• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek   A képzés során elsajátításra kerül a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismeretek, a levegő, a víz, a talaj fizikai kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmaza. A hallgatók megismerik a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait. Alapos ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait.   Személyes adottságok, készségek   Képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot. Megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A végzett szakemberek a preventív környezetvédelem igényeinek megfelelően a levegő, a víz- és talajminőség-védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés és a települési környezetvédelem területén megszerzett ismereteiket hasznosítva, a jogi szabályozás szellemében, a prevenció műszaki jellegű, mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alkalmazott lézertechnológiai szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzés elvégzése során a hallgatók képesek lesznek * a műszaki-technológiai problémák és feladatok azonosítására, megfogalmazására,  a kapcsolódó természettudományos kérdések felvetésére; * a rendelkezésre álló lézertechnológiai megoldások elemzésére, a problémának és  a kapcsolódó feladatoknak leginkább megfelelő megoldás kiválasztására; * a lézertechnológiai gépek, berendezések telepítésére, beüzemelésére, kalibrálására; * a lézertechnológiai gépek, berendezések üzemeltetésére, a működés monitorozására és elemzésére, az ehhez szükséges matematikai módszerek gyakorlati alkalmazására; * a felmerülő üzemeltetési problémák okainak meghatározására és a problémák kezelésére, egyszerűbb villamossági és gépészeti javítások elvégzésére; * a karbantartási feladatok meghatározására, tervezésére és végrehajtására; * az üzemeltetés gazdasági, szervezési, környezet- és munkavédelmi szempontjainak figyelembe vételére, ezek alapján a működés optimalizálására; * kockázatok elemzésére és kezelésére; * minőségfejlesztési intézkedések megfogalmazására, kidolgozására és bevezetésére; * műszaki tartalmú projektek előkészítésére, megtervezésére, megvalósítására, monitorozására, dokumentálására és megfelelő lezárására; * az üzemeltetéssel kapcsolatok ismeretek átadására.         Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * lézer sugárforrások; * lézersugár fizika; * lézersugár-vezetés; * ipari gázok; * lézersugaras technológiák; * robottechnika; * gépészeti automatizálás; * ipari lézer alapi ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alkalmazott lézertechnológiai szakmérnök

   Elsajátítandó kompetenciák:  A szakirányú továbbképzés elvégzése során a hallgatók képesek lesznek  a műszaki-technológiai problémák és feladatok azonosítására, megfogalmazására, a kapcsolódó természettudományos kérdések felvetésére; a rendelkezésre álló lézertechnológiai megoldások elemzésére, a problémának és a kapcsolódó feladatoknak leginkább megfelelő megoldás kiválasztására; a lézertechnológiai gépek, berendezések telepítésére, beüzemelésére, kalibrálására; a lézertechnológiai gépek, berendezések üzemeltetésére, a működés monitorozására és elemzésére, az ehhez szükséges matematikai módszerek gyakorlati alkalmazására; a felmerülő üzemeltetési problémák okainak meghatározására és a problémák kezelésére, egyszerűbb villamossági és gépészeti javítások elvégzésére; a karbantartási feladatok meghatározására, tervezésére és végrehajtására; az üzemeltetés gazdasági, szervezési, környezet- és munkavédelmi szempontjainak figyelembe vételére, ezek alapján a működés optimalizálására; kockázatok elemzésére és kezelésére; minőségfejlesztési intézkedések megfogalmazására, kidolgozására és bevezetésére; műszaki tartalmú projektek előkészítésére, megtervezésére, megvalósítására, monitorozására, dokumentálására és megfelelő lezárására; az üzemeltetéssel kapcsolatok ismeretek átadására.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  lézer sugárforrások; lézersugár fizika; lézersugár-vezetés; ipari gázok; lézersugaras technológiák; robottechnika; gépészeti automatizálás; ipari lézer alapism ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. alkalmazott marketing tanácsadó

  Az Alkalmazott marketing szakon végzettek alkalmasak - a marketing területén szerzett speciális jártasságuk birtokában - a gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására. A tantárgyak egymásra épülésének logikája, hogy az alapozó, az elméleti és a módszertani ismereteket követik a gyakorlati alkalmazást segítő, készségfejlesztő tárgyak, tárgycsoportok. Az oktatás keretében előadások, esettanulmányokra épülő szemináriumok és számítógépes gyakorlatok váltogatják egymást. A szemináriumokon a gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett a csoportmunkában való részvétel képességének fejlesztése és a prezentációs készség tökéletesítése is cél. A képzés során megszerzett ismeretek és készségek a marketingtervezéstől az operatív marketingmunkán át a marketing hatékonyságának ellenőrzéséig bármely munkafázisban alkalmazhatók.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a.) Az Alkalmazott marketing szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a vállalati gazdálkodás átfogó kategóriáit,  * a teljesítmény mérésének módszereit és a marketing területtel való kapcsolatát, * megismerik az alapvető piactípusok jellegzetes vonásait,  * a fogyasztói és a vállalati érték megértését, létrehozását és eljuttatását,  * a marketing menedzsment legfontosabb elemzési és tervezési eszközei megismerése (környezet- és versenytárs analízis, tervezés, stratégiaalkotás) mellett a hallgatók elemező és szintetizáló készségének fejlesztésével járulnak hozzá a marketing szemlélet kialakítá ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alkalmazott térinformatikus

  A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:- adatbázis-tervezési módszerek, ismeretek,- adatkezelési módszerek, elemzéssel összefüggő ismeretek,- korszerű adatgyűjtési módszerek (GPS, inerciális rendszerek, LIDAR),- a távérzékelés eljárásai, térbeli adatgyűjtési rendszerek,- humán és műszaki területek speciális rendszer-felépítése. Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A felsorolt témakörök elsajátítását követően a végzettek képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:- adatbázisok felépítésére különböző szakterületeken,- gyors, esetenként speciális tematikus adatgyűjtésre,- a geometriai, geodéziai, vetülettani problémák megoldására,- az adatfeldolgozás komplex módszereinek alkalmazására (távérzékelés, GIS),- minőségbiztosítási eljárások kidolgozására. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek- elemző,  problémamegoldó készségek, képességek,- áttekintő-képesség,- kapcsolat-, és konszenzusteremtő készség. A szakember a szakképesítés, továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken: - állami és önkormányzati intézményeknél, ahol az adatkezelés igényli a térinformatika alkalmazását,- műszaki és természettudományi oktatási intézményekben, ahol az adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszereit oktatják, kutatják,- az ipari-szolgáltatói területeken, ahol térképészeti, felmérési munkákkal foglalkoznak,- a humán területen ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. alkalmazotti vezetés (leadership) szaktanácsadó

  A programot elvégzett személy képes legyen a szervezeti hierarchia bármely lépcsőjében az alkalmazottak irányítására a szervezeti célok megvalósítása érdekében. A személyes vezetés (leadership) egy olyan folyamat, amelyben a vezetés arra készteti az alkalmazottakat, hogy színvonalasan teljesítsék a szervezet, illetve csoport céljait. A képzés céljának megfelelően a résztvevők elsajátítják az alkalmazottakkal való bánásmód vezetői eszközeit és módszereit: - a befolyásgyakorlás (motiváció) legfontosabb alkalmazható gyakorlati módszereit, - a tervezés, szervezés, feladatellenőrzés módszereit a csoportban, - alkalmazottak helyének, szerepének meghatározását a csoportban különösen feladatváltozás esetére, - a tagok teljesítményének értékelése és az elégedettség megteremtésének alkalmazható módszereit és eszközeit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az alkalmazotti vezetés (Leadership) szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:  - azt a tanulási technológiát, mellyel elérhető a tanulás megfelelő hatékonysága, amit az elsajátított ismeretek gyakorlati életben történő sikeres elsajátítása bizonyít, - a beosztottak irányításának vezetési és szervezési eszköztárát, a feladatok és utasítások elvégeztetésnek fogásait, - a szervezési technológiát, amellyel a stratégiákban, tervekben meghatározott célkitűzések feladatokká konvertálhatók és közvetíthetők a beosztottak felé munkavégzésre, - elengedhetetlen pénzügyi szemléletet és eszköztárat, hogy döntéseikben helyesen válasszá ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alkalmazói rendszer menedzser szakközgazdász

     A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - általános gazdasági ismeretek; - általános informatikai ismeretek; - menedzsment ismeretek; - integrált alkalmazói rendszerek ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:    Tudáselemek: - stratégiaalkotási, folyamatfejlesztési ismeretek, technikák; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik kiválasztása; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik értékelése; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik bevezetése, karbantartása, fejlesztése azok teljes életciklusa alatt. Ismeretek: Az alkalmazói rendszer menedzser szakközgazdász rendelkezik - az integrált alkalmazói rendszerek magas fokú ismeretével; - az integrált alkalmazói rendszerek összehasonlításának képességével. Az alkalmazói rendszer menedzser szakközgazdász ismeri  - a különböző szervezetek (vállalatok, pénzintézetek, intézmények) működését, folyamatait;  - az integrált alkalmazói rendszerek hatékonyságát meghatározó elemeket; - a szervezetek stratégiaalkotását; - az adatkezelési, adatfeldolgozási folyamatokat és technikákat. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Az alkalmazói rendszer menedzser szakközgazdász képes - az alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket előkészíteni és magas színvonalon végrehajtani; - specifikálni, értékelni és kiválasztani a különféle adottságokkal rendelkező szervezetek (vállalatok, pénzintézetek, intézmények) számára leghatékonyabb vállalat- és intézményirányítási (a továbbiakban egységesen: inte ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. alkalmazói rendszer-menedzser

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - általános gazdasági ismeretek; - általános informatikai ismeretek; - menedzsment ismeretek; - integrált alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: - stratégiaalkotási, folyamatfejlesztési ismeretek, technikák; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik kiválasztása; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik értékelése; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik bevezetése, karbantartása, fejlesztése azok teljes életciklusa alatt. Ismeretek: Az alkalmazói rendszer-menedzser rendelkezik - az integrált alkalmazói rendszerek magas fokú ismeretével; - az integrált alkalmazói rendszerek összehasonlításának képességével. Az alkalmazói rendszer-menedzser ismeri  - a különböző szervezetek (vállalatok, pénzintézetek, intézmények) működését, folyamatait; - a szervezetek stratégiaalkotását; - az adatkezelési, adatfeldolgozási folyamatokat és technikákat; - az integrált alkalmazói rendszerek hatékonyságát meghatározó elemeket. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Az alkalmazói rendszer-menedzser képes - az alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket előkészíteni és magas színvonalon végrehajtani; - specifikálni, értékelni és kiválasztani a különféle adottságokkal rendelkező szervezetek (vállalatok, pénzintézetek, intézmények) számára leghatékonyabb vállalatirányítási, intézményirányítási (a továbbiakban egységesen: integrált alkalmazói) rendszert, a ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. alkotó vers- és prózaíró

  A képzés során megszerezhető ismeretek: A képzésben végzett hallgató:* alapismereteket szerez a magyar és világirodalomban ma alkalmazott legfontosabb írástechnikai eszközökről, gyakorlatot azok rendszeres használatában;* szert tesz határozott értékítéletre, képes lesz mások írásművei minőségének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni az alkotási folyamatot. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:A képzésben végzett hallgató:* megismeri a mai magyar irodalom életének szerveződését; * alapszinten elsajátítja a különböző alkalmazott irodalmi műfajok (kritika, esszé, kulturális újságírás, szerkesztés) megkívánta készségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett hallgató alkalmassá válik:* irodalmi vagy kulturális alkotói, társalkotói, illetve* szervezői, szerkesztői, moderátori stb. munkakörök betöltésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Altaicist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az altajisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, szakmájuk mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, valamint az önálló kutatásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az altajisztika szakos bölcsész a) tudása Ismeri a törökországi török nyelvet a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. Ismer egy másik mai altaji nyelvet (kazak, tatár, csuvas, burját, mongol) középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. Ismeri a nyelvi és nyelvészeti, valamint filológiai elemzés módszertanát. Ismeri az altaji nyelven beszélő népek történelmét, művelődéstörténetét, vallásait és mai helyzetét. Ismeri az altaji nyelvcsalád összefüggéseit, a török-mongol kapcsolatokat. Ismeri a magyar-török nyelvi érintkezés történeti hátterét, valamint a magyar nyelv korai török elemeit. Ismeri a tudományos kutatás módszertanát. b) képességei Képes a rovás-, ujgur és arab írásos török és mongol nyelvemlékek feldolgozására. Képes a turkológia egyes területein szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az állam- és közigazgatásban, a közgyűjteményekben, a diplomáciai testületekben. Magas szintű töröknyelv-tud ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages