• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18765 items
 1. Multimedija (Multimedia)

  Interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program izvajata Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in informatiko. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so: zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije, sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze, sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja, poklicna, okoljska in socialna odgovornost, sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki, sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja, sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj, sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških, kakor tudi z netehniških področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Multimedija (Multimedia)

  Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Temeljni cilji študijskega programa so podati tehnične in ne-tehnične aspekte področja multimedije ter njihovo medsebojno sinergijo: podati sistemska znanja s področij telekomunikacij in računalništva, usposobiti študente za analiziranje problemov, iskanje relevantnih virov in kritično presojo pridobljenih informacij, usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, tako s tehničnih kot tudi z uporabniških vidikov, podati znanja s področja razvoja programske opreme, podati znanja s področij analize, odkrivanja in vizualizacije podatkov oz. informacij, Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija podati znanja s področja analize in obdelave multimedijskih vsebin, usposobiti študente za timsko delo s strokovnjaki s tehniških in ne-tehniških področij, vključujoč sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni ali ustni obliki. Zagotavljanje kakovostnega znanja s področja je neposredno preverljiv cilj, povezan z učnimi izidi študentov. Na podlagi uspešnosti zaključevanja študija bomo lahko realno ocenili njuno izpolnjevanje. V roku nekaj let po zaključku študija prve generacije magistrantov pa bo tudi mogoče neposredno preverjati zaposljivost magistrantov tega študijskega programa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enov ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Tribologija površin in kontaktov – TRIBOS (Joint European master in tribology of surfaces and interfaces-TRIBOS)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Tribologija površin in kontaktov / Joint European Master on Tribology of Surfaces and Interfaces (TRIBOS) izvajajo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; University of Leeds, Velika Britanija; University of Coimbra, Portugalska; Lulea University of technology, Švedska. Tribologija je interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z znanostjo in tehnologijo trenja, obrabe in mazanja. Tribološke rešitve so neposredno povezane s porabo energije, vzdrževanjem ter industrijskimi investicijskimi stroški. Okoljska ozaveščenost in emisijske regulacije, ki zahtevajo zmanjšanje onesnaževanja zaradi neučinkovitih procesov in zamenjavo danes precej uporabljanih škodljivih elementov v visokotehnoloških triboloških komponentah so dodatne zelo zahtevne naloge, kjer bo tribologija igrala zelo pomembno vlogo. Študenti pričnejo študij na Univerzi v Leedsu, drugi semester opravijo na Univerzi v Ljubljani. V prvem letniku slušatelji lahko opravljajo prakso v eni od pridruženih partneric oz. podjetju ali ustanovi kjer si sami uredijo pripravništvo. V drugem letniku se študentje odločijo ali želijo študij nadaljevati s poudarkom na mazanju ali s poudarkom na področju površin. Glede na izbiro tako študentje drugi letnik odpravijo na eni izmed partnerskih univerz (Lulea University of technology ali University of Coimbra). Četrti semester je namenjen projektnemu delu in pisanju magistrske naloge vezane na področje izbire (3 ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Elektrotehnika (Electrical engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa, so zagotoviti vrhunsko strokovno znanje s področja elektrotehnike, spodbujati kreativnost in kritičnost pri iskanju novih rešitev, omogočiti učinkovito vključitev v razvojno-raziskovalno delo ob zaposlitvi in inovativno iskanje novih rešitev, podati odlične temelje za študij na 3. stopnji elektrotehnike ali druge tehniške stroke, prepričati slušatelje v nujnost nadaljnjega samostojnega študija v sklopu vseživljenjskega učenja, omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Varstvo okolja (Environmental protection)

  Diplomanti varstva okolja bodo pridobili strokovna znanja s področja varstva okolja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov, sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, kooperativnost in skupinsko delo, odprtost za alternativne poglede in rešitve, kreativno delovanje v stroki varstva okolja ter iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameB&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni visokošolski zavod (B&B College of Sustainable...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Energetika (Energy Technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Težišče študija je prvenstveno v dveh smereh: učinkovita raba energije in optimiranje obstoječih sistemov, tako na strani proizvodnje kot na strani uporabnikov; razvoj in vključevanje obnovljivih virov energije v energetski sistem (sončna energija, hidroenergija, geotermalna energija, energija vetra in bioenergija: predvsem lesna biomasa, bioplin, deponijski plin. Študenti bodo usposobljeni za vodenje najzahtevnejših energetskih sistemov in znanstvenoraziskovalnih projektov s strokovnega in znanstvenega področja ter razvili kritične refleksije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (Faculty of Energy Technology)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Mehatronika (Mechatronics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinarni študijski program izvajata Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru. Študenti tega programa se s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobijo za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in reševanje problemov v delovnih okoljih. Temeljni cilj je izobraziti široko razgledanega magistra inženirja, ki bo poleg znanja in razumevanja, ki ga je pridobil na 1. stopenjskem univerzitetnem in visokostrokovnem študiju mehatronike, izkazoval tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju težjih strokovnih in razvojnih problemov s področja mehatronike. Študenti tega programa se bodo s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobili za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v razvojno-raziskovalno prakso in reševanje strokovnih problemov v delovnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Mehatronika (Mechatronics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Visokošolski strokovni študijski program je interdisciplinaren. Nosilna izvajalca študijskega programa sta Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Fakulteta za strojništvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Strojništvo- projektno aplikativni program (Mechanical engineering- project oriented applied programme)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti lahko v 2. letniku izberejo eno od smeri: Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Snovanje, obratovanje in vzdrževanje, Proizvodno strojništvo, Mehatroniko ter Letalstvo. Temeljni cilji programa in splošne kompetence so diplomantu omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za ustrezno zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji in razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost. S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, bo diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Strojništvo (Mechanical Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V želji po zagotavljanju pogojev za povečano konkurenčnost slovenskega gospodarstva na globaliziranih svetovnih trgih, ki temelji predvsem na sposobnosti stalnega snovanja in razvijanja novih izdelkov, procesnih tehnologij in tehnoloških postopkov, pri tem pa upošteva kriterije trajnostnega razvoja in varstva okolja, je temeljni cilj doktorskega študijskega programa, da izobražuje nadpovprečno uspešne magistrante študijskih programov druge stopnje bolonjskega študija s področja tehnike in naravoslovja ter jih usposablja za samostojno znanstveno-raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju strojniških ved. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages