• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Filosofian kandiohjelma, humanististen tieteiden/valtiotieteiden kandidaatti ja filosofian/valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Filosofia käsittelee hyvin perustavanlaatuisia ja yleisiä kysymyksiä, jotka koskevat maailmaa ja ihmisen asemaa siinä. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi tieto, todellisuus, mieli, merkitys, totuus, tiede, yhteiskunta, toiminta, arvo, oikea ja väärä, hyvä ja paha. Suomessa filosofia on perinteisesti jaettu teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan ja koulutuksen sisältöä kuvataan alla tämän jaottelun avulla. Filosofian koulutusohjelma kattaa kaikki keskeiset filosofian osa-alueet. Jos olet kiinnostunut erityisesti yhteiskunnallisista ilmiöistä, ja haluat valtiotieteen kandidaatin tutkinnon, sinun kannattaa valita käytännöllisen filosofian opintosuunta tai filosofin (ruots.) opintosuunta soveltuvin osin. Muissa tapauksissa sinun kannattaa suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto. Teoreettinen filosofia tutkii niitä perinteisiä filosofian ydinkysymyksiä, jotka koskevat todellisuuden rakennetta, tiedon luonnetta ja mahdollisuutta, kielen ja mielen suhdetta todellisuuteen ja pätevän päättelyn sääntöjä. Teoreettisen filosofian alaan kuuluvat logiikka, metafysiikka, tieto-oppi, filosofian historia, tieteenfilosofia, kielifilosofia ja mielenfilosofia. Metafysiikka tarkastelee olevaisen perimmäistä luonnetta. Tieto-oppi tutkii yleisesti tiedon ja uskomusten oikeutuksen tai rationaalisuuden ehtoja. Filosofian historia tutkii teoreettisen ja käytännöllisen filosofian pääalojen kehitystä antiikista nykyaikaan. Tieteenfilosofian kohteena on erityisesti tieteellinen tieto, päättely ja selittäminen.Tieteenfi ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Filosofia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v +2 v)

  Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaa­tiota. Formaalinen analyysi ja loogiset taidot ovat argumentaatiossa hyödyllisiä. Filosofian opetuksellisiin tavoitteisiin kuuluu myös opiskelijan perehdyttäminen johonkin tai joihinkin erityistieteisiin (sivuaineopinnoissa) ja niiden filosofisiin erityisongelmiin (pääaineopinnoissa). Filosofian oppiaine sisältää teoreettisen filosofian ja käytännöllisen filosofian linjat. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija erikoistuu oman valintansa mukaan toiselle näistä aloista. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Filosofia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Filosofian opetus käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla. Osa opinnoista on englanninkielisiä, ja tutkintoon kuuluvia kursseja voi suorittaa myös Åbo Akademissa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Filosofia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Filosofian opetus käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla. Osa opinnoista on englanninkielisiä, ja tutkintoon kuuluvia kursseja voi suorittaa myös Åbo Akademissa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Filosofian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Filosofiassa tarkastellaan yleisesti ja teoreettisesti ihmistä ja maailmaa koskevia ongelmia, kuten olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä. Nämä kysymykset askarruttavat kaikkia ihmisiä, myös arkielämässä. Yliopistollisena oppiaineena filosofia on kuitenkin systemaattisempaa ja pyrkii muotoilemaan ja perustelemaan väitteet, käsitykset ja näkökulmat mahdollisimman tarkasti. Filosofia jaetaan usein teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettisessa filosofiassa tarkastellaan todellisuuden, tiedon ja pätevän päättelyn ongelmia, kun taas käytännöllisessä filosofiassa paneudutaan ihmisen toimintaa, kulttuuria ja ihmisyhteisöjä koskeviin kysymyksiin. Useat keskeiset filosofiset kysymykset kuitenkin sisältävät sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian ulottuvuuden. Tämän vuoksi opiskelija perehdytetään opinnoissa laaja-alaisesti koko tieteenalan kenttään. Filosofian perinteisiä pääalueita ovat metafysiikka, logiikka, tietoteoria, etiikka ja yhteiskuntafilosofia, joihin kaikkiin perehtyminen kuuluu filosofian opintoihin. Filosofiassa alan perinteen merkitys on suureempi kuin muissa tieteissä. Siksi filosofianhistoriallinen näkökulma ja filosofian historian tutkimus ovat keskeisiä myös alan tutkimuksessa. Vaikka filosofia muodostaa oman, muista tieteistä erottuvan tutkimusalueensa, se on kuitenkin monin tavoin yhteydessä erityistieteisiin. Tieteenfilosofia tutkii tieteiden perusteita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja teorioita sekä tieteellistä ajattelua. Yhteiskuntafilo ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Filosofian maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofiassa tarkastellaan yleisesti ja teoreettisesti ihmistä ja maailmaa koskevia ongelmia, kuten olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä. Nämä kysymykset askarruttavat kaikkia ihmisiä, myös arkielämässä. Yliopistollisena oppiaineena filosofia on kuitenkin systemaattisempaa ja pyrkii muotoilemaan ja perustelemaan väitteet, käsitykset ja näkökulmat mahdollisimman tarkasti. Filosofia jaetaan usein teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettisessa filosofiassa tarkastellaan todellisuuden, tiedon ja pätevän päättelyn ongelmia, kun taas käytännöllisessä filosofiassa paneudutaan ihmisen toimintaa, kulttuuria ja ihmisyhteisöjä koskeviin kysymyksiin. Useat keskeiset filosofiset kysymykset kuitenkin sisältävät sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian ulottuvuuden. Tämän vuoksi opiskelija perehdytetään opinnoissa laaja-alaisesti koko tieteenalan kenttään. Filosofian perinteisiä pääalueita ovat metafysiikka, logiikka, tietoteoria, etiikka ja yhteiskuntafilosofia, joihin kaikkiin perehtyminen kuuluu filosofian opintoihin. Filosofiassa alan perinteen merkitys on suureempi kuin muissa tieteissä. Siksi filosofianhistoriallinen näkökulma ja filosofian historian tutkimus ovat keskeisiä myös alan tutkimuksessa. Vaikka filosofia muodostaa oman, muista tieteistä erottuvan tutkimusalueensa, se on kuitenkin monin tavoin yhteydessä erityistieteisiin. Tieteenfilosofia tutkii tieteiden perusteita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja teorioita sekä tieteellistä ajattelua. Yhteiskuntafilo ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme in Philosophy (4 yrs)

  The aim of the Doctoral Programme in Philosophy is to thoroughly familiarise students with Philosophy, in particular with the subject of their independent dissertation, which also gives them experience in conducting research in their field. At the University of Tampere, the current fields of expertise are the research of human reason (including knowledge, mind and language), social philosophy, metaphysics (including social ontology) as well as history of philosophy from early modern and modern philosophy till twentieth century traditions. The discipline of Philosophy at the University of Tampere aims to encourage interaction between various approaches (analytic, continental, pragmatistic). Dissertations are written in various fields of philosophy – such as epistemology, logic, philosophy of language and literature, philosophy of mind, philosophical psychology, metaphysics and social philosophy. Creating national and international networks and making use of them in research practices is an important part of the postdoctoral education in philosophy. The doctoral programme in Philosophy – which has close national and international connections – ensures that its graduates are equipped with sufficient general working life skills and that they can work in co-operation with other disciplines as well as are capable of conducting high-quality research in philosophy and providing instruction on the basis of their research. Graduates from this programme are employed in research, teaching, public relations and the publishi ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral programme in humanities, philosophy (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Philosophy, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland