• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Matemaattisten tieteiden kandiohjelma on monitieteinen matemaattisten aineiden koulutusohjelma. Kaikille yhteisenä pohjana ovat matematiikan perusopinnot, jotka suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Loput opinnot koostuvat joko opintokokonaisuuksista, jotka riippuvat opintojen aikana valittavasta opintosuunnasta, tai vapaasti valittavista opinnoista. Kandiohjelman opintojen runko muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta. Kursseja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä. Lähes kaikkiin kursseihin liittyy harjoitustehtäviä, joiden ratkaisemiseen  käytetään useita erilaisia työtapoja itsenäisen työskentelyn lisäksi: ryhmätyöskentelyä, yksilöllistä ohjausta ja vertaispalautetta. Osalla kursseista  harjoitustehtävät ohjataan, palautetaan ja tarkistetaan digitaalisesti. Matematiikan opintosuunnassa perehdyt modernin matematiikan lumoavaan maailmaan. Miten näkymättömyysverhot ja kompleksiluvut liittyvät toisiinsa? Entä mitä yhteistä on osakeoptioiden hinnoittelulla ja osittaisdifferentiaaliyhtälöllä? Myös näihin kysymyksiin saat vastauksen matematiikan opintosuunnassa. Matematiikka koostuu täsmällisesti määritellyistä käsitteistä, niiden välisiä suhteita kuvailevista teoreemoista, sekä algoritmeista joiden kautta matemaattista teoriaa  sovelletaan. Perusopintojen jälkeen perehdyt laajemmin  matematiikassa sekä sen sovelluksissa keskeisiin matematiikan aloihin.  Laaja kurssitarjonta ulottuu abstrakteimmista matematiikan aloista  konkreettisiin sovelluksiin. Opintojesi aikana syvennät matemaattisen ajattelu ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opettajan maisteriohjelmassa syvennät ja laajennat tieteenalasi osaamista sekä perehdyt lisää aineesi opetukseen ja oppimiseen. Maisterivaiheessa suoritat myös opettajan pedagogiset opinnot (käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa). Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, luentoja, vierailuja sekä erilaisia projekteja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Mathematics, Master of Science (2 years)

  Perehdyt maisterin tutkinnossasi valitsemaasi erikoistumislinjaan syvällisesti ja harjaannut alasi asiantuntijaksi. Applied analysis largely focuses on inverse problems (theoretical and computational), having important applications and implementations in interpreting the data obtained from various measurements in science and engineering. Industrial mathematics is an important application area. Biomathematics focuses on modeling ecological and evolutionary processes by a variety of approaches, most importantly ordinary and partial differential equations, integral equations, stochastic processes, adaptive dynamics, and game theory. Mathematical analysis has deep traditions in Helsinki. During recent years, the most celebrated results have been obtained in nonlinear potential theory, nonlinear partial differential equations, conformal geometry and quasiregular mappings. Mathematical logic focuses on set theory, set-theoretic model theory, model theory, finite model theory, dependence and independence logic, second order logic, philosophical logic, as well as the history of logic and foundations and philosophy of mathematics. Mathematical physics concentrates on mathematical understanding of quantum field theory and statistical mechanics. In those fields, powerful new methods were developed around the concepts of renormalization and universality. These concepts subsequently entered many areas of physics and mathematics, such as the theory of dynamical systems and “chaos”. For further information, click here. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Statistics, Master of Science (2 years)

  Teaching is based on the most recent research, using mathematical background, and forms a solid basis for PhD studies. Teachging and research is based both on classical statistics and Bayesian approaches. Biometry and bioinformatics constitute quantitative methodologies for life sciences, covering a wide spectrum of topics ranging from problems at molecular level to populations and evolution, gene mapping and epidemiology of diseases, systems and molecular biology and phylogenetics. Time series analysis and econometrics focus on theoretical and applied aspects of nonlinear and nonstationary trending time series, both univariate and multivariate. Economics is an important, but not the only, application area of interest. More information about teaching curriculums are given in web pages. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maisterihaku, Matemaattiset tieteet, Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Matematiikan suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu lähinnä tutkijan urasta kiinnostuneille. Sen sisältöä koskevat rajoitukset ovat vähäisiä ja opiskelija voi sopivilla kurssi- ja sivuainevalinnoilla saada valmiudet toimia matemaatikkona myös teollisuuden tai muun elinkeinoelämän palveluksessa. Sivuaineiksi voidaan valita esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, kauppatieteet tai fysiikka. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 80 op matematiikan syventäviä opintoja, joista 30 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Laskennallisen matematiikan ja datatieteen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana tutkimuslaitoksissa, yksityisissä yrityksissä tai julkishallinnon piirissä työtehtävissä, joissa tarvitaan kykyä soveltaa matemaattisia malleja ja edistyneitä laskennallisia työkaluja vaihtelevien empiiristen ilmiöiden kuvaamisessa ja isojen havaintoaineistojen analyysissä. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 80 op suuntautumisvaihtoehdon syventäviä opintoja, joista 30 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Sopivia sivuaineita ovat tietojenkäsittelytiede (pakollinen) sekä esimerkiksi kauppatieteet, biologia tai fysiikka. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat valmistuvat opettajiksi peruskouluun ja lukioon sekä muihin oppilaitoksiin. Maisteriopintoihin sisältyy vähintään 60 op matematiikan ja matematiikan didaktiikan syventäviä opintoja, joista 20 op koostuu pro gradu -tutkielmasta. Matematiikan rinnalle toiseksi opetettavaksi aineeksi valitaan fysiikka, kemia tai tie ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Matemaattisten aineiden opettaja, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon (180 opintopistettä) kuuluu kieli- ja yleisopinnot sekä ensimmäisenä vuonna suoritettavat yhteiset matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan perusopinnot. Lisäksi jo ensimmäisenä vuonna on tuleville opettajille suunnattuja opintoja. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna opiskelu koostuu pääaineen (matematiikka tai fysiikka) sekä toisen ja mahdollisesti kolmannen opetettavan aineen opinnoista (fysiikka, matematiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede). Pedagogisia opintoja suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna. Tuleville opettajille on tarjolla heille erikseen suunniteltuja kursseja, joilla keskitytään matematiikan ja fysiikan opetukseen liittyviin kysymyksiin. Myös opinnäytetöitä on mahdollista tehdä opetuksellisesta näkökulmasta. Filosofian maisterin tutkinto (120 opintopistettä) koostuu pääaineen mukaisista syventävistä opinnoista, muiden opetettavien aineiden opinnoista sekä pedagogisista opinnoista. Pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä joista 30 opintopistettä suoritetaan kandiopintojen ja 30 opintopistettä maisteriopintojen aikana. Kandi- ja maisteriopintojen aikana opiskelijan on mahdollista oman kiinnostuksen ja uratavoitteen mukaan opiskella myös useita muita yliopistossa opetettavia aloja. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Degree Programme in Mathematical Sciences (4 yrs)

  In the doctoral programme of Mathematical sciences, the PhD student is carrying out scientific research whose results are to be presented in the PhD thesis. In addition, the student is participating courses, seminars and other studies that are relevant for the research field. The PhD student can join a research group e.g. in one of the following fields: Mathematical analysis and its applications, Number theory, Information theory, Statistical models and Data-analysis. The goal of the doctoral studies, is to equip the PhD student with necessary skills and abilities needed to carry out successful work in academic and other expertise positions in the society. The PhD studies provide the student a wide general knowledge in Mathematical sciences and their applications. In the PhD thesis, the PhD student must demonstrate her/his ability to conduct independent research and prove that she/he has become a scientific expert in the specific research field. The purpose of the studies is to develop scientific thinking and mathematical problem solving skills that are relevant for solving and modelling complex problems and phenomena. The studies help to adopt good scientific practices and yield diverse research and networking skills. The PhD thesis usually consists of a collection of peer reviewed international publications around a solid research topic. The duration of the programme is approximately four years. Additional information: http://www.oulu.fi/mathematics/. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinnon pääaineena on matematiikka.  Matematiikan kursseilla perehdyt monipuolisesti matematiikan eri osa-alueisiin ja saat mahdollisuuden tutustua sekä koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen että kokonaan uusiin, kiehtoviin aihepiireihin.Pääaineen opinnot suoritetaan aineenopettajakoulutusta varten suunniteltujen tutkintovaatimusten mukaisesti, jotka osin poikkeavat matematiikan yleisen linjan tutkintovaatimuksista. Osa matematiikan kursseista on erityisesti opettajaksi aikoville suunnattuja. Muut opetettavat aineet suoritetaan sivuaineiden ja valinnaisten aineiden kokonaisuuksina. Opettajan pedagogisissa opinnoissa tutustut kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvään teoriaan ja perehdyt matematiikan opettamiseen käytännön tasolla Jyväskylän normaalikoulussa. Lisätietoja matematiikan opiskelusta. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnnassa ei ole juuri rajoituksia, vaan voit tehdä valinnan oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaas ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Matematiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnnassa ei ole juuri rajoituksia, vaan voit tehdä valinnan oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaast ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages