• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. Lokförare

  Utbildningen till lokförare vid Trafikverksskolan i Ängelholm genomförs som Yrkeshögskola (Yh) och omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 Yh-poäng. Under utbildningen får du möjlighet att genomgå prov för förarbevis. Efter Yh-examen ska du ha kompetens att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare samt vara anställningsbar hos ett järnvägsföretag för att få kompletterande utbildning och jobb som lokförare.Trafikverksskolan i Ängelholm har samarbetat med järnvägsföretagen i Sverige för att utveckla lokförarutbildningens mål och innehåll som är fördelat på 16 olika delkurser. Detta gör att utbildningen leder till rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser och utgör en väl förankrad grund för din framtida anställning som lokförare. Delkurserna omfattar främst studier om säkerhet på järnväg och de regelverk som omger lokförarens vardag. Men även viss teknisk utbildning för att du ska kunna ta del av ett järnvägsföretags efterföljande kompletterande utbildning.120 av studiedagarna är förlagda till en unik utbildningsmiljö vid Trafikverksskolan i Ängelholm. Här har vi tillgång till bangård och spår, järnvägsfordon, järnvägsmuseum, kunnig och erfaren personal inom hela järnvägssektorn och utrustning för praktiska övningar. De övriga 100 studiedagarna utgörs av ”lärande i arbetet” (LIA), som praktiken i samarbete med blivande arbetsgivare kallas. Undervisningen på Trafikverksskolan kännetecknas av att de teoretiska utbildningsmomenten varvas med praktiska övningar och tillämpningar i skolans ...

  Provider NameÄngelholms kommun Vuxenutbildning

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Logistiker

  Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktorsom samordnar investeringar ochaktiviteter. Det rör styrning av varuflöden,transporter, lagring, förpackning och de därtillkopplade informationssystemen.Stora möjligheter till anställning ochjobben finns inom en stor mängd olikabranscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a.företagens krav på effektiv och lönsam logistiksamt kommande pensionsavgångar. Branschenhar idag svårt att hitta rätt kompetens och främstefterfrågas logistikkunskaper på operativ nivå.Efter avslutad utbildning har du kunskaperför att fungera i en arbetsledande roll i enlogistikverksamhet. Du kommer aktivt ochsjälvständigt kunna medverka i att analyseraoch arbeta fram effektiva lösningar utifråndet egna företagets mål men även utifrånkundens behov och önskemål. Utbildningenfokuserar på strategi och ledarskap med inriktningmot logistik.I utbildningen ingår även ämnen som engelskaför logistiker, arbetsledning och ekonomi, IT,juridik, kvalitet, miljö samt kommunikation.En fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA,där kunskaperna förankras i verkliga lägenpå logistikeffektiva företag. Utbildningen tilllogistikerfinns i Södertäljeområdet, som kännetecknasav att ha stort material- och varuflödesamt en bra tillgång till logistikinfrastrukturmed bland annat två Europamotorvägar ochtre järnvägar.Logistikutbildningen är förlagd till CampusTelge i anslutning till KTH och SödertäljeScience Park som är centralt belägna i Södertäljesnorra stadskärna. I Södertälje finns detockså möjlighet till att hyra studentbosta ...

  Provider NameSödertälje kommun, Campus Telge

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Lokförare

  Lokförare ...

  Provider NameStiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Lokförare

  Lokförare ...

  Provider NameStiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages