• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 96 items
 1. Māszinības- Mag. studijas

  Studijas dod iespēju attīstīt ne tikai māsas profesionālo kompetenci, bet arī veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanas un vadīšanas prasmes, pētnieciskās un analītiskās, kā arī pedagoģiskās un komunikācijas prasmes. Studiju programmas mērķis Sagatavot māsas maģistra grāda līmenī, dodot iespēju turpināt studijas doktorantūrā Sniegt padziļinātas zināšanas veselības saglabāšanā, pedagoģijā, zinātniskā materiāla iegūšanā un apstrādē. Iegūtās zināšanas Studiju procesā tiek padziļinātas zināšanas veselības saglabāšanā un veicināšanā, pedagoģijā, vadības un organizāciju psiholoģijā, veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanā un tiesību aspektos. Iegūtās prasmes Programmas absolvents spēj patstāvīgi izmantot māszinību teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību. Ar augsti kvalificētām profesionālām zināšanām māsas profesijā speciālisti spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par māszinību nozares un profesionālās jomas aspektiem. Studiju programmas absolventiem ir iespēja studēt doktorantūrā, vadīt mācību procesu specialitātē augstskolās, medicīnas koledžās un citās iestādēs. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Podoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Podologa kvalifikācija tiek raksturota šādi: “Podologs (pēdu aprūpes speciālists) ir ārstniecības persona ar 1. līmeņa profesionālo augstāko kvalifikāciju, kurš piedalās pacientu ārstniecības, rehabilitācijas, izglītošanas un veselības veicināšanas procesā. Podologs veic pacientu podoloģisko izmeklēšanu, kas sevī ietver: pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu; pēdas aprūpi, profilakses darbu, galvenokārt, strādājot ar paaugstināta riska grupas pacientiem. Šajā grupā ietilpst pacienti, kuriem ir: - asinsrites un jušanas traucējumi, balsta-kustības sistēmas patoloģiski stāvokļi un/vai hroniskas slimības; iegūtas vai iedzimtas centrālas un perifēras ģenēzes polineiropātijas (piem. cukura diabēts, multiplā skleroze, sekas pēc galvas smadzeņu tilpumprocesiem, traumatiskas parēzes, toksiskas polineiropātijas, poliartrīti, saistaudu sistēmas saslimšanas u.c.) vai īpaši infekciju riski Pie podoloģijas speciālista tiek nosūtīti pacienti, kuriem ir medicīniski indicēta sistemātiska pēdu apstrāde un atkārtota podologa kontrole. Podologs ir atbildīgs par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes, veicina savas profesijas attīstību’’. Pilna laika dienas studijās par valsts budžeta līdzekļiem uzņem vasarā, savukārt vakara studijās par maksu - ziemas uzņemšanā. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Medicīna (rezidentūra)- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Studiju programmā ir šādas pamatspecialitātes: anestezioloģija un reanimatoloģija, asinsvadu ķirurģija, dermatoveneroloģija, dzemdniecība un ginekoloģija, ģimenes medicīna, internā medicīna, ķirurģija, krūšu kurvja ķirurģija, kardioloģija, neiroķirurģija, oftalmoloģija, onkoloģija ķīmijterapija, otorinolaringoloģija, patoloģija, pediatrija, diagnostiskā radioloģija, sporta medicīna, terapeitiskā radioloģija, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija; apakšspecialitātes: internā medicīna (endokrinoloģija, ftiziopneimonoloģija, gastroenteroloģija, nefroloģija, reimatoloģija), pediatrija (neonatoloģija); papildspecialitātes: osteopātija, alergoloģija. Studijas tiek īstenotas gan par valsts budžeta, gan personīgiem līdzekļiem. Specialitāšu sarakstu, kurās ir valsts budžeta finansētas vietas, skatīt šeit. Studiju ilgums atkarībā no izvēlētās specialitātes ir no diviem līdz sešiem gadiem. Pēc sekmīga rezidentūras beigu pārbaudījuma nokārtošanas tiek piešķirta ārsta speciālista kvalifikācija kādā pamatspecialitātēm, apakšpecialitātēm vai papildspecialitātēm Ārsts speciālists: - anestezioloģijā un reanimatoloģijā, - asinsvadu ķirurģijā, - dermatoveneroloģijā, - dzemdniecībā vai ginekoloģijā, - endokrinoloģijā, - ftiziopneimonoloģijā, - gastroenteroloģijā, - ģimenes medicīnā, - internā medicīnā, - ķirurģijā, - krūšu kurvja ķirurģijā, - kardioloģijā, - nefroloģijā, - neiroķirurģijā, - neonatoloģijā, - oftalmoloģijā, - onkoloģijā - ķīmijterapijā, - osteopātijā, - otorinolaringoloģijā, - patoloģijā, - pedia ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Ārstniecība

  Programmas mērķi: nodrošināt ārsta izglītību, kas atbilst Eiropas Savienības Padomes direktīvai 2005/36/EEK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un LR Likuma par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu prasībām un sagatavo ārstu, kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku, veicot slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju; sagatavot ārstus, kas iekļaujas salīdzināmā grādu sistēmā Eiropā, radot darbaspēka brīvas pārvietošanās iespējas, un nodrošina sabiedrību ar kvalificētu ārstniecisko aprūpi; ārsta izglītību kopumā veido teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, ārsta cienīga (profesionāla) attieksme un uzvedība. Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 222 kredītpunktu apjomā – Normālā anatomija, Neorganiskā ķīmija, Ievads šūnu bioloģijā, Medicīniskā latīņu valoda, Ievads medicīnas studijās, Psiholoģija, Fizika, Organiskā ķīmija, Vispārējā un speciālā histoloģija, Ģenētikas pamati, Bioķīmijas pamati, Medicīnas embrioloģija, Cilvēka fizio­loģija, Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna, Medicīnas bioķīmija, Mikrobioloģija, Parazitoloģija, Imunoloģija, Vispārē­jā patoloģija, Molekulārā ģenētika, Farmakoloģija, Iekšķīgo slimību propedeiti­ka, Vides veselība, Vizuālā diagnostika, Ķirurģijas elementi, Iekšķīgās slimības, Orgānu un sistēmu patoloģija, Dzemdniecība, Dermatoveneroloģija, Sabiedrī­bas veselība un epidemioloģija, Pediatrija, Ginekoloģija, Infekcijas, Ķirurģija, Neiroloģija, Uroloģija, Medicīnas vēsture un ēti ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa ir speciālists, kas profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi, piedalās ārstniecībā, rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu. RSU Liepājas filiālē ir iespēja apgūt kādu no septiņām māsu pamatspecialitātēm: ambulatorās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa. Māsas strādā diennakts stacionāros, valsts vai privātajās klīnikās, poliklīnikās, slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālajos un veco ļaužu aprūpes centros, skolās, medicīnas koledžās, augstskolās un profesionālās izglītības centros. Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimības, aprūpēt pacientu un palīdzēt tam atgūt veselību, bet, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Farmācija- Mag. studijas

  Programmas mērķis: sniegt studentiem atbilstoši programmas līmenim teorētisko zināšanu un to pielietošanas kopumu farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs patstāvīgai pētniecības darbībai maģistra darba izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā arī sagatavot studējošos darbam farmaceitiskās darbības uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā. Programmas uzdevumi ir: • attīstīt studentu radošā un patstāvīgā darba iemaņas, akcentējot zinātniski pamatotu pieeju veselības aizsardzības un farmaceitiskās aprūpes sniegšanā; • sniegt padziļinātas zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, par farmācijas tehnoloģijām, medikamentu kvalitātes kontroles metodēm, farmakoekonomiku un sociālo farmāciju; • pievērst lielu vērību jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās un labas farmācijas prakses normatīvos; • iepazīstināt studentus ar modernām pētniecības metodēm, kā arī ar Nacionālajām valsts prioritātēm un pasaulē pieņemtajām farmaceitiskās izglītības vadlīnijām, kas ļauj veidot kopīgu darba tirgu ES valstīs; • sagatavot studentus patstāvīgai zinātniski-pētnieciskai darbībai, maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, kā arī izglītības turpinājumam doktora studiju programmās; • attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās; • veicināt studentu piedalīšanos ERASMUS apmaiņas programmās; • sniegt pietiekamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar farmācijas praksi un sagatavot s ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Māszinības- Mag. studijas

  Mērķi: Nodrošināt akadēmiskas izglītības iegūšanu Veselības zinātņu nozarē māszinībās un ar tām saistītajās humanitārās un sociālās zinātnēs. Attīstīt studentos aktīvu informācijas iegūšanas veidu, zinātniski pētnieciskās prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu. Veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību māszinībās. Uzdevumi: 1. Nodrošināt iespēju apgūt akadēmisku izglītību māszinībās 2. Attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem. 3. Analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot akadēmiskās izglītības māsas darbam atšķirīgās veselības aprūpes sfērās. 4. Sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā. māsu darba organizēšanu un vadīšanu. 5. Sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības , ģimenes un indivīda veselības veicināšanu , uzturēšanu. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Uzturzinātne- Mag. studijas

  Starpaugstskolu akadēmisko maģistra studiju programmu “Uzturzsinātne” ir izstrādājuši un kopš 2006.gada īsteno Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācībspēki saskaņā ar starpaugstskolu līgumu un Latvijā atzīti pārtikas un uztura speciālisti, kas šobrīd aktīvi ir iesaistījušies valsts pārtikas un uzturpolitikas izveidē. Programmas īstenošanas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri ir ieguvuši padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas, pārtikas ķīmijas un toksikoloģijas jomā, kuri spēj analizēt, kritiski izvērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Medicīna un farmācija- Doktora studijas

  Medicīnas un farmācijas DSP piedāvā studijas šādās medicīnas apakšnozarēs: anatomija; histoloģija un citoloģija; medicīniskā bioķīmija; mikrobioloģija un virusoloģija; normālā fizioloģija; sabiedrības veselība; patoloģija; farmakoloģija; internā medicīna; pediatrija; neiroloģija; ķirurģija; anestezioloģija un reanimatoloģija; onkoloģija un hematoloģija; medicīnas vēsture; un farmācijas apakšnozarēs: zāļu formu tehnoloģija; farmācijas ķīmija; farmakognozija; farmaceitiskā farmakoloģija. Programmas mērķis un uzdevumi Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī. Studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt doktorantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas ar veselības aprūpi saistītās nozarēs; - Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu;. - Sagatavot augsta līmeņa veselības aprūpes speciālistus, kuri spētu sistematizēt un vispārināt savus praktiskos novērojumus, ieviest jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, kā arī publicēt un popularizēt savus pētījumus starptautiskā līmenī; - Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un star ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Optometrija- Prof. mag. studijas

  Optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila, redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas, studijas. programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas standarta „Optometrists” prasībām. Savukārt, profesionālais maģistra grāds nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni, kāds ir Lielbritānijā, ASV un Norvēģijā. Izpildot programmas prasības, students iegūst gan profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā, gan arī akadēmiskās zināšanas redzes zinātnē, lai varētu studēt tālāk doktorantūras programmā.” Studiju programmas saturs pamatā veidojas no profesionālajiem (klīniskajiem) un dabaszinātņu (eksperimentālajiem) priekšmetiem, kuri attiecas uz cilvēka redzes sistēmas izvērtēšanu, izpēti un izpratni. Programmas darba apjoma procentuālo sadalījumu veido: prakses – 33%, medicīna un redzes fizioloģija – 35%, bet pārējo – dabas zinātņu un psiholoģijas nozares priekšmeti. Studiju programma (80 kredītpunktu apjomā) satur lekciju kursus un prakses, kuru sastāvā ir gan obligātā, gan arī ierobežotās izvēles daļas. Prakses ir 26 kredītpunktu apjomā. Studiju programmas obligātā A daļa (66 kredītpunkti) satur specializācijas kursus – vispārējā medicīna optometrijā, acu slimības un farmakoterapija, kontaktkorekcija, redzes uztveres modeļi, kā arī valsts pārbaudījumu un maģistra darbu, bet ierobežotās izvēles B daļa (14 kredītpunkti) satur klīniskās un eksperimentālās optometrijas kursus. Valsts pārbaudījums sastāv ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages