne umetniške izraze in obratno, je z različnimi metodološkimi znanji usposobljen za suvereno analizo različnih aspektov kulturne resničnosti, od umetniških praks do kulturnih politik in je sposoben avtonomne prezentacije rezultatov svojega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Psihosocialna pomoč (Psychosocial Counseling)

  Diplomant psihosocialnega svetovanja je strokovnjak za nudenje temeljne psihosocialne pomoči in nedirektivnega svetovanja. Ta zajema: pomoč v težavnih življenjskih situacijah, čustveno razbremenitev, poglabljanje vpogleda v aktualne težave, krepitev samozaupanja, opolnomočenje za samostojno reševanje problemov, razvijanje socialnih spretnosti, spodbujanje osebnostne rasti. Za izvajanje te pomoči dobi študent med študijem znanja in veščine za vzpostavitev svetovalnega odnosa, izvedbo nedirektivnega intervjuja, razpoznavanje simptomatike duševnih motenj in napotitev k ustreznemu strokovnjaku oziroma na ustrezno institucijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (University degree programme in bussiness and economics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik): Bančni in finančni management, Denar in finance, Management, Mednarodna ekonomija, Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovna ekonomija, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Računovodstvo in revizija, Trženje, Turizem. Univerzitetna poslovna in ekonomska šola združuje temeljne teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter omogoča njihovo smiselno razporeditev po letnikih tako, da zagotavlja postopno pridobivanje znanja in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Program s pomočjo najsodobnejših dognanj vodstvene in analitske sposobnosti študenta razvije in usposobi za učinkovito strokovno vodenje podjetij in drugih organizacij. Vsi predmeti, nekateri pa še posebej, obravnavajo poslovno etiko, profesionalno in širšo družbeno odgovornost. Osnovno teoretično znanje študenti pridobijo na način, ki jim v največji meri omogoča neposredno uporabo v praksi. Po končanem študiju je diplomant usposobljen za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v gospodarskih družbah, javnih podjetjih in državni upravi, odvisno od usmeritve, ki si jo študent izbere izmed dvanajstih možnosti ekonomskih in poslovnih področij. Bančni in finančni management: Študij s področja bančnega in finančnega managementa omogoča zaposlitve na širšem področju financ, na primer, bančništva, zavarovalništva, javnih financ, nadzora finančnih trgov in institucij. Vsa podjetja, finančne institucije, kot npr. banke, zavarovalni ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages