• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 96 items
 1. Farmācija- Bak. studijas

  Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā. Vispārējais programmas mērķis ir nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā sabiedrībā, sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai un sniegt kvalitatīvas zināšanas, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām. Bakalaura studiju programmā A daļā kopā paredzēts apgūt kursus 86 kredītpunktu apjomā – Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā ter­mi­no­loģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Far­ma­kog­no­zija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Far­makokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija. B daļā paredzēts apgūt kursus 22 kredītpunktu apjomā. C daļā paredzēts apgūt kursus 12 kredītpunktu apjomā. ERASMUS apmaiņas programmā parasti dodas gan bakalaura, gan maģistra programmas studenti. Populārākās ir Florences universitāte Itālijā, Helsinku Universitāte Somijā, Koimbras Universitāte Portugālē, Utrehtas augstskola Nīderlandē. Kopš 2012. gada notiek bakalaura programmas studentu apmaiņa arī ar Santjago universitāti Spānijā un Neapole ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Māszinības- Prof. bak. studijas

  Iegūstamā kvalifikācija: - bērnu aprūpes māsa vai - internās aprūpes māsa vai - anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa vai - operāciju māsa vai - ambulatorās aprūpes māsa vai - ķirurģiskās aprūpes māsa vai - garīgās aprūpes māsa. Darba iespējas: ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistratūrā vai strādāt veselības aprūpes jomā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Optometrija- Bak. studijas

  Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā ir dabas zinātnēs, bet papildus profesionālās prasmes un iemaņas ir no primārās redzes aprūpes jomas - optometrijas. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un tādām, speciāli izvēlētām, medicīnas sastāvdaļām, kuras attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Programma sniedz studējošajiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas. Programma arī dod iemaņas studējošo turpmākajam zinātniskajam darbam. Programma nodrošina studentus ar: •Teorētiskām un lietišķām zināšanām par redzes sistēmas anatomiskajiem, fizioloģiskajiem aspektiem un priekšstatiem par redzes uztveres darbību; •Zināšanām par redzes sistēmas strukturālām un funkcionālām anomālijām, kā arī praktiskām iemaņām redzes stāvokļu diagnostikā; •Detalizētām zināšanām par redzes korekcijas līdzekļiem un to pielietojamību konkrētos gadījumos; •Spējām teorētiskās zināšanas pārvērst konkrētos ar pacienta stāvokli saistītos lēmumos redzes ambulancē; Komunikāciju un citām personālajām prasmēm, lai spētu veidot dialogu ar kolēģiem un pacientiem; •Sapratni par optometrijas vietu un lomu redzes primārās aprūpes sistēmā, kā arī ētis ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Uzturzinātne- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri spēj veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas un toksikoloģijas jomā, analizēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, īstenojot Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Estētiskā kosmetoloģija- 1. līm. prof. studijas

  STUDIJU PROCESS: 1. studiju gadā : Paralēli vispārizglītojošiem studiju kursiem notiek arī profesionālo studiju kursu ievadapguve. Studenti apgūst medicīnisko jomu. Studiju kursi, kurus studenti apgūst 1.studiju gadā*: Anatomija, Veselības mācība un pirmā palīdzība, Dermatoloģija, Mikrobioloģija un ģenētika, Fizioloģija, Dekoratīvā kosmētika, Darba vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija un ētika, Lietišķā informātika, Angļu valoda, Uzņēmējdarbības pamati, Uzturmācība, Stilistika, Manikīrs, Pedikīrs, Materiālmācība. 2.studiju gadā : studenti turpina apgūt medicīnisko jomu, uzsāk mācības un iegūst profesionālās prasmes un iemaņas praktiskajā kosmetoloģijā. Studiju gads noslēdzas ar ievadpraksi specialitātē. Studiju kursi, kurus studenti apgūst 2.studiju gadā*: Personālvadība un tiesību pamati, Mārketings, Otrā svešvaloda, Aroma terapija, Terapija, Kosmētikas ķīmija, Higiēna, Farmakoloģija, Klasiskā ķermeņa masāža un pēdu refleksoterapija, Ķermeņa kosmētiskās procedūras, Sejas masāžas, Sejas kosmētiskās procedūras, Salona darbības pamati, Kvalifikācijas prakse. 3.studiju gadā tiek apgūti studiju kursi, kas padziļina un nostiprina iepriekšējos divos gados apgūtās zināšanas, profesionālās prasmes un praktiskās iemaņas. Studenti savas zināšanas realizē kvalifikācijas praksē un izstrādā kvalifikācijas darbu. Studiju kursi, kurus studenti apgūst 3.studiju gadā*: Estētiskā ķirurģija un mezoterapija, Elektroprocedūras, Projektu izstrāde un vadība, Kosmētika un Inovācijas, Kosmētikas jaukšanas pamati, Mikropigmentāci ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Fizioterapija- Prof. bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: - studiju kursus, kas palīdzēs Tev izprast cilvēka organisma darbības pamatus (cilvēka anatomiju un fizioloģiju, biomehāniku, bioķīmiju, ģenētikas pamatus, neiroloģiju, kustību fizioloģiju); - studiju kursus, kas Tevi iepazīstinās ar dažādām slimībām un cilvēka funkcionēšanas traucējumiem (mikrobioloģiju un virusoloģiju, epidemioloģiju, iekšķīgās slimības, vispārīgo ķirurģiju un traumatoloģiju, sievietes veselību, bērnu slimības u.c.); - studiju kursus, pēc kuru apgūšanas Tu varēsi sekmīgi palīdzēt veseliem cilvēkiem saglabāt veselību, bet slimiem cilvēkiem – veselību atgūt (veselības pedagoģiju, medicīnisko psiholoģiju, veselības sporta teoriju, sporta medicīnu, klīniskās aprūpes pamatus, fizioterapijas paņēmienus un metodes pie dažādiem veselības traucējumiem, masāžu un manuālās terapijas pamatus, ārstniecisko vingrošanu, pacientu rehabilitācijas principus un citus saistošus studiju kursus); - studiju kursus, kas palīdzēs Tev veikt interesantus pētījumus veselības aprūpes jomā, izstrādājot studiju darbus un bakalaura darbu katedras laboratorijās unveselības aprūpes iestādēs (pētījumu metodoloģija un datu apstrāde veselības aprūpē u.c.); - studiju kursus, kas dos iespēju izprast sabiedrības funkcionēšanu un fizioterapeita vietu tajā (sabiedrības veselība, sociālās drošības sistēma Latvijā, darba organizēšana un menedžments, vides veselība). Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - strādāt par fizioterapeitu veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs, veselības un SPA centr ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa ir vispusīgi attīstīta persona, kura rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu, profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi un ir atbildīga par to. Māsa darbojas veselības aprūpes iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Māsa savā darbā pielieto elementāras vadības spējas un prot strādāt ar informāciju. ...

  Provider NameDaugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirms stacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi. Ārsta palīgs nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu. Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas, reģistrējoties praktizēttiesīgu ārstniecības personu reģistrā, patstāvīgi šīs funkcijas ārsta palīgs veic pēc sertifikācijas. Ārsta palīgs organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Rūpnieciskā farmācija- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Kopīga studiju programma, kuras realizēšanā piedalās divu augstskolu – RTU un RSU docētāji; tādējādi jau studiju procesā tiek radīti priekšnosacījumi sadarbībai starp divām profesijām, bez kuras nav iespējama veiksmīga farmaceitiskā industrija. Studiju programmas mērķis Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas rūpnieciskajā farmācijā, datu analīzes un pētnieciskās iemaņas, pielietot tās praksē, kas nodrošinātu spēju speciālistam patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu zāļu lietošanu saistītās situācijas veselības aprūpes sistēmā, iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā komandā. Programmas uzdevumi - Nodrošināt iespēju iegūt plašas teorētiskas zināšanas rūpnieciskajā farmācijā un zinātniski pētnieciskajās darba metodēs - Nodrošināt iespēju apgūt prasmi izmantot loģiskus klientu (pacientu) un kolēģu konsultēšanas paņēmienus par zālēm - Nodrošināt iespēju attīstīt kritisko domāšanu un spēju analizēt pieejamo informāciju, veidot iemaņas alternatīvu situāciju analīzei un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai - Sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un ES darba tirgū - Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu - Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi. Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt slimnīcās, zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs un par pasniedzējiem augstskolās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Rehabilitācija- Mag. studijas

  Akadēmiskās maģistra studiju programmas Rehabilitācija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības aprūpes speciālistus multiprofesionālajā rehabilitācijas nozarē, kuri spēj efektīvi organizēt un sniegt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus rehabilitācijas pakalpojumus, īstenot savu pētniecisko darbību un sekmīgi iekļauties rehabilitoloģijas akadēmiskajā vidē. Iegūtās zināšanas • Veselības aprūpes organizācija un attīstības tendences mūsdienās • Izpratne par funkcionālo spēju ierobežojumu dinamiku un sekām dažādos līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība), kā arī seku nozīmi sabiedrības veselības kontekstā • Izpratne par rehabilitācijas procesa fāzēm, norisi, dinamiku un rezultātiem dažādos līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība) • Izpratne par nepieciešamību patstāvīgi papildināt un pilnveidot savu profesionālo izaugsmi un kvalifikāciju Iegūtās prasmes • Analizēt un izvērtēt savas profesijas vai organizācijas specifiku, vajadzības un resursus rehabilitācijas un veselības aprūpes kontekstā • Pielietot atbilstīgas novērtēšanas metodes, dokumentē un analizē novērtējumu rezultātus, plānot un vadīt rehabilitācijas procesu (indivīdiem un grupām) • Patstāvīgi plānot un organizēt jaunus efektīvus rehabilitācijas pakalpojumus balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem nozarē • Informēt un izglītot sabiedrību (indivīdus un grupas) par rehabilitācijas metodēm un pakalpojumiem funkcionālo ierobežojumu seku mazināšanai un veselības veicināšanai. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages