• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1251 items
 1. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Ensihoidon johtamisopintojen suurimmat haasteet liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Keskeisinä ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä ovat asiakaslähtöisten ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittäminen ja johtaminen yhdessä muiden lähipalveluina toteutettavien päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden yhteistyöviranomaisten kanssa. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

  Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, liiketoimintaa ohjaavat tietojärjestelmät, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys. Opetussuunnitelman painopistealueina ovat liiketoiminnan ydinopintojen ohella liiketoimintaprosessit, niiden mallintaminen ja johtaminen sekä prosessien ohjauksessa käytettävät tietojärjestelmät. Opintoihin sisältyy myös yhteisiä monialaisia opintoja, joita opiskellaan yhdessä muiden yamk-tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaisin klo 8-16. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (ylempi AMK), Teknologialiiketoiminta

  Master - koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Tutkimus- ja kehittämismenetelmätOpiskelija osaa tunnistaa laatujohtamisen merkityksen yrityksen johtamisessa ja osaa analysoida yrityksen laatujärjestelmää. Projektin johtaminenOpiskelija tuntee projektityön periaatteet ja osaa soveltaa projektimenetelmiä ja projektin johtamisen työkaluja tehokkaasti. Strategia ja henkilöstöjohtaminenOpiskelija osaa arvioida strategisen henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaation menestyksen kannalta ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden. YrittäjyysOpiskelija osaa yrittäjyysprosessin päävaiheet ja hallitsee yrittäjyyden keskeisimmät käsitteet ja eri muodot. Opiskelija osaa analysoida ja hyödyntää yrittäjyyteen liittyvää yhteiskunnallista tietoa. Myynti- ja asiakasosaamienOpiskelija ymmärtää onnistuneen myyntityön edellytykset ja hallitsee myyntiprosessin vaiheet Hän osaa suunnitella ja kehittää yrityksen tai yhteisön myyntiä. HankintaosaaminenOpiskelija ymmärtää hankintatoiminnan merkityksen ja erilaisten organisaatioiden hankintaprosesseja.Hän ymmärtää hankinnat osana toimitusketjua ja toiminnan kokonaisuutta sekä osaa tehdä hankintoja sekä suunnitella ja kehittää organisaation hankintatoimintaa. PalvelumuotoiluOpiskelija osaa arvioida käyttäjälähtöisen palvelujen kehittämisen merkityksen sekä käyttää palvelumuotoilua palvelujen kehittämisessä eettisesti ja kestävän kehityk ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat strateginen johtaminen, liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen, kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, kehittämistyön menetelmät, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetuspäivä on kerran kuukaudessa. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kulttuurialan ylempi amk-tutkinto, Kulttuurituottaminen ja luova talous

  Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat kulttuurituottaminen, luova talous sekä kulttuurialan liiketoiminta. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master's Degree Programme in Computational Sciences and Engineering, Master of Science (2 yrs)

  The programme consists of courses in simulation, data analysis, signal processing, optimization and decision making but will also include some language studies as well as project studies to provide graduates with excellent international communication skills. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master's Degree Programme in Information Systems, Master of Science (2 yrs)

  The relationship of IT and its users, both people and organizations, is in the very heart of Information Systems Science. The main interest lies in the development and usage of information systems as part of an organization and business with the aim of understanding them holistically from the viewpoint of technology, the users and the effects of the usage of information systems. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tietojenkäsittelytiede, kyberturvallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opinnoissa voi painottaa joko organisatorista tai teknologista näkökulmaa. Organisatorisessa näkökulmassa korostuvat kyberturvallisuuden suunnittelu, johtaminen ja tietoturvallisuusriskien hallinta. Teknologisessa näkökulmassa painotus on taas ennen kaikkea tietoon, tietoverkkoihin, tietoliikenteeseen liittyvissä teknisissä riskeissä, niiden hallinnassa ja riskien hallinnan johtamisessa.. Kaikki maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat kyberturvallisuuteen liittyvän teknisen perusosaamisen, ellei heillä ole sitä jo aiemmin ollut. Perusosaamisen tuottamat täydentävät opinnot suoritetaan maisteriopintojen osana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v+ 2 v)

  Suoritat opintoja pääaineessa (eli tietojärjestelmätieteessä) ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Opinnot kehittävät lisäksi taitoja IT-projektien hallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen informaatioteknologian avulla. Tietojärjestelmätieteen opinnot ovat käytännönläheisiä ja kehittävät sekä tietoja että käytännön taitoja. Sivuaineena opiskelet kauppatieteellistä ainetta (esimerkiksi markkinointi, laskentatoimi, johtaminen, yrittäjyys tai taloustiede). Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages