• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 238 items
 1. mentálhigiénés szakember

  1. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: * Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása:o problémamegoldó készség fejlesztése egyénileg, csoportban,o mentálhigiénés konzultáció,o peremhelyzetbe került egyének észlelése és támogatása egyénileg és csoportban,o konfliktuskezelés egyénileg és csoportban,o a hivatásában rábízott kliens-csoport-család mentális egészségének, humán értékének megőrzése és fejlesztése,o egyéni és csoportos segítő beszélgetés folytatása,o krízishelyzetek, gyász-és stresszhelyzetek egyéni és csoportos menedzselése,o kiégés megelőzés, ill. kiégést csökkentő intervenciók megvalósítása,o életvezetési tanácsadás.* Lelki egészségvédő és személyiség erősítő beavatkozások kezdeményezése és kivitelezése:o önismereti- és készségfejlesztő csoportok vezetése,o kapcsolattartás mentálhigiénés intézményekkel,o képviseli a mentálhigiéné értékeit a saját szakmai közösségeiben (munkacsoportok) hivatása gyakorlása közben,o kezdeményezi a lelki egészség szempontjából hangsúlyos témák megvitatását, s kidolgozza az adott területek cselekvési programját (mentálhigiénés projekt),o esetmegbeszélés vezetése,o tematikus csoportok vezetése,o speciális csoportok (pl.: pszichiátriai rehabilitáció) támogatása,o csoportépítés,o együttműködés a humán intézményekkel a mentálhigiénés professzió mentén.* Egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra terjesztése (ismeretterjesztés):o kezdeményezi és részt vesz az egészség megőrzését szolgál ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. nemzetközi gazdasági elemző

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * a nemzetközi gazdasági kapcsolatok legfontosabb területei, azok számszerű jellemzőinek tartalma, * gazdasági folyamtok elemzésének, értékelésének módszertana.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: * alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, * jó problémamegoldó és kommunikációs készség, * kreativitás, * pontosság.   Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: * magabiztosan kezelni a nemzetközi folyamatokra vonatkozó információs forrásokat, * a különböző előrejelzéseket értékelni, a folyamatokat önállóan elemezni és ennek alapján egy adott gazdasági szektor vagy régió várható folyamatait felvázolni.  ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. sport szakpszichológus

  Kompetenciák: –        oktató, kutató (egyetemi szinten) –        sportpszichológus –        részvétel sporttudományos kutatások pszichológiai vonatkozású projektjeiben –        sporttudományos kutatói életpálya megkezdése (PhD) –        sportpszichológusi munka ellátása (egyesületek, szakszövetségek, sportiskolák, rekreációs fórumok, edzőtáborok, versenyek) tanácsadás, felmérés, tesztelés, felkészítő programok összeállítása, vezetése, eredményességének mérése, szakvéleményezés, konzultáció, a sportteljesítmény pszichés  oldalának biztosítása, egyéni és csapatsportolók ellátása stb.) –        a szakmódszertani végzettségnek megfelelően pszichoterápiás munka ellátása –        nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai képviselet, szakmai fórumok szervezése Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: –        Sportpszichológia (Bevezetés, Pszichodiagnosztika, Módszerspecifikus képzések, Alkalmazott sportpszichológia, Módszertan, Pszichometria, Sportpszichiátria, Pszichoterápiás alapok) –        Orvostudományi alapismeretek –        Sportági alapismeretek –        Biomechanika –        Sportszociológia –        Edzéselmélet –        Mozgástan –        Sportpedagógia –        Sportdiplomácia Személyes adottságok, készségek: A képzés során a sportpszichológusi munkához elengedhetetlen attitűd, empátia, kommunikáció, viselkedés; a pszichoterápiában és a felkészítő munkában megnyilvánuló magatartás és kommunikációs minták, a kapcsolattartáshoz szükséges tárgyalási módok, a szakvéleményezéshez kellően á ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. szakdiplomáciai és európai uniós elemző

  A szakirányú továbbképzés fő célja, hogy megismertesse a résztvevőket a nemzetközi kapcsolatok szereplőivel, a nemzetközi kapcsolattartás fő formáival, az Európai Unió intézményi, döntéshozatali, valamint közös- és közösségi politikáinak rendszerével. Külön hangsúlyt helyezünk az aktuális kérdések elemzésére, valamint gyakorlatorientált területekre (pl.: pályázatkészítés módszertana).   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) A Szakdiplomácia és EU-kapcsolatok szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a nemzetközi kapcsolattartás formáit, * a legfontosabb nemzetközi intézmények feladatkörét, szerepét, * a diplomácia, az egyes szakdiplomáciai ágak nemzetközileg elfogadott szabályait, eszközeit, eljárásait, * a konzuli feladatokat, * a világkereskedelem és a magyar külgazdaság aktuális tendenciáit, * az EU intézményi és döntéshozatali rendszerét, * az EU közös és közösségi politikáinak rendszerét, * az EU üzleti szférát érintő szabályozásának elemeit, hatásait, * az európai biztonságpolitikai architektúra intézményeit, * az EU regionális (kohéziós) támogatási rendszerét, * a pályázatkészítés, projekttervezés alapvető módszereit, technikáit.   b) A Szakdiplomácia és EU-kapcsolatok szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: * a világgazdaság, világpolitika összefüggésrendszerének átlátására, * országok, régiók, gazdasági-társadalmi helyzetének komplex értékelésére, elemzésére, * nemzetközi tárgyalások előkészítésére és folytatására, * a kultúrák köz ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szakközgazdász e-business szakon

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az e-business hálózati, adatbázis-kezelési, programozási, adatbányászati, informatikai biztonságtechnikai és jogi ismereteik birtokában képesek megjelenni az on-line kereskedelmi szektorban, hatékonyan kihasználni az e-business nyújtotta előnyöket, képesek alkalmazni a digitális tudást, ezáltal részeseivé válni a „digitális idegrendszernek”.  A Szakközgazdász e-business szakon oklevél birtokában képes  - az elektronikus kereskedelmi területben való tájékozódásra, - az e-kereskedelemre vonatkozó elméletek, módszerek használatára, - a digitális eljárások alkalmazására az üzleti életben. Alkalmas továbbá: - az egyes vállalatok gazdasági-informatikai feladatainak ellátására, - az internetes technológiák biztos használatára, - az üzleti életben előforduló döntések előkészítésére, - elemzések, jelentések, kimutatások készítésére, - önálló és csoportmunka végzésére, - szervező és menedzseri feladatok ellátására az e-kereskedelmi szektorban. A képzés során elsajátítható tudáselemek: - szakhoz kapcsolódó ismeretek, - szakirányú ismeretek. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  - elemző készség, - problémafelismerő és problémamegoldó készség, - minőségi munkavégzés, - adatrendszerzési és -feldolgozási képesség, információrendszerezési képesség, - az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása, - a szakmai továbbképzés iránti igényesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szakközgazdász e-gazdaság szakon

  A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a számítástechnikai, adatfeldolgozási, internet-használati, elektronikus eljárás alkalmazói és jogi ismereteinek birtokában képesek az elektronikus ügyintézés lebonyolítására, informatikai technológiák biztos használatára, valamint az e-gazdasági életben előforduló döntések-, projektek előkészítésére, megszervezésére. A Szakközgazdász e-gazdaság szakon oklevél birtokában képes: - az informatikai technológiák biztos használatára,- az e-közigazgatás területén belüli eligazodásra, - e-ügyintézésre,- az elektronikus üzleti életben előforduló döntések előkészítésére,- elemzések, jelentések, kimutatások készítésére,- önálló és csoportmunka végzésére,- szervező és menedzseri feladatok ellátására. A képzés során elsajátítható tudáselemek:- szakhoz kapcsolódó ismeretek,- szakirányú ismeretek. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - elemző készség,- problémafeltáró és problémamegoldó készség,- a minőségi munkavégzés iránti igényesség,- adatrendszerezési és -feldolgozási képesség, információszerzési és -rendszerezési képesség,- az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása,- a szakmai továbbképzés iránti igényesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- a képzettség birtokában az e-gazdaság szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások gazdasági-informatikai rendszerének működtetésére, használatára,- az ele ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakközgazdász Európai Unió szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában az Európai Unió szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes az Európai Unióval kapcsolatos szakmai híranyag megértésére és megítélésére; Képes lesz az EU-val kapcsolatos kérdésekben eligazodni, vitákban aktívan részt venni; Képessé válik a kormányzat EU-politikájának megértésére és megítélésére; A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakmai tudást megalapozó világgazdaságtan és nemzetközi üzleti ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása a szakmaspecifikus tudáselemek: az EU integráció gazdaságtana, az EU intézményi és döntéshozatali rendszere, pénzügyei, kibővülési politikája, pályázati rendszere, helyzete a világban, kapcsolata Magyarországgal és Magyarország helye az EU-ban, az EU jogrendje: mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   e képzettség birtokában az Európai Unió szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas a munkaerőpiacon siker reményében megpályázni az EU-s kapcsolatok fenntartását biztosító munkaköröket;   alkalmassá válik EU-s ismeretek továbbadására is; mivel a magyar EU tagság nagyszámú szakember iránt támaszt keresletet. Az ezen a szakirányú továbbképzésen megszerezhető oklevél remek kiegészítője lehet a korábban megszerzett vé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Távol-Kelet referens

  A képzés célja olyan társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit, történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket:a) a nemzetközi rendszer Távol-Keletre vonatkozó gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére,b) képesek elhelyezni a térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között, c) ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris, valamint alapszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:a) a távol-keleti térség meghatározó államainak, ezeken belül is elsősorban Japán, Kína és India történetét, kultúráját, politikai és jogrendszerét, társadalmi sajátosságait, valamint gazdaságának főbb jellemzőit, b) a globalizációnak a távol-keleti térségre gyakorolt hatásait, c) a regionális együttműködési  formák modelljeit. d) nyelvi tudásuk alkalmassá teszi őket arra, hogy a mindennapi életben eligazodjanak, egyszerűbb szövegeket megértsenek, illetve maguk is megfogalmazzanak. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:a) önálló elemző munka elvégzésére, b) a távol-keleti politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok megértésére, előrejelzésére, c) döntések előkészítésére és szakmai vitákban való részvételre, d) az integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés t ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages