• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 226 items
 1. Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1733 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Sotsiaaltöö

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1734 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Noorsootöö korraldus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=136597 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2584 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus

  Tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista vaativan asiakastyön moniammatillisen yhteistyön koordinointiin, uudenlaisten työmenetelmien ja käytäntöjen kehittämiseen laaja-alaisesti. Lisäksi kehitetään valmiuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan huomioiden hyvinvointipalvelujärjestelmän muutokset ja laadun ja tehokkuuden vaatimukset. Opinnot kestävät 1,5-2 vuotta lähiopetusta on kaksi päivää (pe-la) noin kerran kuukaudessa. Lähipäivät syksyllä 2017 ja keväällä 2018: 8.–9.9., 13.–14.10., 17.–18.11., 15.–16.12., 19.–20.1., 23.–24.2., 23.3., 20.4., 18.5. ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  Terveyden edistäminen ja marginalisaatio o   Mielenterveyshäiriöt kansanterveydellisinä ongelmina o   Mielenterveyden voimavaroja suojaavat tekijät o   Kulttuurinen mielenterveys o   Asiakasohjauksen kehittäminen o   Kuntatason, kansallisen ja EU-tason terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ohjelmat ja strategiat o   Yksilön-, yhteisön- ja väestötason osallisuus ja terveyden edistäminen o   Mielenterveyden edistämiseen liittyvät eettiset kysymykset o   Syrjintä, syrjäytyminen ja marginalisaatio o   Osallisuus ja syrjäytyminen kansalaisyhteiskunnassa o   Kansainvälinen syrjäytymis- ja huono-osaisuus tutkimus o   Kuntoutuminen o   Työllistyminen (mm. osatyökykyisyys, sosiaalinen yrittäjyys) o   Kouluttautuminen o   Yhteisöllisten asumispalvelujen kehittäminen Palvelujen ja osaamisen moniammatillinen kehittäminen o   Eriarvoisuudelle altistavat tekijät sosiaali- ja terveyspalveluissa o   Palvelujärjestelmän toiminta ja kehittämishaasteet syrjäytymisen ehkäisyssä o   Palveluketjut ja – verkot o   Moninaisuuden huomioiminen terveys- ja hyvinvointipalveluissa o   Ennakoiva osaaminen asiakaslähtöisenä työskentelynä o   Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu ja – ohjaus erityisryhmät huomioiden o   Viranomais-, järjestö-, lähisuhde- ja vapaaehtoisverkostoissa toimiminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen o   Kehittämistyön asiantuntijuus monialaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä   ...

  Provider NameDiaconia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

  Koulutusohjelmakohtaiset syventävät ammattiopinnot Diakonian ja kasvatuksen teologia 5 op Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja kristinuskon ajankohtaiset tulkinnat 5 op Uskontolukutaidon ja uskontodialogin asiantuntijuus 5 op Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op Yhteisölähtöisen työtavan kehittäminen 5 op Diakin ylempien tutkintojen yhteiset syventävät ammattiopinnot Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä 5 op Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta 10 op Johtaminen ja työn kehittäminen 10 op Hyvinvointialojen etiikka 5 op Vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö Vapaasti valittavat opinnot 5 op Opinnäytetyö 30 op ...

  Provider NameDiaconia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosionomi (ylempi AMK)-koulutus

  Ensimmäisenä vuonna opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen ja toimintaympäristön muutoksiin sekä ajankohtaisiin erityiskysymyksiin erityisesti huono-osaisuuden näkökulmasta. Toisen vuoden opintojen keskiössä ovat johtamisosaaminen, tutkimuksellinen kehittämistoiminta sekä opinnäytetyön toteuttaminen. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Socionom (högre YH), social- och hälsovård, Åbo

  Högre yrkeshögskoleutbildning i social och hälsovård vid campus Åbo erbjuder hösten 2015 profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård. Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande i att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.  Utbildningstiden är ca 2-3 år. Studier vid sidan av arbetet kräver oftast en längre studietid eller kortare perioder av studieledighet. I utbildningen deltar studerande i olika arbetslivsförankrade projekt som siktar mot att utveckla attraktiva organisationer, med avseende på ett resursförstärkande ledarskap, reflekterat medarbetarskap, arbetsvälbefinnande, mångprofessionalitet och organisationsutveckling och förändring. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Nunnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sosiaalialan ylempi AMK, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

  Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, jossa keskeisenä sisältönä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet sekä lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta. Lisäksi opiskelija voi valita muita opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, ja lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2017 – 2018 ja 2018 - 2019. Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages