• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 64 items
 1. Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (svenskspråkig), pedagogie magister (2 år)

  I studierna i huvudämnet ingår fördjupade studier som omfattar 90 studiepoäng. De består av gemensamma studier och valfria substansstudier, studier i forskningsmetoder, en pro gradu -avhandling och praktik. Studier som ger djupgående kunskaper och färdigheter inom det pedagogiska området är kärnan i pedagogie kandidat- och magisterexamen, men det valfria biämnet och de valfria studierna utgör också en viktig del i varje enskild examen. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Koulutus rakentuu kasvatustieteen kandidaatin tutkinnolle tai muulle vähintään alemmalle korkeakoulututkinnolle (ei ammattikorkeakoulututkinto) (opiskelijan taustatutkinnosta riippuen). Opinnot koostuvat syventävistä tutkimusmenetelmäopinnoista, tutkielmaopinnoista, varhaiskasvatuksen sisältöopinnoista sekä harjoittelusta ja sivuaineopinnoista. Opintojen aikana opiskelija syventää taitojaan toimia varhaiskasvatuksen aktiivisena vaikuttajana ja asiantuntijana yhteiskunnassa sekä parantaa valmiuksiaan osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi opiskelija hankkii valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin ja itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen, soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Erityispedagogiikka, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen sekä siihen, millaisia poikkeamia kehityksessä voi olla. Opinnoissa keskeistä on kehitysvaiheiden ja kehitysvaiheeseen liittyvien oppimisedellytysten tunnistaminen. Opintoihin sisältyy myös opetuksen suunnittelun opintoja erityisesti erityisoppilaiden näkökulma huomioiden. Koulutuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti kodin, koulun ja muun yhteiskunnan osuus lapsen kehityksessä ja koulunkäynnissä. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

  I pedagogie kandidatexamen består ungefär hälften av studierna av studier som är specifika för vetenskapsområdet. I dem ingår studier i pedagogik inklusive praktiska tillämpningar, forskningsmetodik, seminarier och en kandidatavhandling. Förutom de gemensamma studierna ingår valfria substansstudier som kan väljas från tre fokusområden: fostran, samhälle och kultur; undervisning och lärande; aktivitet, förändring och innovation. I grundstudierna utvecklar du din baskunskap i allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Studierna behandlar fostran, utbildning, lärande och utveckling samt förändring under människans hela livscykel. Ämnesstudierna syftar till att bredda studentens kunskap inom det pedagogiska området. Studenten gör sig förtrogen med pedagogikens centrala kunskapsstoff och forskningsmetoder och med de viktigaste forskningsrönen. I studierna ingår arbetspraktik. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja opetettavuuteen ja niitä tukeviin sekä mahdollista riskiä aiheuttaviin tekijöihin. Opinnoissa keskitytään tunnistamaan ja tukemaan oppimisedellytyksiä kaikissa kehitysvaiheissa. Opinnot kattavat ihmisen kehityksen sekä biologisen että sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Yhteistyöhön oppiminen eri ammattiryhmän edustajien ja erilaisista taustoista tulevien perheiden kanssa on oleellinen osa opintoja. Opetuksen ja pedagogisten interventioden suunnittelu ja konsultatiivinen toiminta koko kasvatusalalla sisältyvät opintoihin. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun, sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa noin puolet opinnoista koostuu tieteenalakohtaisista opinnoista. Niihin sisältyy kasvatustieteiden opintoja ja niiden käytännön sovelluksia, tutkimusmenetelmäopintoja, seminaareja sekä kandidaatintutkielma. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi opiskellaan valinnaisia sisältöopintoja, joita voi valita kolmelta painopistealueelta: kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, opetus ja oppiminen sekä toiminta, muutos ja innovaatio. Perusopinnoissa perehdytään yleiseen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen. Opinnoissa tarkastellaan kasvatusta, koulutusta, oppimista ja kehittämistoimintaa laaja-alaisesti koko ihmisen elämän ajan. Aineopintojen tavoitteena on laajentaa kasvatustieteellisen alan asiantuntijuutta. Opinnoissa perehdytään kasvatustieteiden keskeisiin sisältöihin ja tutkimusmenetelmiin sekä tärkeimpiin tutkimustuloksiin. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Maisteriopintojen pääaineopintoihin kuuluu 90 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot, jotka koostuvat yhteisistä ja valinnaisista sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta sekä harjoittelusta. Oman alan syvällinen hallinta ja osaaminen ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen ydin, mutta myös vapaasti valittavalla sivuaineella ja valinnaisilla opinnoilla on tärkeä osa yksilöllisessä tutkinnossa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Degree Programme in Educational Sciences (4 yrs)

  The doctoral programme in the Faculty of Education is a multidisciplinary doctoral programme in the educational sciences, providing research training leading to a doctoral degree. A Doctor of Philosophy (Education) is capable of working as an academic researcher and in demanding expert duties in society. An essential objective of the doctoral studies is to adopt a scientific way of thinking, to internalize a good scientific method of work, and to gain mastery of a multitude of research skills. The major subject is chosen when the student files an application to pursue doctoral studies. The major subject in a doctor’s degree can be either education, educational psychology, music education or special education. The Doctoral Programme in Education offers PhD students a multidisciplinary and international working environment. The research training is linked to the faculty’s research groups and focal areas of research. The core areas of research in the Faculty of Education are as follows: 1) Learning and Learning Processes, 2) Teachers, Teaching and Educational Communities,and 3) Values, Ideologies and Social Contexts of Education. A doctoral student takes part in the activities of the research groups and national and international research networks. Doctoral thesis: A doctoral thesis can either be a monograph or consist of a bundle of articles. A thesis consisting of articles comprises at least three blind-reviewed articles accepted for publication, and a summary article. They should preferably be published in JUFO ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Education and Globalization, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

  Major and Minor subjects Students major in Educational sciences (80 ECTS). The minor subject (Education in Transition 25 ECTS) is mandatory for those who have not studied Education in previous studies. Other relevant minors can be chosen e.g from Open university (e.g. Multiculturalism) or internet e-Minors (UNIPID courses, or Asian studies etc.). To strengthen the work-life relevance and students’ professional development, 5 ECTS internship period is mandatory. One third of the programme involves acquiring research tools and conducting research (Methodology 10 ECTS), participating in research seminars (5 ECTS) and writing a Master’s thesis (30 ECTS) in a collaborative and multicultural research environment. EDGLO programme is part of the Faculty’s VISE research unit, and more specifically, part of EDGE research group. Other 5 ECTS courses: Issues in globalisation Ethics and Education Nordic education in European and global context Educational policy, planning and leadership Comparative educational research Current trends in educational research Elective studies 10ECTS (max 35) 2-3 e-courses are offered in summer: Critical Literacy in Education/ Global citizenship education/ Plurilingualism  ‘Laaja-alainen maisteriohjelma’ of the Faculty of Education (see the structures): As elective courses offered to non-EDGLO students are: Current trends in educational research, and Electivce studies e-courses during summer (see above)       ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Learning, Education and Technology, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

  Learning, Education and Technology –master’s programme consists of 1) General Studies (5 credits), 2) Minor Subject Studies in Learning, Education and Technology (25 credits), 3) Major Subject Studies (85 credits), and 4) Optional Studies (5 credits). Main contents of the LET Master’s degree programme include theoretical approaches for self-regulated learning, collaborative learning, and technology-enhanced learning. To support students’ thesis work, research studies inludes both qualitative, quantitative, and mixed-method approaches. In addition, working-life connections and entrepreneurial competences are emphasized as a transversal content in most of the courses. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages