• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10 items
 1. Pharmacy- 2nd level professional studies

  The professional study programme in Pharmacy aims to provide students with knowledge about biochemical processes in the human body, changes to it in the event of diseases, the epidemiology of the most common diseases in Latvia, their aetiology and principles of treatment as well as drug pharmacodynamics, pharmacokinetics, metabolism and interaction. Programme goals: The aim of the professional programme is to prepare knowledgeable specialists who can work in the pharmaceutical care system. Main objectives of the Study Programme: - Convey knowledge about the basic principles of pharmaceutical care and the implementation methods of drug output, analysis and value assessment. - Help learn the principles and methods of drug preparation in pharmacies and drug production enterprises. - Provide students with knowledge about the methods for providing society and health care employees with professionally competent information. - Help students learn how to plan and conduct scientific research, write scientific articles and reviews. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Farmācija- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis: nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas strādāt farmaceita asistenta profesijā. Tālākās izglītības iespējas: • Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātē • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmācijas programmā Farmācija kā nozare ir būtiska veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa. Farmaceita asistents ir veselības aprūpes speciālists, kurš strādā farmaceita uzraudzībā; veic zāļu, veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem; informē pacientus par zāļu lietošanu saskaņā ar ārsta norādījumiem; veicina savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Farmaceita asistents strādā aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanā (to nosaka Profesijas standarts). ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Farmācija- Mag. studijas

  Programmas mērķis: sniegt studentiem atbilstoši programmas līmenim teorētisko zināšanu un to pielietošanas kopumu farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs patstāvīgai pētniecības darbībai maģistra darba izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā arī sagatavot studējošos darbam farmaceitiskās darbības uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā. Programmas uzdevumi ir: • attīstīt studentu radošā un patstāvīgā darba iemaņas, akcentējot zinātniski pamatotu pieeju veselības aizsardzības un farmaceitiskās aprūpes sniegšanā; • sniegt padziļinātas zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, par farmācijas tehnoloģijām, medikamentu kvalitātes kontroles metodēm, farmakoekonomiku un sociālo farmāciju; • pievērst lielu vērību jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās un labas farmācijas prakses normatīvos; • iepazīstināt studentus ar modernām pētniecības metodēm, kā arī ar Nacionālajām valsts prioritātēm un pasaulē pieņemtajām farmaceitiskās izglītības vadlīnijām, kas ļauj veidot kopīgu darba tirgu ES valstīs; • sagatavot studentus patstāvīgai zinātniski-pētnieciskai darbībai, maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, kā arī izglītības turpinājumam doktora studiju programmās; • attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās; • veicināt studentu piedalīšanos ERASMUS apmaiņas programmās; • sniegt pietiekamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar farmācijas praksi un sagatavot s ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Medicīna un farmācija- Doktora studijas

  Medicīnas un farmācijas DSP piedāvā studijas šādās medicīnas apakšnozarēs: anatomija; histoloģija un citoloģija; medicīniskā bioķīmija; mikrobioloģija un virusoloģija; normālā fizioloģija; sabiedrības veselība; patoloģija; farmakoloģija; internā medicīna; pediatrija; neiroloģija; ķirurģija; anestezioloģija un reanimatoloģija; onkoloģija un hematoloģija; medicīnas vēsture; un farmācijas apakšnozarēs: zāļu formu tehnoloģija; farmācijas ķīmija; farmakognozija; farmaceitiskā farmakoloģija. Programmas mērķis un uzdevumi Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī. Studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt doktorantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas ar veselības aprūpi saistītās nozarēs; - Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu;. - Sagatavot augsta līmeņa veselības aprūpes speciālistus, kuri spētu sistematizēt un vispārināt savus praktiskos novērojumus, ieviest jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, kā arī publicēt un popularizēt savus pētījumus starptautiskā līmenī; - Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un star ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Farmācija- Bak. studijas

  Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā. Vispārējais programmas mērķis ir nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā sabiedrībā, sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai un sniegt kvalitatīvas zināšanas, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām. Bakalaura studiju programmā A daļā kopā paredzēts apgūt kursus 86 kredītpunktu apjomā – Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā ter­mi­no­loģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Far­ma­kog­no­zija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Far­makokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija. B daļā paredzēts apgūt kursus 22 kredītpunktu apjomā. C daļā paredzēts apgūt kursus 12 kredītpunktu apjomā. ERASMUS apmaiņas programmā parasti dodas gan bakalaura, gan maģistra programmas studenti. Populārākās ir Florences universitāte Itālijā, Helsinku Universitāte Somijā, Koimbras Universitāte Portugālē, Utrehtas augstskola Nīderlandē. Kopš 2012. gada notiek bakalaura programmas studentu apmaiņa arī ar Santjago universitāti Spānijā un Neapole ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Rūpnieciskā farmācija- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Kopīga studiju programma, kuras realizēšanā piedalās divu augstskolu – RTU un RSU docētāji; tādējādi jau studiju procesā tiek radīti priekšnosacījumi sadarbībai starp divām profesijām, bez kuras nav iespējama veiksmīga farmaceitiskā industrija. Studiju programmas mērķis Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas rūpnieciskajā farmācijā, datu analīzes un pētnieciskās iemaņas, pielietot tās praksē, kas nodrošinātu spēju speciālistam patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu zāļu lietošanu saistītās situācijas veselības aprūpes sistēmā, iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā komandā. Programmas uzdevumi - Nodrošināt iespēju iegūt plašas teorētiskas zināšanas rūpnieciskajā farmācijā un zinātniski pētnieciskajās darba metodēs - Nodrošināt iespēju apgūt prasmi izmantot loģiskus klientu (pacientu) un kolēģu konsultēšanas paņēmienus par zālēm - Nodrošināt iespēju attīstīt kritisko domāšanu un spēju analizēt pieejamo informāciju, veidot iemaņas alternatīvu situāciju analīzei un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai - Sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un ES darba tirgū - Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu - Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi. Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt slimnīcās, zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs un par pasniedzējiem augstskolās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Farmācija- Prof. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot zinošus speciālistus darbam farmaceitiskās aprūpes jomā. Programmas uzdevumi • Nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālajos un medicīnas studiju pamatpriekšmetos; • Nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi farmācijas studiju priekšmetos; • Veidot izpratni par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi, kā arī par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām; • Sagatavot farmaceitu darbam komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem. Studiju programmas raksturojums Studiju programmu veido trīs studiju priekšmetu bloki: • ķīmijas, • medicīnas, • farmācijas, kas ietver sevī gan obligātos, gan izvēles studiju priekšmetus. Studiju programmas absolventi strādā aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, dažāda profila laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī farmaceitiskās jomas likumdošanas, zāļu reģistrācijas, uzraudzības un kontroles struktūrās. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: farmaceits, laboratorijas darbinieks, pētnieks, speciālists farmācijas likumdošanas, uzraudzības un kontroles institūcijās, farmaceitiskās kompānijas pārstāvis – dīleris u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Farmācija- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot starptautiskām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi patstāvīgam darbam zinātniski pētnieciskā un akadēmiskā vidē, kā arī darbam tautsaimniecībā. Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu farmācijas aktuālākās problēmas. Attīstīt doktorantu spēju sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā un inovatīvu pētījumu veikšanā, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu farmācijas zinātnē. Uzdevumi • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmes, kas ļautu sekmīgi realizēt zinātniskus un inovatīvus pētījumus farmācijā • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna un dizaina izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātnes tirgū • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus akadēmiskajam darbam augstskolā • Veicināt jaunāko tehnoloģu, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas metožu ieviešanu zinātnisko pētījumu izstrādē • Radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātniskā darbā izvirzīto mērķu īstenošanai, darba ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Klīniskā farmācija- Mag. studijas

  Uzņemšana notiek reizi divos gados. Studiju programmas mērķis Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas klīniskajā farmācijā, datu analīzes un pētnieciskās iemaņas, pielietot tās praksē, kas nodrošinātu spēju speciālistam patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu zāļu lietošanu saistītās situācijas veselības aprūpes sistēmā, iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā komandā. Programmas uzdevumi Nodrošināt iespēju iegūt plašas teorētiskas zināšanas klīniskajā farmācijā, klīniskajā farmakoloģijā un zinātniski pētnieciskajās darba metodēs Nodrošināt iespēju apgūt prasmi izmantot loģiskus klientu (pacientu) un kolēģu konsultēšanas paņēmienus par zālēm Nodrošināt iespēju attīstīt kritisko domāšanu un spēju analizēt pieejamo informāciju, veidot iemaņas alternatīvu situāciju analīzei un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai Sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un ES darba tirgū Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi Studiju forma: lekcijas, semināri, maģistra darbs. IEGŪTĀS ZINĀŠANAS Studējošie apgūst teorētiskās zināšanas klīniskajā farmācijā, farmakoloģijā, zāļu metabolismā un to mijiedarbībā, farmaceitiskajā bioķīmijā un toksikoloģijā, farmakoekonomikā, datu analīzes un pētnieciskās iemaņas, kas nodrošina spēju klīniskajam farmaceitam patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un ekonomiski pamatot ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Farmācija- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķi: Sagatavot farmaceita asistenta profesijā veselības aprūpes speciālistu, kurš - strādā aptiekās farmaceita uzraudzībā, veic zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem; - var strādāt atbildīgās amatpersonas uzraudzībā atbilstoši darba specifikai zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos; - sekmē savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, ir motivēts nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes; - ir motivēts tālākai izglītībai specialitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programmas uzdevumi: Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi: 1. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši farmaceita asistenta 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām; 2. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, spēju sadarbībā ar akadēmisko personālu veikt lietišķos pētījumus; 3. izveidot prasmes veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses; 4. pilnveidot programmas informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu; 5. rosināt studentu motivāciju tālākizglītībai, pašizglītošanās iespēju realizācijai; 6. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā. ...

  Provider NameRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia