• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 15105 items
 1. Filozofija (Philosophy (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Študij naj bi se koncipiral po zgodovinski in disciplinarni osi. V prvo sodijo predmeti, ki so povezani z evropskim in zunajevropskim duhovnim izročilom, v drugo pa predmeti, ki disciplinarno utemeljujejo področje filozofije kulture (predmeti, ki so povezani z splošno teorijo in razumevanjem kulture, področja delovanja, ustvarjanja, vrednotenja in spoznavanja, soodnosi: jezik in sporazumevanje, kultura: družba, humanost in humanizem, umetnost, nove tehnologije…). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Kiparstvo (Sculpture)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je izobraževanje študentov v samostojne ustvarjalce, ki bi poznali in obvladovali ne le tisto znanje in izkušnje, ki jim omogočajo izdelavo samostojnih umetniških del, pač pa tudi znanje in izkušnje s področij, s katerimi so njihove sposobnosti lahko povezane: galerijski sistem, sistemi predstavljanja in razstavljanja, družbene in socialne funkcije umetnosti ter njen pomen pri integracijskih procesih v družbi. Poleg usmerjanja študentov k poglobljenemu znanju in sposobnostim za umetniško izražanje je enako pomembno tudi umetniško raziskovanje, ki ob neprestanem razvoju umetnosti ter širjenju tehnik, medijev in pristopov predstavlja tisti element umetniškega dela, ki omogoča širino, razvoj in perspektivo, prihodnjo razsežnost in odprt pristop k umetnosti danes. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Uporabna statistika (Applied Statistics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni magistrski študijski program izvajajo Fakulteta za elektrotehniko, Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Program študentu omogoča obvladanje statistične metodologije na izbranem področju, ga opremlja s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudi vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi. Diplomant bo obvladal statistični način razmišljanja in bo usposobljen za samostojno opravljanje vseh stopenj kakovostne statistične analize na izbranem področju, od načrtovanja raziskave do dela s podatki, izbire ustrezne metodologije in interpretacije. S pomočjo osvojenih temeljnih znanj statistike bo sposoben svoje znanje razširjati z novimi oziroma alternativnimi pristopi in črpati ideje iz sorodnih problemov. Pri svojem delu si bo pomagal z zahtevnimi informacijskimi oz. programskimi orodji za urejanje in analizo podatkov ter predstavitev rezultatov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Glasbena pedagogika

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk po ECTS in traja 1 leto. Rezultat programa je diplomant s širokimi splošno pedagoško psihološko didaktičnimi znanji in specifičnimi strokovnimi znanji s področja glasbe in glasbene pedagogike, ki bo znal poglobljeno in kontinuirano razvijati svojo lastno profesionalnost, kar mu bo omogočalo vključitev v trg dela in raziskovalno delo s ciljem, da bi bili sposobni pedagoške odločitve utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti. Kompetence delovanja našega bodočega diplomanta namreč niso omejene izključno na poučevanje v šoli, ampak se raztezajo tudi na področja raziskovanja in umetnosti ter kulture nasploh. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Južnoslovanski študiji (South Slavic studies (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Temeljni cilj dvopredmetnega študijskega programa je, da diplomanti pridobijo kompetence za znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju kulture in diplomacije (prevajalec, urednik lektor, samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, turistični delavec …), gospodarstva (zunanja trgovina) in javne uprave oz. za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Gledališka in radijska režija (Theatre and radio directing)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk po ECTS in traja 1 leto. Namen in cilj študijskega programa je, da študente izobrazi na področju gledališke in radijske realizacije (od koncepta preko izvedbe do postprodukcije) lastnega projekta v profesionalnih produkcijskih razmerah in razmerjih, tako, da se naučijo obvladati praktična in konceptualna znanja za avtorsko kreacijo projekta. Skozi študij razvijajo in izboljšujejo sposobnost analize, interpretacije in evalvacije sodobnih gledaliških teorij in teorij na področju zvočne umetnosti, praks in metodologij dela. Znajo uporabljati in vključevati prakso in teorijo v svoje avtorsko delo, pri čemer razumejo svojo lastno aktivnost skozi raziskovanje in vaje in jo postavljajo v širši kontekst umetniške produkcije. Znajo posredovati in artikulirati svoje ideje, obvladujejo in uspešno kanalizirajo avtorsko kreativnost, ter stremijo k stalnemu revolucioniranju postopkov svojega dela. Študijski program se povezuje z vsemi umetniškimi študijskimi programi na akademiji, še najbolj pa s programi Dramaturgija in scenske umetnosti, Scensko oblikovanje, Dramske igra, Umetnost giba in Oblike govora. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Multimedija (Multimedia)

  Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Temeljni cilji študijskega programa so podati tehnične in ne-tehnične aspekte področja multimedije ter njihovo medsebojno sinergijo: podati sistemska znanja s področij telekomunikacij in računalništva, usposobiti študente za analiziranje problemov, iskanje relevantnih virov in kritično presojo pridobljenih informacij, usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, tako s tehničnih kot tudi z uporabniških vidikov, podati znanja s področja razvoja programske opreme, podati znanja s področij analize, odkrivanja in vizualizacije podatkov oz. informacij, Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija podati znanja s področja analize in obdelave multimedijskih vsebin, usposobiti študente za timsko delo s strokovnjaki s tehniških in ne-tehniških področij, vključujoč sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni ali ustni obliki. Zagotavljanje kakovostnega znanja s področja je neposredno preverljiv cilj, povezan z učnimi izidi študentov. Na podlagi uspešnosti zaključevanja študija bomo lahko realno ocenili njuno izpolnjevanje. V roku nekaj let po zaključku študija prve generacije magistrantov pa bo tudi mogoče neposredno preverjati zaposljivost magistrantov tega študijskega programa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enov ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Slovenistika (Slovene Studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Diplomant je po končanem študiju sposoben izvajati pedagoški proces pri predmetu slovenščina v osnovni in srednji šoli, poučevati slovenščino kot drugi tuji jezik (pri vseh treh oblikah zna izbrati pristope, metode, pozna cilje in je sposoben pouk načrtovati skladno z njimi, prenesti strokovno znanja tako s področja vzgojno izobraževalnih ved kot slovenske literarne vede in jezikoslovja v pouk slovenščine), razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja slovenskega jezika in književnosti. Opravlja lahko dela na področju izobraževanja, specialnodidaktičnih raziskav s področja slovenistike, literarnoteoretskih in literarnozgodovinskih ter jezikoslovnih raziskav, lektoriranja govornih in pisnih sporočil, novinarskega in publicističnega ustvarjanja, uredniškega dela, v medijskih hišah, dokumentaristično delo, bibliotekarsko delo, na področju gledališke dejavnosti in animiranja na različnih področjih ljubiteljske kulture in izobraževanja posebnih skupin učencev (odrasli, mlajši nezaposleni …). Cilj izobraževanja po predlaganem programu je oblikovati diplomanta v strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja slovenskega jezika in književnosti v povezavi z izobraževalno-vzgojnimi vsebinami in jih podajati v pedagoškem procesu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vod ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Vinogradništvo in vinarstvo (Vitculture and Enology)

  Študij je interdisciplinarno usmerjen in omogoča pridobitev poglobljenega znanja za razumevanje in obvladovanje ključnih, novih, naprednih in okolju prijaznih principov dela v vinogradništvu in vinarstvu s poudarkom na njihovemu kritičnemu razumevanju kot tudi sposobnosti za izbor primerih tehnik za reševanje aktualnih strokovno-praktičnih kot tudi znanstvenih vprašanj v vinogradništvu in vinarstvu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo (School for Viticulture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Podatkovna znanost (Data Science)

  Cilji študijskega programa je: Osvojiti in utrditi poglobljena znanja iz specialnih področij matematike, statistike in teoretičnega računalništva, ki predstavljajo podlago za sposobnost reševanja realnih problemov s področja masovnih podatkov (“big data”). Omogočiti poglobljeno razumevanje podatkovne znanosti. Razviti sposobnost analitičnega razmišljanja, dokazovanja in argumentiranja v raznovrstnih področjih podatkovne znanosti. Razviti sposobnost analiziranja danih podatkov in izbora ustreznih metod/tehnik za zbiranje podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov. Usposobiti študente za timsko delo. Usposobiti študente za uporabo modernih tehnoloških pripomočkov (programskih jezikov) pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov podatkovne znanosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages