• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7 items
 1. Kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (svenskspråkig), pedagogie kandidat (3 år)

  Inom barnträdgårdslärarens studieinriktning fördjupar man sig i barndomen och i barnets utveckling och lärande. Studierna stöder studerandes utveckling till lärarskap och ett livslångt lärande, samt uppkomsten av en stark yrkesidentitet. Studierna beaktar det småbarnspedagogiska barnperspektivet och småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska dimensioner. Studenten fördjupar sig i småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens mål, innehåll och metoder. Studierna omfattar allmänna studier, studier i pedagogik, studier som ger yrkesfärdigheter och handledd praktik i fältdaghem. Barnträdgårdslärarutbildningens värdegrund utgörs av demokrati och rättvisa samt social, kulturell och utbildningsmässig jämlikhet. I utbildningen följer man etiska verksamhetsprinciper och betonar en bred mångvetenskaplig expertis. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Lastentarhanopettajan opintosuunnassa perehdytään lapsuuteen sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen.  Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen. Opinnoissa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Opintoihin sisältyy kasvatustieteen opintojen lisäksi ammatillisia valmiuksia antavia opintoja, ohjattua harjoittelua kenttäpäiväkodeissa sekä yleisopintoja. Koulutuksen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen tasa-arvo. Koulutuksessa noudatetaan eettisiä toimintaperiaatteita sekä painotetaan laaja-alaista monitieteellistä asiantuntijuutta. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3v)

  Varhaiskasvatuksen koulutusohjelman kandidaatin tutkintoa opiskelevista opiskelijoista valmistuu pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pedagogisia asiantuntijoita. He edistävät lapsen ja perheen hyvinvointia muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiedekunnan yleiset eettiset periaatteet ohjaavat ja antavat perustan ammatilliselle identiteetille. Koulutus on tutkimusperustaista ja yhteydessä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, ydinalueena lapsuuden ja opettajuuden tutkimus. Koulutus ohjaa kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja työotteeseen. Yhdessä tekeminen ja erilaiset yhteistyömuodot ovat olennainen osa opiskelua. Opiskelijan on mahdollista rakentaa omaa ammatillista profiiliaan valitsemalla sivuaineensa yliopiston laajasta tarjonnasta. Opiskelu on ilmaista ja julkista (yliopistolaki 2009/558 8§). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Lastentarhanopettajan koulutus tähtää varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen. Keskeistä koulutuksessa on kasvatustieteen, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen ja harjoittelun muodostama kokonaisuus. Sivuainevalinnoilla voi syventää tietämystään eri oppiaineissa. Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2016-2018 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Immersion: Study Programme for Pre-school Teachers, immersion (Vasa), Bachelor and Master of Arts (Education) (3+2 years)

  Blivande barnträdgårdslärare har pedagogik, inriktning barnträdgårdslärare, som huvudämne. I studierna ingår också mångvetenskaåliga studier (såsom musik, bild/slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap m.fl.), barndomspsykologi och studier i språk och kommunikation, samt studier i språkbad. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Study Programme for Pre-school Teachers (Jakobstad/Vasa), Bachelor and Master of Arts (Education) (3+2 years)

  Blivande barnträdgårdslärare har pedagogik, inriktning barnträdgårdslärare, som huvudämne. I studierna ingår också mångvetenskapliga (såsom musik, bild/slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap m.fl.), barndomspsykologi och studier i språk och kommunikation. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Lastentarhanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Savonlinnan kampuksen opettajankoulutus siirtyy syyslukukauden 2018 alusta Joensuun kampukselle. Savonlinnan kampuksella opintonsa aloittaneiden opinnot jatkuvat keskeytyksettä Joensuussa. Joensuu on vireä opiskelijakaupunki, ja kampus tarjoaa monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija tietää yleisempiä ja laajempia tiedollisia perusteita kasvatustyölle, osaa toimia sivistyneesti ammatillisella, vastuullisella ja eettisellä otteella pienten lasten hoito-, kasvatus- ja opetustyössä, omaa työssä tarvittavan itsetunnon ja pystyy aloittamaan ammatillisen työn. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/skope/lastentarhanopettajakoulutus ...

  Provider NameItä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Savonlinnan kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland