• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Živilstvo in prehrana

No translation available for Croatian. Showing the original language.

Živilstvo in prehrana

Course Information

Temeljni cilji programa so:
izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja  
živilskih tehnologij in prehrane.
pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja živilstva in prehrane,
pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni hrani ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke,  
oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi hrane,  
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: referat@sc-s.si
Spletni naslov: http://www.sc-s.si
Telefon: (+386) 03 746 29 02

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cesta na kmetijsko šolo 9 3230, Šentjur

Course location information:

Slovenija