• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1797 items
 1. Splošno jezikoslovje (General linguistics (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Slušatelji usvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni naj bi bili seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni naj bi bili slušatelji zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti kakor tudi do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni naj bi bili razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo na relaciji človek - jezik, ter morebitne konfliktne položaje odpravljati oziroma gladiti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Japonologija (Japanese studies (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Drugostopenjski dvodisciplinarni program je nadgradnja prvostopenjskih univerzitetnih programov japonologije, ki omogoča širši strukturiran interdisciplinarni pogled na japonsko stvarnost. Temelji na poglabljanju jezikoslovnih, družboslovnih in kulturoloških vedenj o Japonski. Ob poglobljenem poznavanju jezika je pri proučevanju kulturoloških in družboslovnih vsebin poudarek na rabi japonskih primarnih virov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Filozofija (Philosophy)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program prinaša podroben in poglobljen pregled celotnega kanona klasičnih in modernih filozofskih del in vseh problemskih oziroma tematskih sklopov, v njem pa so enakovredno zastopane vse ključne filozofske discipline in vodilne usmeritve oziroma miselni tokovi sodobne filozofije, kakor tudi vsi relevantni pristopi najnovejše filozofske historiografije. Program je zasnovan na ravnovesju med problemskim oziroma sistematskim pristopom in prikazom posameznih epoh zgodovine evropske filozofije od antike do danes. Poleg tega pa program, s pretehtanim vključevanjem širših humanističnih in družboslovnih vsebin, ob teoretski strogosti ohranja tudi določeno interdisciplinarno prožnost. Program poleg evropske filozofske misli neguje tudi nacionalno filozofsko dediščino, pa tudi obravnavo neevropskih filozofij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Prevajalstvo (Translation)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbere usmeritev: Slovenščina-angleščina-nemščina, Slovenščina-angleščina-francoščina, Slovenščina-angleščina-italijanščina. Študentje pridobijo visoke jezikovne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini, angleščini in še v dodatnem tujem jeziku (izbirajo lahko med nemščino, francoščino ali italijanščino), prejmejo pa tudi osnovno prevajalsko kompetenco. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Kulture Vzhodne Azije (Cultures of East Asia (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvodisciplinarni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Smer Sinologija. Temeljni cilji programa so nuditi diplomantom sposobnost razumevanja kulturnih različnosti in s tem preseganje kulturno pogojenih posploševanj, s čimer bi se bili sposobni izogniti enostavnemu prevzemanju uveljavljenih modelov iz drugih kultur in evropocentričnemu ocenjevanju. Študentom omogoči, da si pridobijo osnovno poznavanje jezika obravnavane regije ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z odgovarjajočim kulturno-civilizacijskim prostorom. Splošne kompetence: temeljno metodološko, družboslovno-humanistično in kulturološko znanje ter osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljene kompetence so: sposobnost razumevanja kulturno-civilizacijskih posebnosti in različnosti, sposobnost kritičnega ocenjevanja medkulturnih besedil, sintetično in analitično mišljenje, poznavanje širokega spektra raziskovalnih metod, sposobnost reflektiranega pisanja o izbranih kulturno-družbenih temah z izbranih področij, sposobnost prenosa znanj v vsakdanjo prakso, sposobnost predstavitve rezultatov raziskovanj, sposobnost konstruktivnega in reflektiranega dela ter delovanja v večkulturnem okolju, sposobnost samostojnega nastopanja v ustreznem azijskem okolju ter kritičnega obravnavanja pojavov, ki izhajajo iz obravnavanega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih štud ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Jezik in medkulturnost

  Doktorski študij je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskega magistrskega študija jezikov (italijanščina, angleščina, francoščina) in jezikovnega posredovanja in prevajanja. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov raziskovalcev ter pedagoških in drugih delavcev, usposobljenih za mednarodno primerljivo raziskovanje aktualnih teoretskih in praktičnih problemov na področju jezikov in kultur. Zasnovan je na način, da so v večjem deležu organizirane oblike študija predvidene v prvi fazi trajanja študija, proti zaključku pa narašča delež namenjen raziskovalnemu delu in pripravi doktorske disertacije. Doktorski študijski program ponuja študentu poglobljeno usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih, didaktičnih, medkulturnih in prevajalskih ved ter specialistična metodološka, teoretična in kritična znanja na področju jezika in kulture. V času študija bo razvil sposobnosti preučevanja izvirnih tem lastnega študijskega področja, pri čemer bo samostojno prepoznal ustrezne strategije poglobljenega preučevanja in metodološke obdelave izbranega raziskovalnega problema. Ob samostojnem raziskovalnem delu bo razvil kritične sposobnosti uporabe osnovnih informacijskih orodij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Un ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Arhivske znanosti (doctoral programme of Archival Science)

  Temeljni cilj študijskega programa je oblikovanje diplomanta z ustreznimi kompetencami, ki jih potrebujejo ne samo ustvarjalci arhivskega gradiva v javnem in privatnem sektorju, ampak tudi različne arhivske ustanove, ponudniki storitev in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s področji upravljanja, ohranjanja in uporabe arhivskih vsebin in njihovih nosilcev celotnem življenjskem ciklu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Medkulturna germanistika (Intercultural German Studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Na enopredmetnem študijskem programu diplomant pridobi naslednje kompetence: sposobnost razumevanja in samostojne, poglobljene, sistematične in kritične rabe temeljnih metod, konceptov, primarne in sekundarne literature s področja medkulturne germanistike za analizo medjezikovnih in medkulturnih stikov; sposobnost razumevanja značilnosti nemško - slovenskih jezikovnih stikov in funkcionalne večjezičnosti na vseh ravneh EU; poznavanje in razumevanje temeljnih medkulturnih kulturno- in literarnoteoretičnih konceptov literarnih stikov pri nemško - slovenskih jezikovnih stikih; razumevanje družbenega delovanja literature v estetskem, kulturnozgodovinskem in medkulturnem kontekstu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Filozofija (Philosophy)

  Dvopredmetni nepedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti bodo samostojni in kritični misleci, filozofi, ki bodo dobro obvladali svoje ožje strokovno področje, hkrati pa bodo s svojimi splošnimi, prenosljivimi znanji kos zahtevam sodobne, učeče se družbe. Z naraščanjem števila in virov informacij se smoter poučevanja od kopičenja informacij, ki kmalu zastarijo, vse bolj preveša k usposabljanju za njihovo smiselno ureditev in kritično ovrednotenje. Zasnovani študij s problemskim pristopom k zgodovini filozofije, še zlasti pa s svojo usmerjenostjo na kritično razmišljanje in ovrednotenje novih spoznanj, ponuja splošne strategije pridobivanja znanja, ki ga je mogoče nenehno dopolnjevati in osmišljati. Ta način daje dobro podlago za kasnejšo specializacijo na vrsti drugih področij, predvsem humanističnih in družboslovnih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Rusistika (Russian studies (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti bodo poleg poučevanja usposobljeni tudi za načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših aktivnosti v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih ter bodo hkrati zaposljivi tudi kot strokovnjaki za poučevanje ruščine tako v državnih kot tudi v privatnih ustanovah, ki se ukvarjajo z jezikovnim izobraževanjem. Diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages