• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10 items
 1. Ekologija in biodiverziteta (Ecology and biodiversity)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj je izobraziti magistra s temeljnim znanjem ekološke znanosti, ki je osnova za poznavanje vloge organizmov na različnih nivojih ekosistema, za razumevanje procesov in prepoznavanje sprememb v naravi in v našem neposrednem okolju ter za preprečevanje in blaženje teh sprememb. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Mikrobiologija (Microbiology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj je izobraziti strokovnjake, ki imajo poglobljena znanja o vplivu in delovanju mikroorganizmov na okolje, biotehnološko proizvodnjo in človeka. V okviru študija si pridobijo znanje in veščine dela z mikrobi in osvojijo vse elemente o varnem delu v mikrobiološkem laboratoriju. Prav tako si pridobijo ustrezne veščine pisnega in ustnega poročanja o rezultatih svojega dela in pridobivanja informacij preko sodobnih informacijskih virov. V okviru magistrskega projekta se soočijo s samostojnim raziskovalnim delom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Okolje (Environment)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj izobraževanja po tem programu je oblikovati diplomanta kot strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevne naravoslovno-tehnične ter organizacijsko-ekonomske probleme v okolju. Od diplomanta zato pričakujemo uspešno proučevanje in povezovanje odnosov med pojavi v okolju, naravnim okoljem in družbo pa tudi tehnologijo, organizacijo in ekonomiko, z namenom zagotavljanja sonaravnega razvoja. Sposoben bo tudi vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki iz različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju problemov okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju (School of Environmental Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Molekulska in funkcionalna biologija (Molecular and functional biology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je s pomočjo načinov poučevanja, ki spodbujajo ustvarjalnost, kritično razmišljanje, urijo ustno in pisno komuniciranje in poudarjajo praktične izkušnje v laboratoriju, izobraziti magistra molekulske in funkcionalne biologije, ki je dobro podkovan v temeljnem naravoslovnem znanju, potrebnem za delovanje na področju molekulske in funkcionalne biologije (predvsem v poznavanju sodobnih molekularno-bioloških, mikroskopskih, histoloških, citoloških ter elektrofizioloških in etoloških metod), ter v specifičnem biološkem znanju, ki ga študent pridobi skozi obvezne in izbirne predmete; dobro pripravljen za samostojno delo v različnih laboratorijih v gospodarstvu in negospodarstvu, kjer je potrebno strokovno mnenje molekularnega, strukturnega ali funkcionalnega biologa, in tudi za delo v znanstvenoraziskovalnih laboratorijih ter upravnih službah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Aplikativna kineziologija (Applied Kinesiology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Namen študijskega programa je izobraziti strokovnjaka, za področje vseh gibalnih aktivnosti in njihovega pomena za človekov razvoj in zdravje. Z vidika klasifikacije družbeno-ekonomskih ciljev dejavnosti prispeva program k področju ohranjanja in izboljšanja človekovega zdravja ter k področju družbenega ustroja in družbenih odnosov (izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje, prekvalifikacija). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Biotehnologija (Biotechnology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Poglavitni cilj študijskega programa je zadostiti potrebam najsodobnejših tehnologij in znanj na različnih področjih biotehnologije. Program poleg klasičnih pedagoških pristopov namenja več pozornosti delu v projektnih skupinah, kjer se študenti srečajo z reševanjem problemov, tako v teoretičnem kot praktičnem smislu, kar vodi k sposobnosti kritične presoje tematike, lastni inovativnosti in timskemu delu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Varstvo narave (Nature Conservation)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilji študijskega programa so seznaniti študente s pomenom biotske pestrosti na vrstnem, ekosistemskem in tudi genetskem nivoju, z načeli poseganja v naravne populacije, izobraziti študente na področju okoljskega inženirstva in okoljskih tehnologij za reševanje širokega spektra okoljske problematike, za preučevanje interakcij rastlinskih in živalskih vrst z okoljem in z možnostmi preprečevanja in blaženja sprememb v naravnih sistemih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Biokemija (Biochemistry)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni samostojno nadgrajevati pridobljeno znanje na področju biokemije, imeli bodo imeli sposobnosti in veščine, s katerimi bodo zadostili pogojem za zaposlitev kot poklicni biokemiki v farmacevtski, kemijski in drugih z biokemijo povezanih industrijah ter v javnem sektorju in bodo pridobili takšen standard znanj in kompetenc, s kakršnimi bodo lahko vstopili v tretji cikel sklopov predavanj oziroma programov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Biopsihologija (Biopsychology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake biopsihologe, ki bodo s pridobljenim znanjem, veščinami in kompetencami lahko samostojno opravljali delo na področjih, ki zahtevajo poznavanje kompleksne determiniranosti individualnega in skupinskega vedenja ter sposobno aplikacije teh spoznanj v reševanje sodobnih problemov v družbi. Temeljni cilji študijskega programa so: pridobiti poglobljena znanja in veščine na področju psiholoških, nevroloških in zdravstvenih vsebin; pridobiti praktična znanja s področja psihološkega svetovanja in psihološke pomoči. Program druge stopnje biopsihologije v obveznih vsebinah namreč vsebuje številne predmete, ki so na tem področju temeljni – Zdravstvena psihologija, Klinična psihologija, Klinično-psihološki intervju, Psihoterapija in psihoterapevtski pristopi in Psihološko svetovanje. Od izbirnih predmetov pa bi pri tem omenili še predmete Vedenjsko-kognitivna psihoterapija in Javnozdravstvene intervencije: izbrana poglavja. Pridobiti znanja, veščine in kompetence, ki bodo diplomantom omogočale sodelovanje pri interdisciplinarnem načrtovanju rehabilitacije različnih rizičnih skupin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Biologija in ekologija z naravovarstvom (Biology and Ecology with Nature Conservation)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji študijskega programa so posredovati študentu sodobne metode znanstveno-raziskovalnega dela v biologiji, ekologiji in naravovarstvu, ga vključiti v raziskovalno dejavnost raziskovalnih in programskih skupin ter ga seznaniti s kompleksnostjo biotskih sistemov. Ti cilji se skladajo s potrebami po usposabljanju kandidata za samostojno reševanje raziskovalnih problemov in uporabo bioloških spoznanj v praksi. Tako usposobljeni strokovnjaki bodo lahko bistveno prispevali k ustrezni presoji vplivov posegov v okolje, pri evalvaciji biodiverzitete določenega območja, skrbi za zdravo naravno in zdravstveno primerno delovno ter bivalno okolje, študiju in zatiranju rastlinskih in drugih škodljivcev itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia