• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 355 items
 1. Social Policy

  Programoje numatyti tokie privalomieji dalykai: Gerovės valstybė, Socialinės gerovės tyrimai, Tarptautinių organizacijų socialinė politika, Socialinės politikos analizė, Socialinės apsaugos ir darbo teisė, Socialinių institucijų vadyba, Mokslo tiriamasis darbas. Ketvirtį programos (15 kreditų) sudaro pasirenkamieji dalykai, kurių siūloma net penkiolika, o kiekvienas studentas turės pasirinkti po penkis. Teorinis studentų pasirengimas užtikrinamas studijuojant Gerovės valstybės, Racionalaus pasirinkimo sociologijos, Politinės filosofijos ir kt. dalykus. Taikomųjų dalykų bloką sudaro: Tarptautinių organizacijų socialinė politika, Socialinės apsaugos ir darbo teisė, Socialinių institucijų vadyba ir kt. Baigiamajam darbui skirta 15 kreditų arba ketvirtis programos apimties. Tiriamasis studentų darbas derinamas su 7 kreditų Mokslinio tyrimo praktika, kuri atliekama II semestre. Praktikos vietose gilinamasi į socialines problemas ir tuos reiškinius, kurie tiesiogiai įeina į magistranto mokslinių ir praktinių interesų lauką. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Social work

  Future holders of a master’s degree in social work study labour law, EU social policy, qualitative research, the management of social institutions, sociocultural identity and marginalisation, etc. Professional training is organised in the social services system. The duration of training is 480 hours. Direct work with customers, identification of demands, planning the provision of assistance, the organisation of social services, and other skills are consolidated and improved during the training. This social work programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in the area of social work and would like to earn a master’s degree in social work. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Social work

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems 1) Stojantieji, neturintys socialinio darbo bakalauro laipsnio ar socialinio pedagogo profesinės kvalifikacijos turi laikyti stojamąjį testą 2. Specialieji reikalavimai stojantiesiems Nėra 3.Anotacija (skliaustuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) Socialinio darbo bendruomenėje magistratūros programos tikslas - parengti specialistą (socialinį darbuotoją), gebantį atlikti tyrimus, kurių pagrindu įvertinama situacija bendruomenėje ir priimami atitinkami sprendimai. Programoje daug dėmesio skiriama socialinio darbo bendruomenėje metodikoms ir negatyvių socialinių reiškinių prevencijai. Magistrantas studijų metu įgyja tiek mokslinio, tiek ir praktinio darbo įgūdžius. (Programos apimtis - 160 kreditų.) 3.1 Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai Žmogus ir socialinė aplinka (3); Lietuvos visuomenė ir politika (3); Moderniosios socialinės teorijos (3). Iš viso: 9. 3.2 Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai Socialinis darbas bendruomenėje (10); Tyrimai socialiniame darbe (3); Slauga bendruomenėje ir geriatrija (3); Socialinė politika (3); Integruotas spec.kursas (3). 4. Praktika (skliaustuose - apimtis kreditais) Praktika (8) 5. Studijų kalba Lietuvių kalba 6. Studijų pabaiga (skliaustuose - apimtis kreditais) Magistro baigiamasis darbas (10) kartu su moksliniu darbu (20) ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Social work

  Rengti aukštos kvalifikacijos socialinius darbuotojus profesionalus, gebančius teoriniu bei praktiniu lygmeniu įvertinant socialinio darbo kaip taikomosios veiklos, studijų ir mokslo krypties polifunkcionalų pobūdį besikeičiančios visuomenės sveikatos ir gyvenimo gerovės užtikrinimo kontekste; pasirengusius profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams bendruomenės, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse; gebančius, veikti neapibrėžtose ir kompleksinėse aplinkybėse, teikiant pagalbą asmenims įgimtos, įgytos ir senatvės negalios situacijoje gyvenimo raidoje. Įgyjamos žinios ir jų taikymas: 1.Geba kritiškai, sistemiškai analizuoti ir socialinio darbo praktikoje bei moksliniuose tyrimuose taikyti naujausias žinias apie: socialinio darbo teoriją ir metodus, žmogaus elgesį ir jo kaitą gyvenimo raidos kontekste, socialines problemas ir jų raišką daugiakultūrinėje aplinkoje, akcentuojant asmenų, esančių negalios situacijoje, gyvenimo gėrovę, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, laikantis etikos principų, supranta socialinę politiką globaliame kontekste, visuomenės darnios raidos principus, geba kurti naujas socialinio darbo žinias. 2.Geba įvairių mokslų teorijas (tarpdisciplininis ir tarpkryptinis kontekstas) taikyti socialinio darbo praktikoje, tyrimuose profesijos įtvirtinime ir vystyme. Gebėjimai vykdyti tyrimus: 1.Geba inicijuoti, organizuoti, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, interpretuoti tyrimo rezultatus tarpdalykiniu požiūriu nacionalinėje ir tarptautinėje perspektyvoje. 2.Geba taikyti ...

  Provider NameSiauliai University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Social work

  Future social pedagogues study social politics, the philosophy of education, project management, psychological theories of personality development, organisational behaviour, strategic development, leadership, etc. Professional research training is organised in a selected institution. The duration of training is four weeks. Skills of scientific research language style are improved, lecture and seminar notes are prepared, and research results are presented in an article published in an academic journal. This programme of social work studies is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in social work, educology, or other areas of social science and would like to become social pedagogues. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages