• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 191 items
 1. Transfer application: Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus

  Keskeisiä aiheita Kajaanin ammattikorkeakoulun Konetekniikan insinöörikoulutuksessa ovat teollisuuden tuotantomenetelmät, -koneet ja -prosessit. Saat perustiedot myös matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa sekä elektroniikassa. Kieliopinnoilla ja yritystoiminnan opinnoilla vahvistetaan kokonaiskuvan syntymistä tuotannollisesta yritystoiminnasta. Konetekniikan insinöörikoulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja perehdyt tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa. ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

  Opinnot sisältävät monimuoto-opetusta, käytännönläheisiä laboratorioharjoituksia, käytännön yhteistyöprojekteja alueen yritysten kanssa. Koulutukseen sisältyy myös harjoittelujakso, jonka aikana pääset testaamaan opittua teoriaa käytännössä. Suuri osa opetuksesta järjestetään tietoverkkojen välityksellä. Verkko-opetusta on viikolla neljänä iltana ja laboratorioharjoitukset järjestetään etukäteen ilmoitettuina viikonloppuina. Tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta konelta paikasta riippumatta. Oppituntien sähköiset tallenteet on myös katsottavissa jälkikäteen. Lähiopetusta on esimerkiksi seuraavissa opinnoissa: Kieliopinnoissa, Tietokoneavusteisessa suunnittelussa, Valmistustekniikan projektitöissä. Kieliopinnoissa, Fysiikan laboraatiot, NC-tekniikka, Robotiikka, LabView, Automaatiotekniikan laboraatiot Kieliopinnoissa, Robotiikka, projektityöt Kieliopinnoissa, Projektityöt, Opinnäytetyö Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Lähiopetuspäiviä on yleensä kaksi kerrallaan ja ne pyritään järjestämään perjantaisin ja/tai lauantaisin ja/tai sunnuntaisin, ryhmän toiveiden mukaan. Päivien pituus voisi esimerkiksi olla perjantaina 8 tuntia ja lauantaina 8 tuntia. Katso lisätietoja: www.northerntechnology.org . ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus

  Keskeisiä aiheita Kajaanin ammattikorkeakoulun Konetekniikan insinöörikoulutuksessa ovat robotit, teollisuuden tuotantomenetelmät, -koneet ja -prosessit. Saat perustiedot myös matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa sekä elektroniikassa. Kieliopinnoilla ja yritystoiminnan opinnoilla vahvistetaan kokonaiskuvan syntymistä tuotannollisesta yritystoiminnasta. Konetekniikan insinöörikoulutus luo pohjan robottien ohjelmointi-, tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja perehdyt tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Katso lisätietoja: www.northerntechnology.org ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Insinööritutkinnon päivityskoulutus insinööri (AMK)-tutkintoon, konetekniikka

  Insinööritutkinnon (AMK) laajuus on 240 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää aiemmista opinnoista riippuen 1,5–4 vuotta. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jossa otetaan huomioon hänen aiemmin suorittamansa opinnot. Suoritettaviksi tulevien opintojen määrä ja suoritustapa riippuvat mahdollisista suoritetuista korkeakouluopinnoista, aiemmasta tutkinnosta, sen suoritusajankohdasta sekä työkokemuksesta. ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka

  Opinnoissa käsitellään erilaisia energiajärjestelmiä, joita käytetään pienissä ja keskisuurissa kohteissa. Näissä yhdistyvät erilaiset uudet ja perinteiset energiatekniset ratkaisut. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. Monimuotototeutuksessa opetus sisältää verkko-, lähiopetusta ja omatoimista opiskelua. Opetus tapahtuu verkko- tai päiväopetuksena. Opiskelijoiden ohjausta, laboratorioissa tapahtuvaa työskentelyä tai muuten läsnäoloa vaativaa opiskelua on 1 päivä / viikko. Monimuotoryhmän opetus annetaan osana päiväryhmän opetusta. Opiskelijat voivat osallistua päiväopetukseen. Monimuoto-opetusta varten opiskelijalla on oltava tietokone, internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera. Opintojen suorittaminen määräajassa tarkoittaa keskimäärin 40 tunnin työviikkoa 40 viikon ajan vuodessa. Varmista, että sinulla on riittävästi aikaa opintojen suorittamiseen. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (AMK), Konetekniikka

  Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdytään ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöön kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään moniteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Teollisuuden koneautomaatioprojekteissa asiantuntijana toimiminen edellyttää tekniikan eri alojen hallintaa, teknistaloudellista kokonaisnäkemystä sekä asiantuntemusta projektitoiminnasta. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet tietokoneavusteiseen tuotekehitystoimintaan. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennytään alihankintayritysten ja teollisuuden tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin, tuotannon laatuun ja sen hallintaan sekä tuotannon logistiikkaan. Suuntautumisvaihtoehdossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä kone-, metalli- ja muun teollisuuden kanssa. Yhden lukukauden opinnot suoritetaan ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone mukana lähiopetuksessa. Verkko-opintoja varten olla internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (AMK), Talotekniikka

  Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat- sisäilmaston hallinta: sisäilmastotavoitteet, lämpö- ja ääniolojen sekä ilman puhtauden ja kosteuden arviointi- rakennuksen lämmitystehon ja -energian tarpeen selvittäminen- rakennusten energian käytön ympäristövaikutuksien selvittäminen- LVIA-järjestelmien mitoitus- ja valinta, teknis-taloudelliset lähtökohdat, virtaus- ja lämmönsiirtotekniset sekä automaatiotekniikan perusteet- LVIA-järjestelmien suunnittelu: talotekniikan suunnittelua ohjaavat viranomaissäädökset sekä muut ohjeet ja suositukset, CAD-pohjaiset suunnitteluohjelmistot- LVI-järjestelmien toteutus: talotekniikkaurakointia ohjaavat viranomaissäännökset sekä yleiset laatuvaatimukset, talotekniikkatyömaan työnjohtotehtävät, tarjous- ja sopimusprosessit sekä käyttöönotto- ja vastaanottomenetelmät- käyttö- ja ylläpito-osaaminen: taloteknisiin järjestelmiin liittyvät työturvallisuusvaatimukset, ylläpidon ja huollon vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Kaikkiin ammattiaineisiin sisältyy sekä teoriapohjan antavia luento- ja harjoitustöitä sisältäviä opintojaksoja että projektiopintoina suoritettavia suunnittelu- ja toteuttamistehtäviä. Opinnäytetyö tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka

  Yhteisissä opinnoissa luodaan pohja suuntaaville opinnoille ja perehdytään seuraaviin osa-alueisiin:- matematiikka ja luonnontieteet- kielet ja viestintä- tietotekniikka- talous ja projektinhallinta- ammatilliset perusopinnot. Automaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Syventävät opinnot painottuvat seuraaville automaatiotekniikan sovellusaloille: prosessi-, kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatio sekä automaation informaatiojärjestelmät. Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan teemoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkösuunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, jota sovelletaan älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa. Monimuotokoulutukseen valittu perehtyy uuteen ammatilliseen erikoistumisalueeseen sähkö- tai automaatiotekniikan alueelta. Yleisopinnot ja ammatilliset perusopinnot määritellään HOPSin avulla. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. Monimuotototeutuksessa opetus sisältää verkko-, lähiopetusta ja omatoimista opiskelua. Opetus tapahtuu verkko- tai päiväopetuksena. Opiskelijoiden ohjausta, laboratorioissa tapahtuvaa työskentelyä tai muuten läsnäoloa vaativaa opiskelua on 1 päivä / viikko. Monimuotoryhmän opetus annet ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

  Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattisluonnontieteellisen perustan, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt valitsemasi erikoistumisalan tekniikkaan ja toimintaympäristöön. Konetekniikan opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, teoriaosaamista unohtamatta. Ammattiopinnot toteutetaan monimuotoisesti muun muassa projektitöissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissä olevat tilat ja laitteet tarjoavat modernin ja todellisen oppimisympäristön, jossa tukenasi ovat kokeneet opettajat ja henkilökunta. Voit opiskella koneteknistä alaa myös kansainvälisesti. Kattava yhteistyöverkostomme tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä osaamista, josta on hyötyä valmistuttuasi. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus

  Perusopinnoissa saat insinööriosaamiseen olennaisesti kuuluvan matemaattis-luonnontieteellisen ja teknisen perustan. Samalla kehität kielten, vuorovaikutustaitojen, talouden ja yrittämisen sekä esimiestaitojen osaamistasi. Ammattiopinnoissa on runsaasti valinnaisuutta ja voit valmentautua työelämään mm. käytännön projekteissa, jotka toteutetaan yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissäsi on koko oppimis-ympäristömme tiloineen ja laitteineen sekä tukenasi asiantuntevat ja kokeneet opettajat. Voit myös hyödyntää kattavaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Ohjatussa harjoittelussa saat kokemusta alan yrityksissä toimimisesta. Opinnäytetyö tehdään yritysten tarpeiden pohjalta, ja siirtyminen opiskelijastatuksesta työelämään tapahtuu luontevasti ja joustavasti. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages