• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1129 items
 1. Bassoon Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. befogadó (inkluzív) pedagógus

    7.1. Kompetenciák   Az oklevél megszerzésével a résztvevő az elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlatok során olyan kompetenciák birtokába jut, melyekkel képessé válik a fogyatékosságból, a halmozottan hátrányos helyzetből adódó különbözőségeket felismerni, megfelelően értelmezni, a beilleszkedést és befogadást adekvát módszerekkel és eszközökkel elősegíteni közoktatási és társadalmi szinten.       7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek   - Ismereteket szerez a diszkrimináció által leginkább elsősorban a fogyatékossággal élő emberek, a szükségleteiről és a szociális és a társadalmi integráció lehetséges rendszereiről, módszereiről. Megismeri a különböző képességeket fejlesztő, kibontakoztató és kompenzáló módszereket.   - Multikulturális ismerteket szerez a halmozottan hátrányos helyzetűek többségében roma származású gyermekek és fiatalok csoportjaiból, kulturális értékeket, szokásokat és hagyományokat összehangolja az oktatási-nevelési tradicionális és modern pedagógiai módszerek alkalmazásával.   7.2.1 Az ismeretek elsajátítása után képes legyen:   - A személyre szabott, differenciált pedagógiai metodikával az egyéni szükségletek kielégítésére a gyermek és fiatal komplex fejlesztését elérni.   - A pedagógiai, gyógypedagógiai, társadalmi tudáselemek speciális ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni.   - Tudja alkalmazni a különböző képességeket fejlesztő, kibontakoztató és kompenzáló módszereket, amelyek a fogyatékosságból vagy rossz szociális környezetből eredő lemaradásokat, beilleszkedési és megfele ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek együttnevelő pedagógusa

  A képzés célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik pszichológiai és pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   Az együttnevelő pedagógus:   * ismeri a személyiség- és az értelmi fejlődés életkori és egyéni sajátosságait, a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit;   * a képzés során elsajátítja a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek pedagógiai és pszichológiai diagnosztikáját;   * tájékozott a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdésköreit illetően és tisztában van azok formáival és módszereivel;   * képes ismeretei gyakorlati alkalmazására: a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek pedagógiai felismerésére, a BTM gyermekek egyéni problémáinak elemzésére és értelmezésére;   * képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket és a kompetenciakörén kívül eső gyermekeket megfelelő szakemberhez iránytani;   * módszertani spektruma széles: a prevenciós és a korrekciós módszereket képes óvodai és iskolai csoportokban, valamint egyéni és kiscsoportos eljárások keretében is alkalmazni. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   * jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;   * nyitottság, komplex gondolkodás, rendszerszemlélet;   * tolerancia és empátia a másság iránt;   * kooperatív képesség a szakmai tevék ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. bábpedagógus-művészeti oktató

  Kompetenciák, tudáselemek: Módszer:Kreativitás, ötletgazdagság, rendezési képesség, rendszer-szerű gondolkodás, eredményorientáltság, lényegfelismerés, nyitott hozzáállás, intuíció, módszeresség, gyakorlatias feladatértelmezés, körültekintés, elővigyázatosság, ismeretek helyénvaló alkalmazása. Személyes kompetenciák:Döntésképesség, érzelmi stabilitás, stressz tűrő képesség, fejlődőképesség, önfejlesztés, szorgalom, igyekezet, kockázatvállalás, megbízhatóság, pozitív hozzáállás, pontosság, egyenes beszéd, széles körű műveltség, humán-reál kulturáltság. Társas kompetenciák:Irányítási készség, kommunikációs rugalmasság, konfliktuskezelési érzékenység, prezentációs készség, tömör fogalmazás készsége, közérthetőség, megbízhatóság. Tolerancia, empatikus képesség, motiválhatóság, meggyőzőkészség. Személyes adottságok:- fejlett integráló és kommunikációs képesség,- jó memória és tanítói/tanulási készség,- művészi alkotói képzelet,- megbízhatóság korrektség,- korszerű technikai, adott esetben informatikai módszerek aktív alkalmazása a tervezőmunkában. Készségek:- elméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati munkájában,- elemző, értékelő készség,- kapcsolatteremtési képesség a társintézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szolgáltató Központ),- fejlesztői ismeretekkel közösségteremtő, - megtartó készség. A szakképzettség alkalmazása a konkrét tevékenységrendszerben:A bábjátszást, a versmondást, az éneklést, a mozgáskultúrát, kézügyességet és empátiát fejlesztő művészeti tevékenységnek a hivatásos és nem hivatásos bábsz ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. bölcsészeti szakterületen kompetenciafejlesztő oktató

  A szakirányú továbbképzési szak célja a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, szakmai kompetenciák megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása az adott szakterületen.   A képzés során megszerezhető ismeretek: * korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a bölcsészettudományi szakterületnek az iskolai neveléshez kapcsolódó, legújabb szaktudományos kutatásai alapján; * korszerű szakpedagógiai ismeretek a szakterületi kompetenciafejlesztés elméleti hátteréről és gyakorlati vonatkozásairól; * az IKT szakterületi alkalmazásának legújabb hazai és nemzetközi eredményei; * a hatékony szakmai kommunikációhoz szükséges ismeretek.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, készségek: * szakterületi szakmai kompetenciák;  * szakpedagógiai kompetenciák az aktív, az interaktív és a kooperatív tanulás módszereinek szakterületi alkalmazására, az adaptív tanulási környezet kialakítására; * az IKT szakterületi alkalmazásával kapcsolatos kompetenciák; * a szakpedagógiai iskolai innovatív tevékenyéggel kapcsolatos kompetenciák; * a szakmai kommunikációval kapcsolatos kompetenciák.   A szakképzettség birtokában a végzett hallgató alkalmas: * a szaktudományos kutatások legújabb eredményei alapján innovatív tevékenységet végezni saját szakterületén; * a korszerű szakterületi kompetenciafejlesztés módszereit az iskolai nevelés folyamatában hatékonyan alkalmazni, ennek eredményeit értékelni; * a szakterületi kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos legújabb eljárásokról sz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Car Driving Instruction

  Car Driving Instruction ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Cello Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Cello Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Certificate in Training and Education

  Certificate in Training and Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Certificate in Training and Education

  Certificate in Training and Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages