• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 38 items
 1. Restaurācija- 1. līm. prof. studijas

  Iespējamas speciālizācijas: • Mēbeļu, kokgriezumu restaurētājs; • Polihromā ( krāsota ) koka, zeltījumu restaurētājs; • Monumentāli dekoratīvās tēlniecības (akmens un citu tēlniecības materiālu ) objektu restaurētājs. Kultūras pieminekļu restaurācijas programma ir saistīta ar ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, aizsargāšanu un saglabāšanu. Studiju organizācijā akcentēts patstāvīgs problēmsituāciju izpētes darbs, projektu darbs un mācību satura integrācija. Studiju programmas priekšmeti Specializācijas priekšmeti: restaurācijas pamati, ētika un dokumentācija, tehnoloģija, materiālu mācība un praktiskie darbi, būvķīmija, būvfizika, ēku daļas, restaurācijas organizācija un vadīšana, datorgrafika (AUTOCAD), vides aizsardzība. Mākslas priekšmeti: zīmēšana, veidošana, kompozīcija, rasēšana, mākslas un stilu vēsture, maketēšana, krāsu mācība, fotogrāfija, interjera projektēšana, latviešu tautas māksla, kokgriešana. Vispārējie priekšmeti: svešvaloda, uzņēmējdarbība, saskarsmes un vadības psiholoģija, likumdošana. Darba iespējas: • kultūras pieminekļu restaurācijas firmās; • kultūras pieminekļu uzraudzības un aizsardzības dienestā; • iespēja veidot patstāvīgu uzņēmējdarbību; • Latvijas muzejos. Tālākās izglītības iespējas • LKA – kultūras mantojuma menedžments. • LMA – mākslas un kultūras vēsture. • LU – pedagoģija ...

  Provider NameRīgas Celtniecības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Transportbūves- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programma „Transportbūves” sagatavo augstākā līmeņa transportbūvju speciālistus, kuri var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus, var veikt būvniecības un uzturēšanas procesa plānošanu un uzraudzību. Programma paredz viengadīgo apmācību studentiem, kas beiguši profesionālo bakalauru studiju programmu „Transportbūves” un 2,5 gadu apmācību studentiem, kas beiguši akadēmisko vai profesionālo bakalauru studiju programmu „Būvniecība” vai tai pielīdzināmu studiju programmu. Programma izstrādāta, ievērojot augstākās profesionālās izglītības tendences Eiropā. Tā veidota tā, lai būtu atpazīstama Eiropā, lai studenti iegūtu gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas un būtu konkurētspējīgi Eiropas prasībām atbilstošajā darba tirgū. Studiju programma „Transportbūves” tiek īstenota ar dažādu studiju formu palīdzību: lekcijas, praktiskās nodarbības un pastāvīgās literatūras studijas. Studenti apgūst zinātnē lietojamu datorprogrammu ANSIS, padziļināti apgūst transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Praktiskās iemaņas topošie transportbūvju speciālisti iegūst ražošanas praksēs, kas tiek organizētas vadošajos nozares uzņēmumos. Studiju nobeigumā tiek izstrādāts maģistra darbs vai maģistra darbs ar inženierprojektu (2,5 gadu studijām). Mē ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Inovatīvie risinājumi ģeomātikā- Mag. studijas

  Maģistra akadēmisko studiju programmu “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā”” realizē Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (VGTU). Tiek sagatavoti augstas kvalifikācijas speciālisti patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, ar akadēmisko izglītību, kas sagatavo tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam ģeomātikas jomā Latvijā, Lietuvā vai citās valstīs. Inženierzinātņu maģistra grāda ģeomātikā ieguvējs spēj parādīt būvniecības zinātnes ģeomātikas apakšnozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst būvzinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim. Nodarbības 1. semestrī notiek RTU, 2. semestrī VGTU, bet 3. semestrī, kad studenti izstrādā maģistra darbu, studijas notiek studenta izvēlētajā universitātē. Mērķis Maģistra akadēmisko studiju programmas “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā” vispārīgais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai studējošie sasniegtu maģistra akadēmiskajam grādam atbilstošu, starptautiski atzītu plašu kompetenci. Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, sniegt akadēmisko izglītību, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, augstskolas darba veikšanai vai praktiskam darbam ģeomātikas jomā. Uzdevumi - nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu maģistra augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Būvdarbu vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Studiju mērķis ir sagatavot darba tirgū pieprasītos būvdarbu vadīšanas speciālistus ar stabilām inženiertehniskajām zināšanām, atbilstoši jaunākajiem būvmateriālu un konstrukciju veidiem, būvniecības tehnoloģijām ar mūsdienīgām zināšanām būvdarbu plānošanā un organizēšanā. Studenti apgūst sekojošus vispārizglītojošos priekšmetus: – matemātika un fizika; – būvķīmija un tēlotājģeometrija un inženiergrafika; – datormācība un lietišķā komunikācija; – uzņēmējdarbības ekonomika un darba aizsardzība; – elektrotehnika un siltumtehnika; – ievads būvniecībā; – svešvaloda (angļu, vācu). Būvniecības mācību priekšmetus: – inženierģeoloģija un būvmateriāli; – būvmehānika un datorgrafika (būvgrafika); – ģeodēzija un arhitektūras projektēšana; – būvdarbu tehnoloģija un kvalitātes sistēmas būvniecībā; – būvkonstrukcijas un ģeotehnika; – individuālo būvniecību un ēku rekonstrukcijas un restaurācija; – būvniecības plānošana un organizēšana; – prakse un kvalifikācijas darba izstrādāšana. Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Bez tam studenti izstrādā kursa projektus. Prakses laikā būvuzņēmumos studenti nostiprina iegūtās zināšanas un iegūst nepieciešamās būvdarbu vadītāja prasmes. Ievērojama nozīme studijās ir studentu patstāvīgam darbam. Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. Būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību būvniecībā, apguvis praktisko būvdarbu vadīšanas piere ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Būvniecība (transportbūves)- 1. līm. prof. studijas

  Specializācija virzienā Transportbūves. Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai. Uzdevumi Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai; - spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai; - spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- Doktora studijas

  Doktora studiju galvenais mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā, kas spēj risināt zinātniskos uzdevumus un strādāt par lektoriem, asistentiem, pētniekiem augstskolās un pētnieciskajos institūtos. Papildus tam doktora programmas mērķis ir gatavot augsta profila speciālistus gan privātajiem, gan valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kas nodrošina iedzīvotājus ar siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju Uzdevumi Studiju programmas uzdevums ir veicināt siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozares attīstību, sagatavojot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā jomā, attīstot prasmi formulēt un patstāvīgi risināt aktuālas zinātniskās problēmas, ziņot par pētījumu rezultātiem un publicēt tos, kā arī iegūt pedagoģiskā darba veikšanai nepieciešamās iemaņas un pieredzi. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - zina un izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros; - zina un spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus; - spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas procesus un to ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Būvniecība- Doktora studijas

  Studiju mērķis ir sniegt akadēmiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas pētniecības un pedagoģiskā darba veikšanai Būvniecības nozarē. Uzdevumi a) apgūt zinātniskās pētniecības metodes; b) izstrādāt promocijas darbu; c) publicēties citējamajos zinātniskos izdevumos un uzstāties zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Studiju rezultāti Doktora studiju priekšmeti nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt zinātniski – pedagoģisko un sabiedrisko darbu, kontaktēties ar zinātniekiem. Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu. Nākamās nodarbinātības apraksts Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskajās pētniecības iestādēs ražošanas un projektēšanas jomās, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  Šī zinātņu apakšnozare pēta ēku inženiersistēmas, kā arī apdzīvoto vietu infrastruktūras elementus: siltumapgādes, aukstumapgādes, gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Ēkās pēta apkures, dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas, gāzes apgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes, kanalizācijas un ugunsdzēšanas iekārtas un sistēmas, balstoties galvenokārt uz plūsmas mehāniku, tehnisko termodinamiku, būvniecības siltumfiziku, akustiku un gaismas tehniku, lietišķo klimatoloģiju, ūdens ķīmiju, mikrobioloģiju un cilvēka psihofizioloģiju. Apdzīvotās vietās pēta minēto infrastruktūras elementu reģionālās plānošanas aspektus, kā arī gāzes transportēšanu un uzglabāšanu, dzeramā ūdens ņemšanu un sagatavošanu, ūdens attīrīšanas iekārtas, ugunsdzēšanas ūdens sagatavošanu, transportēšanu un uzglabāšanu. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” prasībām. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas būvzinātnē, mehānikā un vides aizsardzībā; - sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijām saistītājos jautājumos; - attīstīt nozarei atbilstošas profesionāla rakstura iema ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Transportbūves- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus inženierus transportbūvju nozarē, kuri var praktiski darboties savā profesijā, kā arī sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un tālākām studijām profesionālajā/akadēmiskajā maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ceļu un tiltu būves nozarē; - sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām, sagatavojot studējošos praktiskam darbam; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām virszemes transporta infrastruktūras jomā, starptautiskajā praksē un zinātnē; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā; - attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu; - rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus; - attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā vai akadēmiskajā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Būvniecība- Prof. bak. studijas

  Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir sniegt 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības nozarē, sagatavot inženieri patstāvīgam darbam, kā arī turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - attīstīt pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas būvniecības nozarē; - vedot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai būvniecības nozarē; - vedot studentu prasmi iegūt un izmantot eksperimentālos datus un to apstrādi izmantojot atbilstošas programmas; - nodrošināt vismaz 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai; - spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai; - spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vado ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages