• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1300 items
 1. Ensihoitaja (AMK)

  Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksen opiskelijana rakennat ammattitaitoasi vähitellen koko koulutuksen ajan niin, että uudet asiat rakentuvat jo olemassa olevan osaamisesi perustalle. Koulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan osaamiseen vaadittavat opinnot. Ensimmäisenä vuonna perehdyt turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön teoriassa, käytännön harjoituksissa ja oikeissa asiakas- ja potilastilanteissa. Tämän ohella vahvistat tiedonhankinnan ja viestinnän osaamistasi. Opintojen edetessä opit erilaisia kliinisessä työssä tarvittavia taitoja ja pääset soveltamaan niitä ensihoidon harjoitteluissa ambulanssissa ja hoitotyön harjoitteluissa sairaalassa, esimerkiksi leikkausosastolla, teho-osastolla, päivystysosastolla, lasten osastolla, synnytysosastolla sekä mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden parissa. Lukukausi- ja vuositeemat auttavat sinua keskittymään olennaisiin opiskeltaviin asioihin, kun laadit itsellesi oman urasuunnitelmasi mukaisia, henkilökohtaisia osaamistavoitteita. Ensihoitajakoulutuksessa teoriapintoja suoritetaan virtuaalisesti, luokkaopetuksena tai itsenäisesti. Sen lisäksi erilaisia taitoja harjoitellaan koulussa pätevien opettajien ohjauksessa. Saimaan ammattikorkeakoulun nykyaikaisissa simulaatiotiloissa pääset opettelemaan potilaan hoitoa ja siihen liittyvää päätöksentekoa yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa joka lukukaudella. ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ensihoitaja (AMK)

  Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksen opiskelijana rakennat ammattitaitoasi vähitellen koko koulutuksen ajan niin, että uudet asiat rakentuvat jo olemassa olevan osaamisesi perustalle. Koulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan osaamiseen vaadittavat opinnot. Ensimmäisenä vuonna perehdyt turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön teoriassa, käytännön harjoituksissa ja oikeissa asiakas- ja potilastilanteissa. Tämän ohella vahvistat tiedonhankinnan ja viestinnän osaamistasi. Opintojen edetessä opit erilaisia kliinisessä työssä tarvittavia taitoja ja pääset soveltamaan niitä ensihoidon harjoitteluissa ambulanssissa ja hoitotyön harjoitteluissa sairaalassa, esimerkiksi leikkausosastolla, teho-osastolla, päivystysosastolla, lasten osastolla, synnytysosastolla sekä mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden parissa. Lukukausi- ja vuositeemat auttavat sinua keskittymään olennaisiin opiskeltaviin asioihin, kun laadit itsellesi oman urasuunnitelmasi mukaisia, henkilökohtaisia osaamistavoitteita. Ensihoitajakoulutuksessa teoriapintoja suoritetaan virtuaalisesti, luokkaopetuksena tai itsenäisesti. Sen lisäksi erilaisia taitoja harjoitellaan koulussa pätevien opettajien ohjauksessa. Saimaan ammattikorkeakoulun nykyaikaisissa simulaatiotiloissa pääset opettelemaan potilaan hoitoa ja siihen liittyvää päätöksentekoa yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa joka lukukaudella. ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Fysioterapeutti (AMK)

  Fysioterapian opinnot etenevät vuositeemojen mukaisesti. Näyttöön perustuva fysioterapia nivoutuu teoreettiseen ja käytännön opetukseen. Opintoihin sisältyy muun muassa lääketieteellisiä aineita, anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa, terapiamenetelmiä, soveltavaa liikuntaa ja kehitystyötä. Koulun fysioterapian laboratoriossa opiskelijat pääsevät tutkimaan asiakkaidensa kuntoa, arvioimaan työkyvyn ongelmia ja suunnittelemaan kuntoutusohjelmia. Opetuksen painopiste on tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisy ja hoito. Valmistunut fysioterapeutti hyödyntää uusinta tietoa fysioterapian vaikuttavuudesta. Hän käyttää tutkivaa työotetta ja näyttöön perustuvaa tietoa omassa työssään sekä fysioterapian kehittämisessä. ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

  Opinnot sisältävät teknisen perusosaamisen, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämisen ja soveltavan oppimisen ja projektityöskentelyn kokonaisuuksia. Opiskelet myös viestintää ja vuorovaikutustaitoja ja opit työskentelemään monialaisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä. ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus

  Opinnot sisältävät teknistä perusosaamista, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä rakennusalan teoriaa ja käytäntöä. Opinnoissa painotetaan myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, monialaisen ja monikulttuurisen työyhteisön ymmärtämistä sekä rakennusalan vaatimaa digitaalista osaamista. Monimuotokoulutuksen painopisteitä ovat rakenteiden mekaniikan osaamisen päivittäminen, nykyaikaiset suunnittelun ja ohjauksen työkalut, oman alan toimintaympäristöjen kokonaishallinta, projektihallintaosaaminen sekä kehittämisosaaminen ja osaamisen johtaminen. ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto

  Rakennusmestarin koulutuksen opinnoissa saavutetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vastaavan työnjohtajan kelpoisuus poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtävässä. Keskeisimpinä osina opintoja ovat työmaatekniikka, rakentamisen laadun hallinta, rakennushankkeen kustannushallinta ja hankinnat, työturvallisuus ja esimiestoiminta. Lisäksi tekniikan alan perusopintoina opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa, viestintää, tietotekniikkaa sekä rakennetekniikkaa. Opintoja suoritetaan osittain projektitöinä hyödyntäen käytännön rakennushankkeita. Keskeisenä opiskelumenetelmänä on yrityksissä tapahtuva työnjohtoharjoittelu. Tutkintoon sisältyy myös muuta työelämän kanssa toteuttavaa opiskelua ja yhteistyötä. Tämä edellyttää, että opiskelija on joko töissä rakennusalan yrityksessä tai sitoutuu tekemään suoritukset oppilaitoksen suosittelemassa yrityksessä.   ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sairaanhoitaja (AMK)

  Ensimmäisen vuoden opinnot Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat ihmisen hoitamisen perusteet ja perehdyt sisätautipotilaan hoitotyöhön. Tunnet terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön ja hoitotyön eettiset ohjeet ja osaat noudattaa niitä. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan yksilön ja yhteisöjen terveysongelmia. Opintojen aikana harjaannut tarkkailemaan ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistat, millaista hoitoa potilas tarvitsee. Osaat käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä. Osaat jo lääkehoitoa ja hallitset lääkelaskut. Ensiavun antaminen hätätilanteissa kuuluu jo taitoihisi. Toisen opiskeluvuoden aikana perehdyt mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön. Opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen hoitotyön toiminnoista. Osaat myös ottaa huomioon erilaiset kulttuurit hoitotyössä. Kolmannen vuoden aikana osaamisesi syvenee. Valitset 30 opintopisteen laajuisista ammattiopinnoista itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden. Osaat tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Sinulta luonnistuu eri-ikäisten asiakkaiden hoitaminen ja huomioit myös asiakkaan perheen luontevasti osana hoitotyötä. Osaat toimia omahoitajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Osaat kehittää hoitotyötä sekä omaa toimintaasi. Teet opinnäytetyön valitsemaltasi hoitotyön erityisalalta. Saimaan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutus painottuu vahvaan kliiniseen osaamiseen ja potilasturvallisuuteen, joiden osaamista vahvistetaan läpi opintojen uudenaikaisessa sim ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosionomi (AMK)

  Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opetuksessa perehdyt eri elämäntilanteissa ilmeneviin kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tarpeisiin. Samalla opit yksilö- ja yhteistyömenetelmiä, joilla edistetään asiakkaiden ja heidän läheistensä sosiaalista selviytymistä. Opintosi sisältävät toiminnallisten ohjaus- ja työmenetelmäopintojen lisäksi psykologiaa sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteitä. Opiskelussa korostetaan teorian ja käytännön yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Koulutusta suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa siten, että koulutus vastaa työelämän muutoksiin ja kehittää työkäytäntöjä. Jos painotat opintoja varhaiskasvatukseen, voit saada lastentarhaopettajan pätevyyden. Opetus toteutetaan nykyaikaisin metodein esimerkiksi projektiopintojen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Osa opinnoista on kirjallisia tehtäviä tai verkko-opintoja. Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat ovat heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien mukana oikeissa työelämäprojekteissa. Opintoihin sisältyy 48 opintopisteen verran harjoittelua käytännön työelämässä. Harjoittelujen aikana nousseita kysymyksiä käydään läpi ryhmissä ja ohjaavien opettajien kanssa. Osa opinnoista tai harjoittelusta on mahdollista suorittaa ulkomailla kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa. Voit myös valita jonkun Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekevistä ulkomaalaisista korkeakouluista. ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Terveydenhoitaja (AMK)

  Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksen opiskelijana rakennat ammattitaitoasi vähitellen koko koulutuksen ajan niin, että uudet asiat rakentuvat jo olemassa olevan osaamisesi perustalle. Koulutus sisältää terveydenhoitotyön ja yleissairaanhoitan opinnot. Ensimmäisenä vuonna perehdyt turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön teoriassa, käytännön harjoituksissa ja oikeissa asiakas- ja potilastilanteissa. Tämän ohella vahvistat tiedonhankinnan ja viestinnän osaamistasi. Opintojen edetessä opit erilaisia kliinisessä työssä tarvittavia taitoja ja pääset soveltamaan niitä terveydenhoitotyön ja hoitotyön harjoitteluissa sairaalassa: vuodeosastoilla, lasten osastoilla sekä mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden parissa. Lukukausi- ja vuositeemat auttavat sinua keskittymän olennaisiin asioihin, kun laadit itsellesi henkilökohtaista urasuunnitelmaa ja osaamistavoitteita. Terveydenhoitajakoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan virtuaalisesti, luokkaopetuksena tai itsenäisesti. Sen lisäksi erilaisia taitoja harjoitellaan koulussa pätevien opettajien ohjauksessa. Saimaan ammattikorkeakoulun nykyaisisssa ja monipuolisissa simulaatiotiloissa pääset opettelemaan potilaan hoitoa ja siihen liittyvää päätöksentekoa yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa joka lukukaudella. ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (AMK), Liiketalous, Digitradenomi

  Tradenomin koulutus kytkeytyy työelämän käytäntöihin. Koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yritysten kanssa. Opiskelijat perehtyvät käytännön liiketoimintaan ja solmivat samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiinsa. Erilaisten työelämäprojektien suunnittelu ja toteutus on osa tradenomien opintoja. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista. Opiskelijat käyttävät taloushallinnon ja markkinoinnin ammattiohjelmistoja ja oppivat hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä sekä erilaisia tietokantoja.    ...

  Provider NameSaimaa University of Applied Sciences, Skinnarila Campus, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages