• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 131 items
 1. Luokanopettajan koulutus, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Keskeistä koulutuksessa on sekä yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus että kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1−6 luokanopettajan tehtävät. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2016-2018 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Luokanopettajan koulutus, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Keskeistä koulutuksessa on sekä yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus että kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1−6 luokanopettajan tehtävät. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2016-2018 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Master's Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems, Master of Arts (Education, (2 years)

  The studies will give an in-depth insight into education on a macro level as well as into learning on a micro level. On a macro level the studies will enhance the students’ understanding of social functions of education and familiarise students with analyses on global and local relationships in educational policy. The students also learn to analyse and explain findings of international assessment studies. On a micro level students enhance their understanding of learning and motivation in complex and multilevel learning environments. A strong emphasis is put on students’ research skills throughout the studies. For more information on the curriculum of the degree programme, please see the LLEES web pages. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral Programme on Educational Policy, Lifelong Learning and Comparative Education, Doctor of Philosophy (4 years)

   Please see the websites of the Faculty of Education. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral Programme on Educational Policy, Lifelong Learning and Comparative Education, Doctor of Philosophy (Education) (4 years)

  Please see the websites of the Faculty of Education.  ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral Programme on Learning, Teaching and Learning Environments Research, Doctor of Philosophy (4 years)

  Please see the websites of the Faculty of Education. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme on Learning, Teaching and Learning Environments Research, Doctor of Philosophy (Education) (4 years)

  Please see the websites of the Faculty of Education.  ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Keskeistä koulutuksessa on, että opiskelijan ymmärrys varhaiskasvatuksen tieteenalasta ja tutkimuksen teosta syvenee. Hän osaa soveltaa laaja-alaisesti tietämystään lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaa arvioida erilaisia tuen tarpeita sekä ohjata oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta kouluikään. Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2016-2018 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Kasvatustieteiden koulutuksessa pääaine voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Kasvatustieteen opintojen keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi kasvatus- ja oppimistapahtumien teoriat ja käytännöt, koulutuspolitiikka, koulutusjärjestelmät sekä koulutuksen suunnittelu ja arviointi. Aikuiskasvatustieteen sisältöjä ovat esimerkiksi aikuiskoulutusjärjestelmä, aikuiskoulutuksen ja työelämän väliset yhteydet, aikuiskoulutuspolitiikka, koulutuksen suunnittelu ja hallinto sekä elinikäinen oppiminen. Erityispedagogiikan keskeisiä teemoja ovat puolestaan esimerkiksi erityiskasvatusjärjestelmä, erityiskasvatuksen tarpeen arviointimenetelmät sekä erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten oppimisen, opettamisen ja ohjaamisen periaatteet.  Kasvatustieteiden koulutuksen opetussuunnitelmiin voit tutustua tiedekunnan opinto-oppaassa: Kasvatustieteiden koulutus, KK- ja KM-tutkinnot, pääaineet, kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Koulutus tukeutuu käsityökasvatuksen ja kasvatustieteen tieteenalojen tutkimukseen. Opinnoissa tuetaan yksilöllistä ja yhteisöllistä aktiivista tiedon etsintää ja osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on kehittyä opettamisen, oppimisen ja ohjaamisen asiantuntijaksi, joka ymmärtää toimintansa eettisen ja teoreettisen perustan, toimii innovatiivisesti, tutkimusorientoituneesti ja tulevaisuussuuntautuneesti. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää myös aktiivisia turvallisuustaitoja. Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2016-2018 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages