• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

  Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op). Ydinosaamisen opinnot (30 op) sisältävät kaksi 15 op:een laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta. Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -opintokokonaisuus (15 op) nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen ammatillistuminen ja ajan haasteet nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa nuorisopoliittinen ohjelmatyö Nuorisotyö kehittämisen kenttänä -opintokokonaisuus (15 op) pedagoginen osaaminen ja kehittäminen kehittämisen menetelmät järjestö ja nuorisotyössä pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä Täydentävän osaamisen opinnot voit koota ylempien tutkintojen yhteiseltä Master Schoolin tarjottimelta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia: tutkimus- ja kehittämisopinnoista johtamisopinnoista yrittäjyysopinnoista ammattialojen ajankohtaisista teemoista Venäjäopinnoista ja viestintätaidoista Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena. Opintojen tot ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

  Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattilana ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op). Ydinosaamisen opinnot (30 op) sisältävät kaksi 15 op:een laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta. Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -opintokokonaisuus (15 op) nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen ammatillistuminen ja ajan haasteet nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa nuorisopoliittinen ohjelmatyö Nuorisotyö kehittämisen kenttänä -opintokokonaisuus (15 op) pedagoginen osaaminen ja kehittäminen kehittämisen menetelmät järjestö ja nuorisotyössä pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä Täydentävän osaamisen opinnot voit koota ylempien tutkintojen yhteiseltä Master Schoolin tarjottimelta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia: tutkimus- ja kehittämisopinnoista johtamisopinnoista yrittäjyysopinnoista ammattialojen ajankohtaisista teemoista Venäjäopinnoista ja viestintätaidoista Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena. Opintojen tot ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala, Pori

  Sosiaalialan koulutuksen painopiste on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Opinnot muodostuvat sosiaalialan ammatillisista asiantuntemusta lisäävistä sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan ja sosiaaliohjauksen, lasten suojelun ja perhetyön, päihde- ja mielenterveystyön sekä kehittämisen ja johtamisen opinnoista. Opintoihin sisältyy työelämälähtöinen ja kehittämistehtävänä toteutettava opinnäytetyö, jonka laajuus on kolmasosa opinnoista. ...

  Provider NameSatakunta University of Applied Sciences SAMK, SAMK Campus Pori

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), monimuotototeutus

  Ammattiopintojen keskeiset sisällöt Yhteisöllisyyden ja yhteisöjen kehittäminen. Osaamista vahvistetaan luomalla pohja ydinkäsitteistölle, ilmiölle ja sen rakenteelle sekä reflektoinnin merkitykselle. Luodaan käsitteellinen pohja yhteisöjen kehittämisosaamiselle. Palveluiden tuottaminen ja palveluprosessin kehittäminen. Keskitytään yhteiskunnallisen tilanteen ja rakenteen analysointiin ja siihen, miten se näyttäytyy toimialoilla. Vahvistetaan taitoja luoda edellytyksiä (toimivat rakenteet, palvelumuodot, hyvinvoivat yhteisöt) yhteisöjen ja työelämän kehittämiselle. Työorganisaatioiden kehittäminen ja kehittämismenetelmät. Laajennetaan ja annetaan valmiuksia työelämän kehittämisen teoreettisen perustan syvenevälle osaamiselle, jolle menetelmälliset lähtökohdat nojaavat (valinnat): arviointi, strateginen osaaminen, tulevaisuuksien tutkimus ja ennakointi, kehittämisen prosessi ja menetelmät. Luo pohjan kehittäjäosaajan ydintaidoille. Pedagoginen osaaminen. Vahvistetaan pedagogisen ajattelun, kouluttajataitojen ja pedagogisen ymmärtämisen prosessia yhteisöjen kehittämisessä ja vaikuttamisen työssä. Viestintä ja vuorovaikutus. Tuotetaan sellaisia yhteisöjen kehittämisen valmiuksia, että opiskelija kykenee luomaan rakentavan viestintä- ja vuorovaikutusilmaston. Kansainvälinen työ- ja toimintaympäristö. Nykytilanteeseen ja rakenteiden tietoperustaan perustuen vahvistetaan kykyä toimia kansainvälisissä ympäristöissä. Tutkimusosaamisen opinnot ja opinnäytetyöopinnot antavat välineitä tutkivan ja kehittävän työotteen laa ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sosionomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala, Vaasa

  Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda förändringsarbete. Vidare berörs forskning och utveckling som syftar till att studerande skall kunna tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete. Inom ramen för ett nationellt konsortium erbjuds fördjupningar i radiografi och strålbehandling samt bioanalytik hösten 2018. Det centrala innehållet i fördjupningen för radiografi och strålbehandling är kvalitetsutveckling och säkerhet inom området och för bioanalytik avancerade studier inom bioanalytiskt expertkunnande. Studierna inom inriktningen erbjuds virtuellt och undervisningsspråket är huvudsakligen engelska. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Vaasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sosiaalialan ylempi AMK, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

  Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, jossa keskeisenä sisältönä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet sekä lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta. Lisäksi opiskelija voi valita muita opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, ja lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2017 – 2018 ja 2018 - 2019. Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Socionom (högre YH), social- och hälsovård, Åbo

  Högre yrkeshögskoleutbildning i social och hälsovård vid campus Åbo erbjuder hösten 2015 profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård. Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande i att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.  Utbildningstiden är ca 2-3 år. Studier vid sidan av arbetet kräver oftast en längre studietid eller kortare perioder av studieledighet. I utbildningen deltar studerande i olika arbetslivsförankrade projekt som siktar mot att utveckla attraktiva organisationer, med avseende på ett resursförstärkande ledarskap, reflekterat medarbetarskap, arbetsvälbefinnande, mångprofessionalitet och organisationsutveckling och förändring. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Nunnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosionomi (ylempi AMK)-koulutus

  Ensimmäisenä vuonna opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen ja toimintaympäristön muutoksiin sekä ajankohtaisiin erityiskysymyksiin erityisesti huono-osaisuuden näkökulmasta. Toisen vuoden opintojen keskiössä ovat johtamisosaaminen, tutkimuksellinen kehittämistoiminta sekä opinnäytetyön toteuttaminen. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

  Koulutusohjelmakohtaiset syventävät ammattiopinnot Diakonian ja kasvatuksen teologia 5 op Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja kristinuskon ajankohtaiset tulkinnat 5 op Uskontolukutaidon ja uskontodialogin asiantuntijuus 5 op Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op Yhteisölähtöisen työtavan kehittäminen 5 op Diakin ylempien tutkintojen yhteiset syventävät ammattiopinnot Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä 5 op Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta 10 op Johtaminen ja työn kehittäminen 10 op Hyvinvointialojen etiikka 5 op Vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö Vapaasti valittavat opinnot 5 op Opinnäytetyö 30 op ...

  Provider NameDiaconia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  Terveyden edistäminen ja marginalisaatio o   Mielenterveyshäiriöt kansanterveydellisinä ongelmina o   Mielenterveyden voimavaroja suojaavat tekijät o   Kulttuurinen mielenterveys o   Asiakasohjauksen kehittäminen o   Kuntatason, kansallisen ja EU-tason terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ohjelmat ja strategiat o   Yksilön-, yhteisön- ja väestötason osallisuus ja terveyden edistäminen o   Mielenterveyden edistämiseen liittyvät eettiset kysymykset o   Syrjintä, syrjäytyminen ja marginalisaatio o   Osallisuus ja syrjäytyminen kansalaisyhteiskunnassa o   Kansainvälinen syrjäytymis- ja huono-osaisuus tutkimus o   Kuntoutuminen o   Työllistyminen (mm. osatyökykyisyys, sosiaalinen yrittäjyys) o   Kouluttautuminen o   Yhteisöllisten asumispalvelujen kehittäminen Palvelujen ja osaamisen moniammatillinen kehittäminen o   Eriarvoisuudelle altistavat tekijät sosiaali- ja terveyspalveluissa o   Palvelujärjestelmän toiminta ja kehittämishaasteet syrjäytymisen ehkäisyssä o   Palveluketjut ja – verkot o   Moninaisuuden huomioiminen terveys- ja hyvinvointipalveluissa o   Ennakoiva osaaminen asiakaslähtöisenä työskentelynä o   Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu ja – ohjaus erityisryhmät huomioiden o   Viranomais-, järjestö-, lähisuhde- ja vapaaehtoisverkostoissa toimiminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen o   Kehittämistyön asiantuntijuus monialaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä   ...

  Provider NameDiaconia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages