• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 35 items
 1. Musiikkipedagogi (AMK)

  Musiikkipedagogiopiskelijat kehittävät opintojensa aikana solististen valmiuksien lisäksi mm. kamarimusiikki-, orkesterisoitto- ja/tai ensemble-osaamistaan, musiikin hahmotustaitojaan sekä musiikkiteknologian osaamistaan. Solistisia valmiuksiaan opiskelija voi kehittää opintojen aikana keskittyen yhteen instrumenttiin tai vaihtoehtoisesti kahden eri instrumentin yhdistelmään. Opintojensa aikana opiskelijasta kehittyy luova, muutoskykyinen musiikin monipuolinen ammattilainen, jolla on valmiudet toimia itsenäisesti musiikin saralla. Tutkinto antaa opiskelijalle itsenäisen taiteellisen näkemyksen muodostamiseen tarvittavat instrumenttitaidot ja kattavan musiikillisen yleissivistyksen. Opiskelija saa valmiuden kehittää sekä työyhteisöä että itseään muusikkona ja pedagogina. Hän osaa hyödyntää kansainvälisyyttä ja sen luomia mahdollisuuksia työssään musiikin alalla. Opiskelija saa valmiudet jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen. Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot työelämäläheisine harjoitteluineen. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tanssinopettaja (AMK)

  Ammattiopinnoissa opiskelija kehittää tanssitaitoaan eri tanssilajeissa. Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessaan opiskelija rakentaa verkostoa työelämää varten. Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voidaan toimia tanssijoina, koreografeina tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamista alan ammattilaisena ja kehittäjänä. Opiskelija laajentaa tanssintuntemustaan osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan näkökulmasta. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja. Kotitaloustieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat muun muassa: ravitsemuskasvatus ja ruoanvalinta kotimainen ja kansainvälinen ruokakulttuuri kuluttaja-, perhe- ja ympäristökasvatus asuminen ja arkipäivän teknologia Kotitaloustieteen perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa tutustutaan kotitaloustieteeseen ja -tutkimukseen, ruokakulttuuriin, ruoanvalmistukseen, ruokaan ja yhteiskuntaan eri maissa, koteihin ja perheisiin, ravitsemukseen sekä. ravitsemuskasvatukseen. Sekä kotitalousopettajan että kotitaloustieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmäopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Käsityönopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja. Käsityötieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat käsityökulttuurin eri osa-alueet: käsityöntekijät tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessit sekä tuotekehitys käsityön teknologiaan sisältyviä laitteet, koneet ja työvälineet Käsityötieteen opinnot suuntautuvat tekstiili- ja vaatetusalalle. Käsityötieteen perusopinnoissa on mahdollista opiskella käsityötieteen perusteita, tekstimateriaaleja, neulontaa, virkkausta, ompeluteknologiaa ja vaatetusta. Käsityötieteen aineopinnoissa suunnataan mm. ilmaisulliseen tekstiilisuunnitteluun, värjäykseen, kankaanpainantaan, kirjontaan, pukeutumiseen sekä asumiseen ja sisustukseen. Käsityötieteen syventävissä opinnoissa keskitytään tutkivaan suunnitteluun käsityössä esim. pukeutumisen ja vaatetuksen tai asumisen ja sisustuksen alueilla. Käsityönopettajan ja käsityötieteen koulutuksessa opetus on ongelmakeskeistä, käsityöhön liittyvien ilmiöiden problematisointia ja kuvailua. Opetus perustuu tutkimukseen, joka puolestaan on tiiviissä vuorovaikutuksessa tekemisen kanssa. Sekä käsityönopettajan että käsityötieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja ja sivuaineopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelija saa perustiedot kotitalousalasta, kotitaloustieteellisestä tutkimuksesta ja menetelmistä sekä kotitalouden opettamisesta. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterikoulutukseen. Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opintojen monipuoliset suoritustavat tukevat kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja soveltamista. Opetusharjoittelussa keskitytään kotitalouspedagogisten taitojen kehittymiseen. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Opiskelu sisältää luentoja, ryhmäopiskelua, projekteja ja opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Opintoihin sisältyvät kandi- ja maisteritutkinnossa yhteensä 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä käsityönopettajan pätevyyteen tarvittavat sisältöopinnot. Lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Valinnaisia opintoja on mahdollisuus suorittaa omassa koulutusohjelmassa, yliopiston muissa koulutusohjelmissa sekä muissa yliopistoissa. Käsityötieteessä opintojen aihealueita ovat mm. suunnittelu- ja valmistusprosesseihin liittyvän tiedonmuodostuksen ja tieteellisen ajattelun välinen vuorovaikutus, monimateriaalinen ongelmanratkaisu, työn organisointi ja arviointi, kestävä ja eettinen kuluttajuus sekä moniulotteinen käsityökulttuuri. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Bachelor of Culture and Arts, Music Educator

  Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikpedagogexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Inom utbildningen till musikpedagog är det musikaliska hantverket i kombination med pedagogik och musikens didaktik det centrala. Genom undervisning i huvudämnet samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. För musikpedagoger ingår 60 sp pedagogikstudier som sker i samarbete med Åbo Akademi. De pedagogiska kurserna innehåller centrala kunskapsområden för läraryrket, dvs kunskaper och färdigheter i undervisandets konst, i kommunikativ förmåga och förmedling, lärarkunskap, och ledningsförmåga. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

  Pääaineen opinnot ovat musiikin opiskelun ydin. Viikoittaiset soitto-/laulutunnit, itsenäinen työskentely ja säännölliset arvioidut esiintymiset auttavat opiskelijaa kehittämään instrumentaalista taitoaan ja syventämään tulkinnallista näkemystään. Erilaiset yhteissoitto- ja lauluopinnot (esim. kamarimusiikki, orkesteri, lied, ensemble-laulu, ooppera) jatkuvat pääaineen opintojen ohella koko opiskeluajan. Musiikillisen ilmaisun rinnalla kulkevat musiikkipedagogiset opinnot. Pedagogisten opintojen tavoitteena on saada valmiudet soiton-/laulunopettajana tai musiikin perusteiden opettajana toimimiseen. Opettajuuden perusteena ovat oma musiikkisuhde, soittotaito, persoonallisuus sekä laaja-alainen pedagoginen käsitys. Pääaineen opinnot painottuvat länsimaisen taidemusiikin esittämisessä välttämättömien muusikon taitojen hankkimiseen ja niiden itsenäiseen edelleen kehittämiseen tarvittavien valmiuksien hankkimiseen. Tätä päämäärää tukevat muut opinnot jaksotetaan niin, että opiskelijalla on mahdollisimman paljon aikaa päivittäiseen työskentelyyn oman instrumenttinsa parissa. Säännöllisesti viikoittain etenevän opiskelun lisäksi osa opinnoista toteutuu erilaisissa produktioissa, jotka painottuvat intensiiviperiodeihin. Produktioiden tavoite on kehittää ammattimainen, tinkimätön ja eri aikakausien musiikkityylien vaatimukset huomioiva työtapa, jonka avulla päästään korkeatasoiseen lopputulokseen. Oman aikamme musiikkia esitettäessä toimitaan kiinteässä yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten säveltäjien kanssa. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

  Analyyttisissä ammattiopinnoissa opiskellaan tanssin historiaa, liikeanalyysia, kinesiologiaa ja musiikkia. Liikkeen tuottamisen opinnoissa opiskellaan eri tanssitekniikkoja sekä improvisatorista ja koreografista työskentelyä, jotka johtavat esitysproduktioihin. Esitysten rakentaminen, esittäminen, vastaanottaminen ja analysointi antavat tanssinopettajaopiskelijalle valmiuden persoonallisen ilmaisun kehittämiseen alansa perinteen tuntijana ja uudistajana. Pedagogisissa opinnoissa ja niihin liittyvässä harjoittelussa perehdytään taidetanssin eri osa-alueiden opettamiseen ja ne kytkeytyvät yleispedagogisiin opintoihin. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Musiikkikasvatuksen opiskelijana kehität osaamistasi musiikin ja kasvatuksen eri osa-alueilla, perehdyt monenlaisiin muusikkouteen ja kasvattajuuteen liittyviin kysymyksiin, syvennät omaa henkilökohtaista taidollista, tiedollista ja ammatillista osaamistasi ja kehität tutkijuuttasi. Musiikkikasvatuksen opintojen periaatteita ovat koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus, läheinen suhde musiikinopetuksen työelämään, oppijalähtöisyys sekä musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tärkeänä pidetään myös työelämävalmiuksia, aktiivista ja kriittistä suhdetta mediailmiöihin, mielekästä suhdetta ajankohtaiseen musiikkikasvatusteknologiaan sekä koulutuksen tasa-arvoisuutta ja rakentavaa yhteiskuntasuhdetta. Kandidaatintutkinnon opintojen ytimen muodostavat muusikkoutta ja opettajuutta monipuolisesti kehittävät musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot. Musiikkikasvatuksen aineopintojen ja aineenopettajan pedagogisten opintojen parissa kehitetään myös tutkijuutta. Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot tukevat musiikkikasvatuksen opintoja. Sivuainepolulla opintoihin sisältyy myös sivuaineopintoja, jolloin vastaavasti perus- ja aineopintojen sekä vapaasti valittavien opintojen laajuus on pienempi. Maisterintutkinnon syventävien opintojen ja aineenopettajan pedagogisten opintojen myötä musiikkikasvattajan tietoja ja taitoja syvennetään. Osaamista kehitetään edelleen myös pro gradu ‑tutkielmaan johtavissa tutkimusopinnoissa. Valinnaiset syventävät opinnot profilo ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages