• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2054 items
 1. emelt szintű bibliaoktató

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés speciálisan az úgynevezett Biblikumok területén bővíti és mélyíti az ismereteket. A képzésben résztvevő bölcsészek történelmi, irodalomtörténeti, filozófiai, eszmetörténeti képzettsége és műveltsége kiegészül magas szintű bibliaismereti tájékozottsággal, illetve a keresztény vallás alapeszméinek és ezek hatástörténetének a bölcsészeti/vallástudományi megközelítésű ismeretével. Teológusok számára is többletet nyújt ez a képzés, mivel az általános teológusképzésben a Biblikumok csupán a teológiai diszciplínák egyik ágazatát jelentik a rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai diszciplínák mellett. Posztmodern korunkban jellemző a vallási érdeklődés megélénkülése, és egyben a vallási kínálat sokszínűsége, a vallási szinkretizmus sokféle változatban való megjelenése. Szükség van olyan szakképzettségű bölcsészekre és teológusokra, akik az eredeti forrásig visszamenően ismerik a keresztény/bibliai alapeszméket, valamint ezek hatástörténetét, átalakulásaikat a korszakok változásában, illetve a különböző kultúrákkal való találkozás nyomán.                                  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során szerezhető ismeretek: a bibliai iratok értelmezésével kapcsolatos hermeneutikai irányzatok számbavétele, egyes iratok és szövegrészek elemzése nyelvi és kortörténeti információkkal, továbbá a bibliai eszmék hatástörténetével kapcsolatos tematikák, beleértve a bibliai történetek, motívumok és eszmék megjelenését a művészetek területén i ...

  Awarding bodySola Scriptura Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. lótenyésztő tanácsadó

  Általános kompetenciák:A szakon végzett hallgató elsajátítja:- a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmódot, - a rendszerszerű és integrált szemléletmódot,- az információ- és az ismeretfeldolgozás képességét.Szakmai kompetenciák:A szakon végzett hallgató- komplex és átfogó szakmai ismeretei révén a gyakorlat számára is átadható lótenyésztési ismeretekkel rendelkezik,- korszerű anatómiai, élettani, genetikai, tartástechnológiai és takarmányozási tudása, valamint a lófajták, a lóhasználat és a lovak tenyésztésszervezésének keretei ismeretében képes lótenyésztési kérdésekben dönteni, a tenyésztést irányítani.Tudáselemek:A ló anatómiája és élettana, a ló küllemtana, lófajták és fenntartásuk, lovak szaporodásbiológiája, lóegészségtan, lovak takarmányozása, lótartás-technológia, lóhasználat és edzéselmélet, tenyésztésszervezés, lókereskedelem, a lótenyésztés jogi környezete.Megszerezhető ismeretek:- biológiai és természettudományos alapismeretek és azok lótenyésztési alkalmazása,- a lótenyésztés jogi hátterének, jelenlegi fő kérdéseinek, irányvonalainak ismerete,- a lótartással kapcsolatos teendők (takarmánytermesztés és takarmányozás), a betegségek megelőzése, szaporodásbiológiai kérdések, a lovak edzése – ismerete.Személyes adottságok:- szakmai igényesség, igény és késztetés a szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati technológiai fejlődés követésére és annak a saját szakmai munkában történő alkalmazására,- képesség az új technológiák értékelő elemzésére, beállítására és eredményes alkalma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. általános neuropszichológus

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A szakon végzett hallgató  jártasságot szerez az idegrendszeri megbetegedésben szenvedőkkel való foglalkozásban, az idegtudományok, az általános és kísérletes lélektan, fejlődéslélektan, neuropszichiátria, rehabilitáció, a sérült funkciók újraszervezése speciális ismereteinek elsajátításával; foglalkozik az agyi károsodás következtében kialakult pszichés működészavarokkal, azok általános és speciális jelenségeinek vizsgálatával, diagnosztikájával és rendszerszemléletű kezelésével (e zavarok általában parciálisak, elsősorban az emberi megismerési folyamatokat, illetve a célirányos viselkedés szabályozását károsítják); elsajátítja az agysérülések és különféle fejlődési idegrendszeri zavarok kvalitatív és rendszerszemléletű elemzését; organikus agyi károsodott betegekkel folytatott átfogó, elméleti megalapozottságú tanulmányok készítéséhez szükséges vizsgálatokat folytat le, elsajátítja a konkrét funkciódeficitek differenciál-diagnosztikáját és a kezelésükhöz szükséges ismereteket; elsajátítja az idegrendszeri megbetegedések területén folyó pszichológiai kutatáshoz, a hatékony fejlesztőprogramok kialakításához, a valódi rehabilitációs tevékenységhez szükséges ismereteket; megszerzi az egyénre szabott kezelési, fejlesztési tervek kialakításához (a legmodernebb képalkotó eljárások és a morfológiai-élettani viszonyok ismeretének segítségével) szükséges ismereteket; elsajátítja a neuropszichológiai vizsgálati módszerek (vizsgálatok) egy ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. életmód tanácsadó és terapeuta

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:­ jártasság több természetgyógyászati ágazatban (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, fizioterápia, táplálkozásterápia, méregtelenítő terápiák, kiegészítő terápiás eljárások stb.);­ átfogó ismeretrendszer a hagyományos medicina és a komplementer medicina területén;­ pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretek, valamint ezek alkalmazása munkájuk során;­ szakmailag megalapozott kommunikációs technikákat használata a tanácsadási tevékenységük során;­ a bioetikai szabályok és a segítő szakma etikai kódexének ismerete és betartása; ­ szociológiai ismeretek a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;­ az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeinek, szervezeteinek és programjainak ismerete. Személyes adottságok, készségek:A végzettek képesek­ az anamnézis és az észlelt elváltozások alapján a kliens számára egy egyénre szabott életmódbeli programjavaslat összeállítására;­ a kliens számára az előírt életmódbeli program módszereinek, eljárásainak megtanítására és bemutatására;­ szükség esetén a kliens továbbküldése a megfelelő orvosi, pszichológiai, pszichoterápiás, természetgyógyászati vizsgálatokra és kezelésekre;­ konzultáció folytatására és team-munkában való együttműködésre orvossal, pszichológussal és más természetgyógyásszal;­ gyermekek és felnőttek részére az életmóddal, egészségmagatartással kapcsolatos előadások tartására;­ csoportok szervezésére és azok tevékenységének i ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alkalmazói rendszer-menedzser

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - általános gazdasági ismeretek; - általános informatikai ismeretek; - menedzsment ismeretek; - integrált alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: - stratégiaalkotási, folyamatfejlesztési ismeretek, technikák; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik kiválasztása; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik értékelése; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik bevezetése, karbantartása, fejlesztése azok teljes életciklusa alatt. Ismeretek: Az alkalmazói rendszer-menedzser rendelkezik - az integrált alkalmazói rendszerek magas fokú ismeretével; - az integrált alkalmazói rendszerek összehasonlításának képességével. Az alkalmazói rendszer-menedzser ismeri  - a különböző szervezetek (vállalatok, pénzintézetek, intézmények) működését, folyamatait; - a szervezetek stratégiaalkotását; - az adatkezelési, adatfeldolgozási folyamatokat és technikákat; - az integrált alkalmazói rendszerek hatékonyságát meghatározó elemeket. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Az alkalmazói rendszer-menedzser képes - az alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket előkészíteni és magas színvonalon végrehajtani; - specifikálni, értékelni és kiválasztani a különféle adottságokkal rendelkező szervezetek (vállalatok, pénzintézetek, intézmények) számára leghatékonyabb vállalatirányítási, intézményirányítási (a továbbiakban egységesen: integrált alkalmazói) rendszert, a ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Arts & Business menedzser szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - általános gazdasági ismeretek; - általános művészeti ismeretek; - jogi ismeretek; - menedzsment ismeretek; - marketing ismeretek; - kommunikációs és médiaismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: - nemzetközi és magyar kultúrafinanszírozási rendszerek ismerete; - kultúra mint non-profit szolgáltatási ismeretek; - a kultúra és a vállalkozási szektor kapcsolatának ismerete; - kulturális projektek, programok menedzselése; - stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési ismeretek, technikák; - tárgyalási, viselkedési technikák. Ismeretek: Az Arts & Business menedzser szakközgazdász rendelkezik - az alapvető művészeti, gazdasági, menedzsment- és kommunikációs ismeretekkel. Ismeri - a kultúrpolitika működését; - a kultúra és a gazdaság összefüggéseit; - a kulturális szféra és az árutermelés kapcsolatait; - a kulturális szervezetek, kulturális mecenatúra, kulturális befektetések hatékonyságát meghatározó tényezőket; - mind a kulturális, mind a gazdasági területnek a kulturális tevékenységgel kapcsolatos menedzselési feladatait; - a PR, a reklám formáit, a kulturális reklám specialitásait; - a kulturális szféra jogi követelményeit; - a művelődés, a szórakozás és a rekreáció iránti igényeket formáló tényezőket; - a verbális és nem verbális kommunikáció mindennapi életben való megnyilvánulásainak jelentéseit és összefüggéseit; - a humánfejlesztés jelentőségét, feladatait; - a kulturális szféra hatékonyságának fejlesztésében a különböző szektoro ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Assistant Rabbi

  Olyan rabbihelyettesek képzése, akik a zsidó hitéletben, liturgiában és tudományosságban otthonosak, idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeznek, és azon kommunikálni tudnak, így képesek lesznek a megfelelő irányítással a zsidó hitéleti, liturgiai és pasztorális alaptevékenységek ellátására és irányítására a határon inneni és az azon túli zsidó hitközségeknél, közösségeknél. A rabbihelyettes alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. bank- és pénzinformatika szakközgazdász

     A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő banki, pénzügyi és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek  - a szakterületi és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre; - a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására; - a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására; - az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.   A képzés célja megismertetni a hallgatókkal a pénzintézeti szektor üzleti folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket, valamint információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket a pénzintézeti szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok ellátására, az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: A képzés során olyan átfogó tudással rendelkező, komplex szemléletű szakemberek képzése a cél, akik ismerik a pénzintézeti szektor, valamint a vállalati pénzügyi alrendszerek  - üzleti folyamatait; - informatikai rendszereinek felépítését; - együttműködési rendszerüket; - technológiai hátterüket. A végzettek képesek információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekk ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. biblioterapeuta

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek: a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése, poetry therapy egyéni és csoportos formájának gyakorlása, irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése, irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése, biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák, szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven, ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe, -        a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése, -        rendszeres szupervízión való részvétel. Személyes adottságok, készségek: magas szintű kommunikációs készség, nyelvi kreativitás, magas szintű stressz tűrő képesség, fejlett empatikus készség, jó szervezőkészség, -        segítői attitűd megléte. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: a. klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett: -        pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén), -        egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában, -        gyermekgyógyászatban, -        geriátriában, -        hospice és palliatív medicinában, -        onkológiai kiegészítő terápiában, -        krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként, -        szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén, -        pszichoedukációban: pszichés ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Buddhist Religious Teacher

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak. Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át eljutni a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei: A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek felismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szel ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages