• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 836 items
 1. Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus

  Prosessi- ja materiaalitekniikan opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, laboratorioharjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö.Ensimmäisenä opiskeluvuotena prosessi- ja materiaalitekniikan opinnoissa keskityt matemaattis-luonnontieteellisiin aiheisiin. Tällöin opiskelet mm. kemiaa, matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Näin saavutat hyvät valmiudet insinöörin ammattiopintoihin. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelet myös uudenlaisia opiskelu- ja projektityöskentelytaitoja. Opiskelusi tapahtuu ryhmissä, mikä tuo sinulle erinomaisia valmiuksia tulevaa työelämää varten. Oppimisympäristöinäsi toimivat mm. laboratoriot ja ryhmätyötilat. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena luot pohjaa prosessitekniselle ja laboratorio-osaamisellesi sekä laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla. Opiskelusi on pääosin projektimuotoista. Opintoihisi kuuluu myös työharjoittelua, jolloin saat oikeaa työelämäkokemusta. Harjoittelusi voit tehdä yrityksissä tai tutkimusryhmissä käynnissä olevissa tutkimushankkeissa. Kolmantena opiskeluvuotena osallistut mm. monialaiseen projektiin, jossa kokoat yhteen aiemmin oppimaasi ja pääset näyttämään kykysi innovatiivisena insinöörinä! Neljäntenä opiskeluvuotena syvennät osaamistasi entisestään valinnaisilla moduuleilla ja teet opinnäytetyön. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia

  Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta. Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Valmistuneen tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK) (kansainvälisissä yhteyksissä Master of Engineering). Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä kemiantekniikan ja bioteknologian syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista.   Kemiantekniikka ja bioteknologia, syventävät opinnot Kemian ja bioteknologian YAMK-koulutukseen sisältyvät kemiantekniikan ja bioteknologian syventävät opinnot liittyvät läheisesti Turun AMK:n Bioalojen T&K-toimintaan ja tutkimusryhmiin. Valinnaisia kokonaisuuksia ovat mm. Biomateriaalit ja kudosteknologia Teollinen mikrobiologia ja diagnostiikka Biotalous ja cleantech Laatu ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

  Tutkimusryhmässä tapahtuvan YAMK -koulutuksen osaamisalueet painottuvat ICT – alan ja kemiantekniikan osaamisalueisiin. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Jalostuksen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kivialan ja oman työnsä osana kivialaa- tuntee yleisimmät kotimaiset kivilajit ja mineraalit sekä tietää kivilajien ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- osaa työhön liittyvien koneiden ja työvälineiden käytön ja huollon- osaa lukea piirustuksia ja tehdä valitsemansa tutkinnonosan mittaustyöt- omaa perustiedot alan laatujärjestelmistä sekä ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimuksista- osaa toimia itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti- hallitsee suuntautumisalansa tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa suuntautumisen mukaan kiven louhinta-, jalostus- ja asennustehtävissä. ...

  Provider NameSASKY Aikuiskoulutusosasto, Sastamala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka

  Energia - ja ympäristötekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jäte-, vesi- ja energiahuollosta, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta sekä ympäristölainsäädännöstä. Opiskelet myös luonnontieteitä ilmiöpohjaisesti sekä kieliä, viestintää ja digitaitoja. Alun opintojen jälkeen valitset, suuntaudutko yhdyskuntasuunnitteluun vai ympäristötekniikkaan. Yhdyskuntasuunnittelussa keskityt ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen asuinympäristöjen, yhdyskuntarakenteiden ja liikenneväylien kehittämiseen CAD-pohjaisia suunnitteluohjelmia hyödyntäen. Kaupunkisuunnittelussa kaava- ja infraverkostojen suunnittelun ohella tärkeä sija on mm. hulevesien hallitulla käsittelyllä. Ympäristötekniikassa syvennät osaamistasi resurssitehokkuudesta esimerkiksi tarkastelemalla teollisuuden sivuvirtojen (jäte) hyötykäyttömahdollisuuksia. Energiatehokkuus – teemaan voit paneutua vaikka uusiutuviin ja hajautettuihin energioihin keskittyvässä projektissa. Tärkeitä osaamisia työllistymisen kannalta ovat myös ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan ja vesiympäristön kunnostusprosessin hallinta sekä prosessien ja toimintojen ympäristötehokkuuden parantamisen tarkastelut. Opiskelun aikana tehtävissä työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta ja lisäksi opit projektinhallinta-, raportointi-, tiimityöskentelytaitoja, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityks ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (AMK), Konetekniikka

  Konetekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa mekaniikka- ja automaatiosuunnittelua, materiaali- ja valmistustekniikoita ja robotiikkaa. Opiskelet myös matematiikkaa ja fysiikkaa sekä kieliä, viestintää ja digitaitoja. Alun opintojen jälkeen osaat valita haluatko suuntautua koneautomaatioon vai materiaali- ja valmistustekniikkaan. Koneautomaation suuntautumisessa opit automaattisten koneiden ja tuotantoautomaation suunnittelua. Syvennyt myös robottien käyttöön ja ohjaukseen, sillä ne ovat nykyaikaisen tuotannon olennainen osa. Materiaali- ja valmistustekniikan suuntautumisessa syvennät osaamistasi materiaalien ominaisuuksista ja valmistustekniikoista. Täydentävänä osaamisena opit koneinsinöörille tärkeää toiminnan ohjausta. Täydentäviin opintoihin voit valita myös väyläopintoja esim. palvelumuotoilua, kiertotaloutta tai yrittäjyyttä. Punaisena lankana koulutuksessa on vuosittain tehtävä laaja projekti, joka kokoaa kyseisenä vuonna opittuja asioita. Projektin aihe voi olla esimerkiksi "automaattinen laite", "robotiikka" tai "älykäs kone". Projektia varten kootaan noin 8 hengen opiskelijatiimi, joka valitsee itselleen projektipäällikön. Opintojen alkuvaiheen projekti tehdään usein opettajien antamasta aiheesta mutta myöhemmin tehtävät projektit ovat yritysten toimeksiantoja. Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Harjoittelussa pääset tutustumaan yrityksen / yritysten toimintakulttuuriin ja saat arvokasta työkokemusta. Opinnäytetyössä pääset paneu ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (ylempi AMK), Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit

  Ammattiopintojen teemoja ovat uudet liiketoimintamallit ja niiden luominen, tulevaisuuden teknologiat ja innovaatiot, resurssitehokkuus sekä verkostojohtaminen. Vapaasti valittavilla opinnoilla on mahdollisuus suunnata johtamisosaamista valitsemalla yhteiseltä tarjottimelta monialaisia johtamisen opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa käytetään tutkimusongelmasta riippuen laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Insinööri (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö

  Ammatillisten opintojen pääaiheet liittyvät kaupunkiympäristön vuorovaikutteiseen kehittämiseen, ilmastonmuutokseen ja sen ympäristövaikutuksiin, kestävän kaupunkiympäristön prosesseihin sekä paikkatietojen hyödyntämiseen. Opiskelijat voivat valita täydentäviä opintoja LAMKin ylempien ammattikorkeakoulutusten ammatillisista opinnoista tai monialaisesti järjestettävistä opinnoista, jotka kootaan yhteiselle tarjottimelle. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muiden FUAS –ammattikorkeakoulujen (Laurea ja HAMK) vastaavista ohjelmista. Tutkimuskohteet käsittävät kaupunkiympäristöihin liittyviä aiheita monipuolisesti. Tutkimus on työelämälähtöistä ja sen tavoitteena on soveltaa ympäristötutkimuksen tuloksia käytäntöön ympäristön kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Tutkimusmenetelmien valinta suhteutuu tavoitteisiin. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Master's Degree Programme, Urban Sustainability

  The main issues in professional studies are communicative development and management practises in urban environment, climate change and its environmental impacts, sustainable cities and use of GIS. Students can also choose complementary studies from other LUAS Master programmes or FUAS Master programmes (in Laurea UAS and HAMK UAS). Research subjects cover urban and environmental issues in large scale. Research is working life orientated and aims to adapt results of environmental research to practical situations in development and management. The methods used are chosen according to the aim in question.   ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Maisterihaku, Konetekniikka, Konetekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2 v)

  Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto antaa laaja-alaiset tiedot koneiden ja rakenteiden teoreettisesti vaativiin sekä käytännönläheisiin diplomi-insinöörin tehtäviin. Koneita ja rakenteita sovelletaan hyvin moniin käyttötarkoituksiin ja niiden valmistukseen ja käyttöön liittyy monia erikoisosaamista edellyttäviä osa-alueita. Jotta ohjelmasta valmistuva diplomi-insinööri olisi nopeasti valmistuttuaan kykenevä toimimaan syvällistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä, on koulutusohjelma jaettu eri opintosuuntiin. Opintosuunnilla annettava opetus perustuu uusimpaan tietoon ja mahdollistaa työelämässä jatkuvan oppimisen ja oman alansa kehittämisen. Opintosuunnat vastaavat niitä osa-alueita, joilla kansallisesti ja kansainvälisesti toimivien yritysten ja organisaatioiden osaavan diplomi-insinöörikunnan tarve on suurinta. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages