• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Toimintaterapeutti (AMK)

  Koulutuksen opinnot perustuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaville laadittuihin yleisiin ja tutkinto-ohjelmittain laadittuihin osaamisalueisiin. Opintosuunnitelma noudattaa alan kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Opiskelijalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa ja hänen tulee kyetä itsenäiseen opiskeluun. Suuri osa oppimateriaalista on englanninkielistä.Teoreettinen tietoperusta karttuu luennoilla, verkko-opintoina ja opiskelijalähtöisissä seminaareissa. Seminaareissa opiskelijat esittävät oppimistehtäviään, jotka on tehty joko yksin tai ryhmätyönä, keskustelun avaukseksi. Itsenäinen opiskelu voi olla aiheeseen perehtymistä lukemalla ja sen tietoista ymmärtämistä tai se voi toteutua opintopiireinä (study group), jolloin opiskelijaryhmässä opiskellaan tiettyä asiaa. Käytännön taitoja opitaan harjoittelemalla läsnäolovelvoitteisilla työpajatunneilla erilaisia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä muita toimintoja, joita analysoidaan ja sovelletaan terapeuttiseen tarkoitukseen sopivaksi. Teoria- ja työpajaopintojen jälkeen käytännön osaamista harjoitellaan ohjatussa harjoittelussa työelämän toimintaympäristöissä toimintaterapeutin ohjaamana. Harjoittelupaikat sijaitsevat eri puolella Suomea. Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat laativat oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa he suunnittelevat opintojen etenemisen ja opintojaksojen valinnat. Osan opinnoista voi suorittaa kan ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat strateginen johtaminen, liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen, kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, kehittämistyön menetelmät, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetuspäivä on kerran kuukaudessa. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Agrologi (AMK)

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: - kasvituotanto - kotieläintalous - metsätuotanto- bioenergia - ympäristönhoito- yrittäjyys- johtaminen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bachelor of Business Administration, Business Information Technology

  Studies concentrate on information management, software development, programming and digital media. Graduates will understand both web and mobile technologies as well as entrepreneurship and international business skills. Studies will also include languages, mathematics, business administration, marketing, accounting and finance. Aspects of developing and managing information systems are emphasised. Students can direct their studies either toward business or information technology by free-choice and optional professional studies. In addition to lectures students will learn teamwork and problem solving skills. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral Programme in Information Technology, Doctor of Science (Economics and Business Administration) (4 yrs)

  The postgraduate degrees awarded by the Faculty of Information Technology are Licentiate of Science (Economics and Business Administration) and Doctor of Science (Economics and Business Administration) in Information Systems Science. The emphasis of the degree is on research, i.e. on doctoral thesis or the licentiate's dissertation. The normal duration of studies is up to four years. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kulttuurialan ylempi amk-tutkinto, Kulttuurituottaminen ja luova talous

  Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat kulttuurituottaminen, luova talous sekä kulttuurialan liiketoiminta. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Medianomi (AMK)

  Journalismin koulutus antaa valmiudet työskennellä toimittajana ja journalistisen sisällön tekijänä lehdissä, radiossa, televisiossa ja verkkoviestimissä sekä muissa viestinnän asiantuntijatehtävissä. Välineosaamisen lisäksi koulutuksessa korostuvat yhteiskunnan tuntemus, median muuttuva toimintaympäristö ja kyky kertoa kiinnostavia tarinoita. Opiskelija voi valinnoillaan vaikuttaa opintojensa sisältöön. Visuaalisen suunnittelun medianomi hallitsee visuaalisen suunnittelun ja toteutuksen erityisesti digitaalisessa ympäristössä sekä osaa mediaprojektien suunnittelun ja toteuttamisen. Mediaprojekteja ovat esimerkiksi audiovisuaaliset ja internetpohjaiset tuotannot. Koulutuksessa korostuu yhteistoiminnallinen tekemällä oppiminen, jossa simuloidaan aitoja työympäristöjä, sekä tutkiva asenne ja luovuus. Lisäksi painotetaan projektityöskentelyä, asiakaslähtöisyyttä, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Koulutus toteutetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa. Osan opiskelusta voi halutessaan suorittaa ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Röntgenhoitaja (AMK)

  Opinnot sisältävät tietopuolisia opintoja ja harjoittelua. Tietopuoliset opinnot koostuvat: - radiografia- ja sädehoitotyön opinnoista (säteilyn käyttö, röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset, sädehoitomenetelmät)- terveysalan opinnoista (kliininen hoitotyö, ensiapu, mikrobiologia,farmakologia, anatomia)- viestintäopinnoista (suomen, ruotsin ja englannin kieli)- tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista (tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, johtaminen ja yrittäjyys)- lääketieteen opinnoista (syöpätaudit, radiologia) - opinnäytetyöstä. Tietopuolisissa opinnoissa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun röntgenosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan kuvantamista digitaalisesti ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä sekä potilaan ohjaus-,hoito- ja toimenpidetilanteita. Opinnäytetyö toteutuu usein yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelu sisältää kaikkien radiologisten kuvantamismenetelmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä. Harjoittelun toteutuminen edellyttää, että opiskelija on valmis suorittamaan harjoittelua myös muualla kuin Oulussa. Ennen lasten ja nuorten tutkimusten harjoittelua opiskelijan tulee esittää opintojakson vastuuopettajalle rikostaustaote. Tietopuoliset opinnot ja harjoittelun opiskeltuaan opiskelija osaa työskennellä rad ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sosionomi (AMK)

  Päivämuotoinen opiskelu on päätoimista opiskelua itsenäisesti ja yhteistoiminnallista opiskelua erilaisissa ryhmissä ja oppimisympäristöissä. Tällainen opintojen toteutustapa soveltuu erityisesti opiskelijalle, jolla on tutkinnon alalta vähän tai ei lainkaan työkokemusta tai ammatillista osaamista. Monimuoto-opiskelu soveltuu sellaiselle opiskelijalle, joka voi sitoutua opiskelemaan täysipäiväisesti lähiopetusviikoilla, tekemään itsenäisesti ja ryhmässä oppimistehtäviä ja osallistumaan verkko-opintoihin muuna aikana. Opiskelijalla tulee olla valmiuksia opiskella itseohjautuvasti, pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Opiskelu on sekä itsenäisestä työskentelyä että yhteistoiminnallista opiskelua erilaisissa ryhmissä ja oppimisympäristöissä. Opinnoissa perehdytään sosiaalialan työn yhteiskunnallisiin, yksilöllisiin ja eettisiin kysymyksiin. Osaamista laajennetaan asiakastyön prosessien ohjaamisessa, sosiaalialan hallinnossa ja palvelujen kehittämisessä. Osaamista syvennetään sosiaalialan ammatillista osaamista syventävillä opinnoilla ja tutkimus-, kehittämis-, yrittäjyys- ja johtamisopinnoilla. Ammatillista kasvua tukevat teoriaopinnot ja niiden soveltaminen ohjatuissa harjoitteluissa. Teoriaopinnot ja harjoittelut muodostuvat opinnoissa kiinteäksi kokonaisuudeksi. Opintoihin sisältyy projektiharjoittelu ja kolme pitkää ammattiharjoittelua, yhteensä 30 viikkoa. Sellaista harjoittelua varten, johon olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten lasten kanssa, opiskelija hankkii rikostaustaotteen. Ammattiopintoj ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (AMK), Liiketalous

  Liiketalouden tutkinto-ohjelman kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa opitaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmiuksia erilaisissa menetelmäopinnoissa sekä työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja projekteja tehtäessä. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa myös vieraiden kielten opintoja hyödyntäen Teuvo Pakkalan kadun kampuksen laajaa kielitarjontaa. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelijat suorittavat perusopinnot, jotka ovat kaikille suuntautumisvaihtoehdoille samat. Suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot alkavat toisesta opiskeluvuodesta alkaen. Esimiestyö ja henkilöstöosaaminen -suuntautumisvaihtoehdossa opitaan henkilöstötoiminnon tehtäväkenttää, esimiestyön perusteita, palkanlaskentaa ja työoikeutta. Opiskelijayritys, yrityshautomo, LAB-opinnot, laajat kieliopinnot ja ulkomaan opinnot mahdollistavat tutkinnon yksilöllisen koostamisen. Myynti ja markkinointi -suuntautumisessa opiskelija saa valmiudet yritysten myynti-, markkinointi- ja viestintätehtäviin sekä muihin liiketoiminnan asiantuntijatehtäviin. Opinnoissa keskeistä on markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa sekä myyntityössä tarvittavien tietojen ja taitojen kehittäminen. Lähtökohtana on kuluttajien ja organisaatioiden ostokäyttäytymisen ja digitaalisen toimintaympäristön ymmärtäminen. Oikeus ja ja hallinto -suuntautumisvaihtoehdon opinnot on suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Opintokokonaisuuden suorittaneet saavuttavat monipuolisen osaamisen työelämän kannalta keskeisillä oikeuden aloilla ja harjaantuvat säädösten sovelta ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages