• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de chemie

No translation available for Croatian. Showing the original language.

Bachelor in de chemie

Qualification Information

1. De PBA chemie voert met kennis van zaken een analyseproces uit in het (bio-)chemische werkveld, zodat correcte analyseresultaten bekomen worden. Hij maakt een gemotiveerde keuze tussen bestaande technieken in functie van het vereiste analyseresultaat.
2. De PBA chemie past zelfstandig bestaande en nieuw ontwikkelde (bio- en fysico-)chemische technieken toe. Hij werkt mee aan het beoordelen en valideren ervan.
3. De PBA chemie bedient en beheert apparatuur gangbaar in de (bio-) chemische sector op adequate wijze, zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
4. De PBA chemie voert eenvoudige organische syntheses uit en bewaakt de kwaliteit van proces en product.
5. De PBA chemie zoekt doelgericht wetenschappelijke en (bio-)chemisch-technische informatie op, evalueert en verwerkt deze en refereert correct naar de geraadpleegde bronnen.
6. De PBA chemie levert een actieve bijdrage tot het praktisch realiseren van wetenschappelijk onderzoek. Hij gaat hierbij projectmatig, methodisch en probleemoplossend tewerk.
7. De PBA chemie noteert, verwerkt en interpreteert analyse- en onderzoeksresultaten op een kritische wijze. Hij beschikt hiervoor over de gepaste ICT-vaardigheden.
8. De PBA chemie rapporteert helder aan (vak-)specialisten en leken. Hij gebruikt daarbij de juiste vakterminologie.
9. De PBA chemie werkt mee aan het opstellen en implementeren van kwaliteitszorgsystemen. Hij werkt veilig en milieubewust.
10.De PBA chemie functioneert zelfstandig in een intra- en interprofessioneel team in zijn (bio-) chemische werkomgeving.
11.De PBA chemie reflecteert kritisch over het eigen handelen. Hij handelt hierbij op een maatschappelijk en ethisch verantwoorde manier.

De afstudeerrichting-specifieke DLR’s

Afstudeerrichting biochemie
1. De PBA chemie (afstudeerrichting biochemie) voert met kennis van zaken biotechnologische technieken uit in een industriële of onderzoeksomgeving en draagt bij tot nieuwe ontwikkelingen.
2. De PBA chemie (afstudeerrichting biochemie) voert microbiologische en biochemische analyses uit.

Afstudeerrichting chemie
1. De PBA chemie (afstudeerrichting chemie) heeft kennis van complexe organische syntheses. Hij draagt bij tot het optimaliseren ervan om producten aan te maken met de vereiste specificaties.
2. De PBA chemie (afstudeerrichting chemie) bezit een grondige kennis van de eigenschappen en de vormgeving van diverse materialen/polymeren.

Afstudeerrichting milieuzorg
1. De PBA chemie (afstudeerrichting milieuzorg) past de beschikbare milieutechnologieën en –analyses toe en volgt ze op. Hij draagt actief bij tot het ontwikkelen ervan.
2. De PBA chemie (afstudeerrichting milieuzorg) past de milieuwetgeving toe en adviseert bij de handhaving ervan.

Afstudeerrichting procestechnologie
1. De PBA chemie (afstudeerrichting procestechnologie) beheerst hoogtechnologische productieprocessen of delen ervan. Hij stuurt en controleert de procesinstallatie met aandacht voor veiligheid en kwaliteit. Hij draagt bij tot de verbetering van het proces.
2. De PBA chemie (afstudeerrichting procestechnologie) heeft kennis van de problematiek bij het opschalen van een productieproces.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6