• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 142 items
 1. Vadībzinātne- Doktora studijas

  Kopīgā starpaugstskolu doktora programma tiek realizēta Biznesa augstskolā "Turība" un Daugavpils Universitātē. Apakšnozares: - Uzņēmējdarbības vadība - Sabiedrības vadība - Izglītības vadība Studiju programmas mērķis: nodrošināt augsta līmeņa studijas un aktīvu doktorantu zinātniski pētniecisko darbību, dot iespēju doktorantiem padziļināti apgūt kompetences, kuras nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba veikšanai un tā pabeigšanai ar oriģinālu un empīriski pārbaudītu rezultātu iegūšanu vadībzinātnes nozarē, apliecinot starptautiski salīdzināmu pieredzi pētniecības darba īstenošanā, tā organizēšanā un vadībā. Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti: Augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana vadībzinātnē; Sabiedrības attīstībai nozīmīgu zinātnisku atklājumu veikšana; Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un mācību līdzekļu, zinātnisko publikāciju sagatavošana; Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās un vietējās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskos izdevumos; Studiju un zinātniskās pētniecības rezultātā doktoranti: spēs demonstrēt apgūtās zināšanas un izpratni par aktuālajām vadībzinātnes un saskares zinātņu teorijām un konceptuālajām atziņām; pārvaldīs zinātnes pētniecības metodoloģiju, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes, kas nodrošinās teorētisku un praktisku problēmu inovatīvu izpēti; spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai in ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Starptautiskās un Eiropas tiesības- Doktora studijas

  RJA sadarbībā ar Kopenhāgenas Universitātes Juridisko fakultāti īsteno kopīgu doktora studiju programmu. Pabeidzot studijas, doktorantam tiek piešķirts abu augstskolu izdots kopīgs tiesību zinātņu doktora grāds. Doktora grāda ieguvējs ir tiesīgs pretendēt uz pasniedzēja vietu RJA atkarībā no pieejamajām vakancēm. Doktora studiju programmas mērķauditorija ir maģistra grāda ieguvēji, kas vēlas turpināt studijas starptautisko un Eiropas Savienības tiesību jomā. Studijas programmā ilgst trīs gadus pilna laika klātienē, un studiju vietas tiek pilnībā finansētas. Šobrīd programmā nav pieejamas studiju vietas par maksu un iespēja studēt nepilna laika klātienē vai attālināti (tālmācībā). Doktoranti tiek izvērtēti un izraudzīti ikgadēja konkursa ietvaros, ievērojot pieejamo finansējumu. Pēc imatrikulācijas doktoranti tiek pieņemti darbā RJA kā pētnieki uz studiju laiku, taču tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā abās augstskolās un pavada vienādu laiku Rīgā un Kopenhāgenā. Katram doktorantam tiek nozīmēti promocijas darba vadītāji no RJA un Kopenhāgenas Universitātes Juridiskās fakultātes, lai vadītu promocijas darbu, kas pēc tā pabeigšanas tiks iesniegts vērtēšanas komisijai, un konsultētu tā izstrādes procesā. Katram doktorantam ir jāapgūst arī īpaši veidota programma, kurā tiek pasniegti attiecīgo nozaru kursi un vispārīgie zinātniskās pētniecības principi. Papildus minētajam doktoranti arī vada lekcijas savas pētniecības jomā. Konkurss uz doktora studiju programmu parasti tiek izsludināts RJA mājas lapā. Šogad pieteik ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Jauno mediju māksla- Doktora studijas

  Programmas saturs Starpdisciplināras prakses: Hibrīdo mediju vides, stāstījumu un nelineāru naratīvu veidošana; Informācijas un enerģijas tīkli; Māksla un zinātne; Mediju arhitektūra; Ekoloģijas un tehnoloģiju pētniecība u. c. Skaņas un imersīvā vide: Skaņu māksla; Elektroniskā mūzika; Reaģējošā vide; Tīklotā māksla; Interaktīvo un 3D filmu veidošana u. c. Tīklu kultūra un ilgtspējība: Kultūra un ekonomika digitālajā laikmetā; Sociālie mediji un tīklotās kopienas; Līdzdalības kultūra; Mediju ekoloģija; Semantiskais tīkls; Atvērtā koda pieeja; Intelektuālais īpašums u. c. Iespējas pēc doktora grāda ieguves - strādāt industrijā vai uzņēmumā - kļūt par politikas un/vai kultūras inovāciju veidotāju - būt dinamiskam un uzņēmīgam profesionālim, kas izprot un veido radošu ekonomiku un zināšanu sabiedrību. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Sociotehnisku sistēmu modelēšana- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Pedagogy- Doctoral studies

  The study programme is aimed to ensure technological distinction and transfer innovations to solve issues of socialization, re-socialization and people security. Studies are organised as the individual research work, the practice of professor assistant or assistant of the lead researcher in making and in conduct of projects of the esearches works and theoretical studies - lectures, seminars, discussion groups. Main courses offered include education and regional development policy processes, school pedagogy, resocialization of people with developmental disturbances, handicapped people and people from social risk groups. Students in this programme acquire the skills in analysis of pedagogy problems based on scientific cognitions and methods, knowledge of carrying interdisciplinary researches. The graduates of this programme are usually employed in state and municipality institutions, research centres or are self- employed. ...

  Provider NameRezekne Academy of Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Sociotechnical Systems Modelling- Doctoral studies

  The aim of programme is to promote the development of the information technology industry’s systems analysis, simulation, and design subsector. To create an international level competitive generation of new scientists, who could introduce to economies a new modelling methods, thereby providing high quality products and services. The programme aims to prepare scientists in the information technology industry’s systems analysis, simulation, and design subsector and computer sciences. The following skills have to be developed: independent analysis of scientific problems and determination of solutions; research methodologies and the application of advanced processing technologies; the gaining of new scientific knowledge in order to facilitate the sector’s contribution to solving problems; implementation of proposed scientific solution at national and international level; understanding of cross-sectorial issues, the ability to generalize and adapt the results; the ability to work on international projects with foreign partners; preparation of a dissertation on Sociotechnical systems modelling ...

  Provider NameRezekne Academy of Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Musicology- Doctoral studies

  Programme aims to prepare highly qualified scientific researchers and academic staff in the sub-branch of science of music – Musicology (specialized in historic musicology, systematic musicology and ethnomusicology), whose competencies and the scientific doctor’s degree of arts are internationally compatible. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Uzņēmējdarbības vadība- Doktora studijas

  KARJERA: - doktora grāds vadībzinātnē apliecina Jūsu intelektuālo gudrību, merķtiecību, radošumu un spējas analizēt, izstrādājot jaunas pieejas biznesa vadīšanā; - doktora grāds vadībzinātnē būtiski paaugstina Jūsu personīgā zīmola vērtību darba tirgū un ir nozīmīgs priekšnosacījums tam, ka darba dzīves laikā tiksiet labi atalgots; - doktora grāds vadībzinātnē atver durvis Jums un Jūsu biznesam Eiropā; - doktora grāds vadībzinātnē nozīmīgi paplašina karjeras ceļa izvēli biznesā, valsts vai pašvaldības institūcijā, kā arī augstākās izglītības iestādē. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Environmental Science- Doctoral studies

  Environmental Science PhD study program consists of a number of theoretical and applied study courses, training and preparation for final examinations and independent research work. The study courses includes studies supporting development of generic skills (Statistics, Basic modelling of environmental processes, Scientific writing, Science communication, Lecturing skills). Theoretical courses are dedicated also to self-studies in basic directions of environmental science: Environmental chemistry, Environmental technologies, Environmental protection and Nature conservation. A part of the doctoral program is allocated to preparation to Final examination (foreign language, Environmental science, Sub branch of environmental science). Still a major emphasis is put on the research work under supervision of scientific supervisor. The study ends with a discussion of PhD thesis. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Theology and Science of Religions- Doctoral studies

  The doctoral programme in theology and religious studies gives doctoral students knowledge and skills required for carrying out independent research as well as provides support as they enter the academic environment (advising for participation in conferences, providing opportunities for training in teaching and lecturing etc.). The doctoral programme of the UL Faculty of Theology cooperates with other universities in Germany, the United Kingdom, Estonia, as well as the Nordic countries, so that doctoral students during the period of study in the programme have the opportunity to carry out research and participate in conferences and seminars abroad, thus being enabled to start contributing independently to the scholarly discussion in the relevant fields at an international level. Program consists of theoretical courses (problem-orientated, mainly seminars), pedagogical praxis (student involvement in the academic and research work), presentation of research (conferences, meetings twice a year with the Council of Doctoral Studies), writing a Thesis (about 200 pages). ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages