• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Tiesības un finanses- Mag. studijas

  Programmas mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām, kas ļauj izprast abas šīs jomas un palīdz apzināties iespējamās grūtības. Šo grūtību apzināšanās palīdzēs gan finanšu, gan tiesību jomas speciālistiem izstrādāt noteikumus un regulējumu, kas atbilst pasaules spēcīgāko finanšu tirgu modeļiem. Galveno uzsvaru liekot uz ES aspektiem, programmā teorija ir apvienota ar pasaules finanšu pieredzes un standartu izpēti, kas ļauj studentiem iegūt plašākas zināšanas arī par citu valstu tiesībām un regulējumu. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Tiesības un bizness- Bak. studijas

  Programma paredzēta gan studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt organizāciju vadības vidē un kuriem nepieciešama izpratne par juridiskajiem jautājumiem, gan studentiem, kas vēlas darboties juridiskajā praksē, kur savukārt nepieciešamas zināšanas par biznesa darbību. Izpratne par tiesību un biznesa savstarpējo sasaisti padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem. Tiesību priekšmetus studenti apgūs salīdzinošā un starptautiskā skatījumā, īpašu vērību pievēršot Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesiskajam regulējumam, kā arī ES lielāko tirdzniecības partneru – ASV, Krievijas un Ķīnas – tiesību videi. Studiju programmas tiesību daļai raksturīga dažādu tiesību sistēmu salīdzinoša pieeja. Obligāto un izvēles kursu klāstā ir galvenās konkurētspējīgas tiesību studiju programmas tēmas. Biznesa studiju kursi aptver veiksmīgai komercdarbībai svarīgākās jomas: ekonomiku, grāmatvedību, uzņēmuma vadību un tirgzinības. Šo priekšmetu apguve, apvienota ar juridiskās problemātikas izpratni, sniedz studentiem stabilu pamatu biznesa stratēģiju attīstīšanai un piemērošanai reālos tirgus apstākļos. Izvēles priekšmetu klāstā ir angļu, franču un vācu valodas kursi, īpašu uzmanību veltot tiesību, biznesa un starptautisko attiecību terminoloģijas apguvei, tādējādi palīdzot studentiem pilnveidot prasmes dziļākam akadēmiskajam un profesionālajam darbam minētajās valodās. Citi izvēles kursi ietver tiesību un biznesa atsevišķus aspektus, īpaši akcentējot studiju priekšmetu starpdisciplināro raksturu un praktisko pieli ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos. Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: ◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība), ◾grāmatvedība un finanses, ◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas), ◾reģionālā attīstība un pārvalde, ◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas). Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes. Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās. Reģionālā attīstība un pār ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Starptautiskais bizness un tiesības- Prof. mag. studijas

  Multidisciplināra programma, kas sniedz zināšanas gan starptautiskajā biznesā, gan starptautiskajās biznesa tiesībās. Šāds programmas salikums Latvijā pagaidām ir unikāls, bet tieši šādas zināšanas ir nepieciešamas Latvijas uzņēmējiem, lai sekmīgi darbotos starptautiskajā ekonomiskajā un juridiskajā telpā. Programmas uzdevumi: - Ar Latvijas vadošo speciālistu un ārzemju lektoru līdzdalību sagatavot konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un starptautiskajam darba tirgum uzņēmējdarbības vadības jomā - īstenot mūsdienīgu zināšanu apgūšanu par starptautisko ekonomiku, biznesa vadību un komerctiesībām, par uzņēmējdarbības formām un biznesa vides specifiku ES - iemācīt prasmi radoši un kritiski domāt, kā arī prognozēt ekonomisko un tiesisko procesu attīstību - iemācīt izstrādāt un realizēt jaunus biznesa projektus, noteikt darbības stratēģiju. 1. studiju gads: cilvēkresursu vadība globālajā vidē, starpkultūru biznesa attiecības, grāmatvedība uzņēmējdarbības vadītājiem, intelektuālā īpašuma tiesības, finanšu menedžments, Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības, starptautiskā biznesa stratēģija un vadība, projektu vadīšana starptautiskajā biznesā, ilgtspējīgs starptautiskais mārketings, biznesa tiesiskais regulējums ES un Baltijas reģionā, Eiropas Savienības ekonomiskā politika un biznesa vide, starptautiskās konkurences tiesības. Studiju prakse (6 nedēļas). 2. studiju gads (tikai studējošajiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu): organizācijas efektivitātes vadīšana, starptautiskās finanses, starpt ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia