• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 64 items
 1. Adult Education (Vasa), Master of Arts (Eduaction) (2 years)

  De fördjupade studierna i vuxenpedagogik behandlar olika former av vuxenutbildning, vuxenlärande och livslångt lärande. Detta görs dels utgående från individens levnadsförlopp och hennes näromgivning, dels i förhållande till vidare kontextuella faktorer, och ur lokala, nationella och globala perspektiv. Genom val av biämnesstudier erbjuds möjlighet till att fördjupa och utvidga dessa teman. Den praktik som ingår i magisterstudierna ger den studerande möjlighet att omsätta de innehållsliga teman i professionell verksamhet, och kritiskt granska deras giltighet. Kurser i forskningsmetodik och val av tema för avhandling pro gradu ger möjlighet till en vetenskapligt grundad kritisk granskning av både vuxenpedagogisk teori och praktik. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral programme in education, Education, Teacher (4 years)

  http://www.abo.fi/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. General Education (Vasa), Master of Arts (Education) (2 years)

  Magisterutbildningen i pedagogik, allmän inriktning, bygger vidare på kandidatstudierna med betoning på ett ledarskap förankrat i pedagogik. Basen för studierna är dels klassiska allmänpedagogiska teorier och filosofi och dels dagsaktuella företeelser och nya teorier. De studerande får diskutera delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling i relation till utbildningsfrågor och studerar ledarskap ur lokala, nationella och globala perspektiv.   Ledarskapet diskuteras ur ett ämnesövergripande perspektiv med förankring i analyser av rådande utbildningspolitiska och samhälleliga trender. I kursutbudet ingår ”utbildningens och bildningens aktuella frågeställningar”, ”pedagogik och etik”, ”pedagogiska beslutsprocesser i organisationsperspektiv”, ”pedagogik, politik och demokrati, ”pedagogiskt ledarskap och människorelationer” (engelskspråkig kurs), ”skolans utveckling och ledarskap”, och ”utbildningspolitik”. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Study Programme for Subject Teachers (Sloyd, Home Economics) (Vasa), Bachelor of Arts (Education) (3+2 years)

  Ämneslärare i huslig ekonomi För att uppnå en stark pedagogisk och didaktisk grund i lärarprofessionaliteten varvas studierna i hushållsvetenskap med undervisningspraktik. Studierna är forskningsbaserade och som studerande tar du del av olika forskningsresultat och producerar även själv vetenskapliga texter av olika omfattning.   Ämneslärare i teknisk slöjdÄmneslärare i textilslöjd I studierna ingår ämnesteknologiska kurser samt studier som ger dig en vetenskaplig grund för ditt slöjdande. Studierna är forskningsbaserade och som studerande tar du del av befintliga forskningsresultat och producerar vetenskapliga texter av olika omfattning. För att utveckla en stark pedagogisk och didaktisk grund för lärarprofessionalitet varvas studierna i huvudämnet med undervisningspraktik .     ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Study Programme in General and Adult Education (Vasa), Bachelor and Master of Arts (Education) (3+2 years)

  Examen är indelad i två steg. Först avlägger du pedagogie kandidatexamen (180 studiepoäng, tre år) och därefter pedagogie magisterexamen (120 studiepoäng, två år). Hela examen omfattar alltså 300 studiepoäng och beräknas ta fem år. Det första studieåret med tyngdpunkten på pedagogiska grundstudier och gemensamma studier gör de studerande förtrogna med pedagogiken som vetenskap. Dessutom ger studierna grundläggande akademiska färdigheter. Under det andra och tredje studieåret väljer den studerande kurser enligt studieinriktning mot endera pedagogik, allmän inriktning, eller vuxenpedagogik. I magisterstudierna är pedagogik, allmän inriktning, och vuxenpedagogik åtskilda som två separata huvudämnen. Biämnesstudierna inleds under det första studieåret. Under det andra studieåret riktas studierna mot teman och arbetsfält med anknytning till det valda huvudämnet och mot forskning och vetenskapligt arbete. Biämnenas andel i studierna ökar fr.o.m. andra studieåret. Praktik genomförs redan på våren under det andra studieåret.  De studerande profilerar sig inom ett visst område genom val av biämnen (två korta eller ett långt). De som tänker sig en karriär som lärare inom vuxenutbildningen kan söka in till pedagogiska studier för lärare/yrkeslärarinriktning och utnyttja de behörighetsgivande ämnesstudierna som biämne. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral programme in education, Education, Teacher (4 years)

  http://www.abo.fi/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Education (Early Childhood) (Jakobstad/Vaasa), Master of Arts (Education) (2 years)

  Studier i pedagogik med inriktning barnträdgårdslärare ger kunskap om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv. Studierna ger också kunskap om bl.a. vuxnas förhållningssätt och bemötande av barn, delaktighet och demokrati, genus och självets utveckling. Studiernas innehåll grundar sig på forskning. Att känna till aktuell forskning, ha en analytisk förmåga och att kunna tänka kritiskt är viktiga egenskaper hos en barnträdgårdslärare i såväl planeringen av pedagogisk verksamhet som i konkreta situationer. Studierna ger beredskap att planera och genomföra pedagogisk verksamhet med barn. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral programme in education, Special Education (4 years)

  http://www.abo.fi/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Study Programme for Subject Teachers (Sloyd) (Vasa), Bachelor of Arts (Education) (3+2 years)

  Ämneslärare i teknisk slöjdÄmneslärare i textilslöjd I studierna ingår ämnesteknologiska kurser samt studier som ger dig en vetenskaplig grund för ditt slöjdande. Studierna är forskningsbaserade och som studerande tar du del av befintliga forskningsresultat och producerar vetenskapliga texter av olika omfattning. För att utveckla en stark pedagogisk och didaktisk grund för lärarprofessionalitet varvas studierna i huvudämnet med undervisningspraktik .     ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Erityislastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opintopolun kautta voi maisterihaussa hakea erityislastentarhanopettajien maisterikoulutukseen. Tässä haussa lastentarhanopettajat, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erityislastentarhanopettajan kelpoisuusopinnot. Kasvatustieteen maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot on mahdollista saada valmiiksi kahdessa vuodessa, mikäli opiskelija on jo suorittanut erityispedagogiikan aineopinnot. Erillisiin erityislastentarhanopettajan kelpoisuusopintoihin haetaan Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille linkitettävällä hakulomakkeella. Hakulomakkeen löydät tästä osoitteesta hakuaikana 15.3.-5.4.2017 http://www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/kapsy/erityispedagogiikka     ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages