• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Krajinska arhitektura (Landscape arhitecture)

No translation available for Irish. Showing the original language.

Krajinska arhitektura (Landscape arhitecture)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti se usposobijo za najbolj zahtevna planerska in projektantska dela v krajinskem prostoru, za aplikativno raziskovalno delo na področju razvoja in varstva kulturne in naravne krajine, za okoljska (varstvena) načrtovanja ob posegih v prostor in v zavarovanih območjih ter za projektiranje mestne in zunajmestne krajine. Pridobljena znanja obsegajo izbrane okoljske vsebine ter v prostorsko razvojno načrtovanje usmerjene predmete, posebej turizma in rekreacije, podeželja, zelenih sistemov v mestu in zunaj mestnem prostoru ter zavarovanih območij, prenovo zgodovinskih parkov in vrtov. Značilnost načrtovalskih predmetov je ukvarjanje z dejanskimi prostorskimi problemi. Delo poteka na terenu ob sodelovanju z naročniki in z javnostjo, veliko je intenzivnih delavnic in seminarjev, ki se praviloma zaključijo z javno predstavitvijo rezultatov (razstave, katalogi, brošure). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidati dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Krajinska arhitektura; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o urejanju prostora opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Fizična geografija – morfologija, Pedologija in osnove geologije, Temelji ekologije, Geodezija s kartografijo, Botanika, Fitocenologija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti, če niso že opravljali podobnega preizkusa pri sprejemu na prvostopenjski študij (npr. arhitekti in oblikovalci).
POGOJ ZA VPIS: Opravljen preizkus posebne nadarjenosti, če kandidati niso že opravljali podobnega preizkusa pri sprejemu na prvostopenjski študij (npr. arhitekti in oblikovalci).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program krajinske arhitekture za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidati dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Krajinska arhitektura; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o urejanju prostora opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Fizična geografija – morfologija, Pedologija in osnove geologije, Temelji ekologije, Geodezija s kartografijo, Botanika, Fitocenologija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti, če niso že opravljali podobnega preizkusa pri sprejemu na prvostopenjski študij (npr. arhitekti in oblikovalci).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program prve stopnje Krajinska arhitektura ali primerljivi študijski program prve stopnje krajinske arhitekture, ki se izvaja na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidati dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Krajinska arhitektura; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o urejanju prostora opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Fizična geografija – morfologija, Pedologija in osnove geologije, Temelji ekologije, Geodezija s kartografijo, Botanika, Fitocenologija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
Vsi kandidati morajo opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti, če niso že opravljali podobnega preizkusa pri sprejemu na prvostopenjski študij (npr. arhitekti in oblikovalci).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje krajinske arhitekture.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodatnih izpitov, če se kandidat prijavlja s prehodno izobrazbo z drugih strokovnih področij.
MERILO ZA OMEJITEV: Število točk doseženih na preizkusu usposobljenosti.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa s področja urejanja prostora slovenskih ali tujih univerz. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa z drugih strokovnih področij slovenskih ali tujih univerz. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa, akreditiranega pred 11. 6. 2004, Krajinska arhitektura, če so kandidati opravili najmanj 240 kreditnih točk. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, vpišejo se v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@bf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.bf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 320 30 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir krajinske arhitekture - magistrica inženirka krajinske arhitekture
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. kraj. arh.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija