• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 126 items
 1. Theologist

  A képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik a teológia tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. További cél a valláshagyomány társadalmi, illetve kultúrkörnyezeti kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészülés. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. katolikus egyházi ének- és zeneoktató

  A katolikus egyházi ének és zene tanításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a résztvevők meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése, a liturgikus énekek megismerése. A képzésnek az is célja, hogy a résztvevők közül az ének-zene tanárokat alkalmassá tegye arra, hogy szükség esetén a katolikus liturgiában kántori feladatot lássanak el, vagy egyházközségi énekkart szervezzenek és vezessenek. Szakmai kompetenciák: Tudása: A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók ismerik: - az alapvető keresztény hitigazságok tanításait; - a katolikus liturgiát, különösen is a szentmise szerkezetét; - az egyházzenét, különösképpen is a liturgikus énekeket; - a katolikus egyházi ének és zene tanításának elméletét és módszertanát; - az egyházzene területére érvényes ismeretszerzés módjait, forrásait; - a katolikus közösségi ének- és zenevezetés elméletét és gyakorlatát; - ismerik az a kórusvezetéshez szükséges karvezetői ismereteket. Képességei: A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók képesek: - a NAT követelményeinek megfelelően az életkorhoz igazított egyházi ének és zene oktatására; - a modern tanítási módszerek alkalmazására; - tananyagok, taneszközök kiválasztására, felhasználására, fejlesztésére; - kooperatív technikák alkalmazására, zenei hanganyagok hitoktatói szempontú elemzésére; - szükség esetén a katolikus liturgiában kántori feladatok ellátására; - egyhá ...

  Awarding bodyEgri Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Vaishnava Theologian

  Az alapképzési szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a vaisnava vallás dogmatikáját, filozófiai rendszerét, szentírásait és azok magyarázatait, a vaisnava exegetikai hagyományt, a hinduizmus egyéb irányzatait, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit, a szanszkrit nyelvet, a világvallások teológiai rendszereit, az alapvető kommunikációelméleteket és gyakorlatokat, a közösségszervezés elveit és gyakorlatát, a védikus tudományosság és művészetek eredményeit. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. ...

  Awarding bodyBhaktivedanta Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Vaishnava Yogamaster

  A vaisnava jógamester szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a jógaszentírásokat és ezek magyarázatait, a jógahagyományokhoz kapcsolódó vallásfilozófiát és azok alkalmazását, a hinduizmus irányzatait, különös tekintettel a vaisnavizmusra, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit. Ismerik a szanszkrit nyelvet, a jóga különféle gyakorlati elemeit (ászanák, meditáció és légzőgyakorlatok), illetve azok élettani hatásait, valamint az általános anatómiát, élettant, s az általános egészségtannal kapcsolatos ismereteket. Ismerik a jóga valódi szerepét és lehetőségeit a mai ember életében s mindezeket képesek továbbadni, tanítani és fejleszteni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. ...

  Awarding bodyBhaktivedanta Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Cantor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a magyar és egyetemes egyházzenei kultúrát, zenei és magas szintű liturgikus- és közösségi szolgálat ellátásához szükséges hitéleti felkészültségük birtokában képesek egyházi közösségi szolgálatra, a kántori feladatok magas szintű ellátására: énekben, társas énekben, orgonálásban, vezénylésben, továbbá a mindennapi munkájukban a zenei-, liturgiai- és közösségi értékek összhangjának megteremtésére. A kántor a) tudása Ismeri a felekezete szerinti egyházzenét. Éneklési felkészültsége alapján vezeti a templomi éneklést, a társas éneklést és ellátja az azokban rejlő liturgikus feladatokat. Orgonálási felkészültsége alapján önállóan látja el a templomi orgonálási feladatokat, valamint orgonajátékával tudja irányítani a hívek énekét. Ismeri és helyesen alkalmazza az orgonajáték lehetőségeit az egyházi liturgia és egyéb rendezvények alkalmával. Karvezetői felkészültsége alapján tud szervezni és vezetni liturgikus szkólákat, kórusokat, illetve kísérni és a liturgia szolgálatába állítani azokat. Tájékozódott az egyházi év liturgikus időszakaiban és az ünnepi szertartásokban, valamint a szentségek kiszolgáltatásához kapcsolódó, a népi vallásosság alkalmaihoz köthető és egyéb liturgiákban és szertartásokban. Birtokolja a szakmai vitához szükséges hitéleti és zenei ismereteket, beszéd- és íráskészséget. Nagyobb mennyiségű idegen nyelvű szakirodalmat tud feldolgozni, és legalább egy idegen nyelven tud kötetlenül kommunikálni. Ismeri és alkalmazza a releváns e ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. katolikus oktatás és nevelés szakterületen szakvizsgázott pedagógus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * pedagógiai szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás; * óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek oktatásához és neveléséhez kapcsolódó pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók; * az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek tanulásának támogatása; * a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség; * a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, a társadalmi, kulturális, vallási sokféleségben történő párbeszéd és inklúziós tevékenység; * az óvodáskorú gyermekek és az iskoláskorú tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése; * kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás; * elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért; * a köznevelési rendszer, intézményrendszer működésével, hatékony irányításával kapcsolatos fejlesztés; * az oktatás-nevelés tartalmi szabályozása új követelményeinek a katolikus oktatásban és nevelésben történő gyakorlati alkalmazása; * az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás; * a kompetenciaalapú pedagógiai gondolkodás, hitéleti kompetenciák; * a katolikus szemléletű pedagógiai etika és az európai eszmények; * a katolikus okta ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. doctor (PhD)- theology

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. adventista lelkipásztori asszisztens

  Az adventista lelkipásztori asszisztens tanulmányok szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapszakos felsőfokú tanulmányaikat már befejezett személyek alkalmassá váljanak a különféle egyházi szolgálatok végzésére a körzeti lelkipásztor szakmai felügyelete és irányítása mellett (gyülekezetvezetés, lelkigondozás, szószéki szolgálatok stb.)  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: A képzés során * a hallgatók olyan ismeretekkel találkoznak, amelyekkel praktikus és hatékony módon egészíthetik ki korábbi, a felsőoktatás valamelyik szegmensében szerzett tanulmányaikat; * a hallgatók felkészülhetnek egy-egy lelkipásztor irányítása mellett a gyülekezeti szolgálatra. Megszerezhető tudáselemek: A hallgatók a képzés során a következő témakörökkel ismerkednek meg: - adventista megközlítésű hermeneutikai ismeretek; - prófétai történelemszemlélet; - az egyházról szóló adventista tanítás; - egyházszervezeti kérdések; - lelki életvezetés és tanácsadás; - gyülekezeti vének kézikönyve; - vezetési elvek és gyakorlat; - hetednapi adventista hitelvek. Személyes adottságok, készségek: * leendő lelkipásztorok személyiségének fejlesztése; * egyházi szolgálattal és tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítése; * alapos elméleti és gyakorlati képzéssel a hatékonyabb gyülekezeti szolgálat ellátása; * erkölcsös életvitel; * magas szintű empatikus készség; * jó kommunikációs képesség; * pontos, alapos és megbízható munkavégzés; * problémafelismerő és -megoldó képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. református hit- és erkölcstanoktató

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1-8. osztályában.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a tanulók ismereteinek, készségeinek és képességeinek fejlesztése, amelyhez a hallgató rendelkezik a Szentírásról, hittudományokról, egyházi és felekezeti életről való ismeretekkel, ezeket képes összevetni más vallások, filozófiák és a természettudományok rendszereivel; pedagógiai folyamat tervezése, amelyhez a hallgató ismeri a személyiségfejlődés szakaszait, birtokában van a megfelelő pedagógiai és valláspedagógiai szakmódszertani ismereteknek; tanulási folyamat szervezése és irányítása, amelyhez a hallgató ismeri a tanulás különböző formáit, valamint a különböző tanítási stratégiákat; pedagógiai értékelés széles repertoárjának alkalmazása, amelyhez a hallgató ismeri az értékelési eljárásokat, diagnosztikai és mérési eszközöket; tanulói személyiség fejlesztése, amelyhez a hallgató ismeri a személyiség fejlődésének különböző területeken végbemenő folyamatát, a vallási szocializáció folyamatát, a hit alakulásának, fejlődésének szakaszait és kríziseit; a tanulók csoporttá formálása, csoportjaik fejlesztése, amelyhez a hallgató ismeri a csoportok működésével kapcsolatban a segédtudományok által feltárt eredményeket, a közösségi munka lehetőségeit és nehézségeit, a csopo ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. keresztény szemléletű coach és vezető

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a segítő beszélgetésvezetés, a coaching és a hatékony munka- és emberi erőforrás-szervezés alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén képesek másokat gyógyító és építő módon segíteni és vezetni, csapatokat irányítani, feladatokat, projekteket, intézményeket menedzselni. Módszereiket és vezetői eljárásaikat a bibliai és keresztény etikának megfelelően alkalmazzák.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során a hallgatók olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén képessé válnak arra, hogy empatikusan meghallgassák a hozzájuk fordulókat, és célzott kérdésekkel eljuttassák őket saját problémáik megoldásához. A hallgatók mindeközben képesek lesznek saját magukra és a coaching folyamatra reflektálni. A hallgatók arra is képesek lesznek, hogy átlássák egy csapat, projekt és intézmény működésének mechanizmusait, és képesek lesznek azokat értően, humánusan, a keresztény etika és világnézet mentén irányítani.   Személyes adottságok, készségek: ⦁ A hallgatóknak nyitottnak kell lenni embertársaik iránt, megértéssel, empátiával és segítőkészséggel kell feléjük fordulniuk.  ⦁ A hallgatóknak van minimális szervezési készségük, és képesek magukat, saját érdekeiket háttérbe szorítani mások érdekében.  ⦁ Készek új látásmódokkal megismerkedni és a keresztény alapelveknek alárendelni egyéni ambíciójukat, egójukat.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú to ...

  Awarding bodyPünkösdi Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages