• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 105 items
 1. minőségbiztosítási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakképzés birtokában a minőségbiztosítási szakmérnök képes  • a minőségirányítási technikák alkalmazására és a vállalati követelményeknek - bármilyen méretű vállalat esetén - megfelelő minőségirányítási, illetve integrált irányítási rendszer bevezetésére, működtetésére és fejlesztésére;  • az egész szervezetet áttekinteni, az általános irányítási fogalmakat (alapelveket) alkalmazni speciális esetekben; • az egyént vagy csoportot hatékonyan irányítani, tanítani az egyeztetett cél elérése érdekében; • a vezetőséggel nyitott és építő jellegű párbeszédet folytatni. Alkalmas arra, hogy felelősséget vállaljon a rendszer működtetéséért, a belső audit végrehajtásáért, hogy partner legyen a tanúsítási auditokon.    A képzés során elsajátítható tudáselemek: • a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez, működtetéséhez szükséges menedzseri ismeretek, dokumentálás; • a folyamatjavítás és folyamatfejlesztés módszerei, technikái, ezek alkalmazása, csapatépítés; • a minőségirányításhoz, szabályozáshoz szükséges matematikai statisztikai ismeretek, módszerek; szoftverek alkalmazása; • TQM, önértékelés; • speciális szakmákhoz köthető minőségirányítási ismeretek, technikák gyakorlati ismeretei; • auditálás; • szabvány- és jogszabályismeret.   A képzés során megszerezhető ismeretek: • minőségirányítással kapcsolatos alapismeretek, szakismeretek; • korszerű irányítási rendszerek; • folyamatok javítása, fejlesztése, szabál ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. nemzetközi hegesztő szakmérnök

  A képzés célja: Fő cél olyan szakemberek képzése, akik korszerű anyagszerkezeti ismeretek és anyagismeret alapján képesek egy adott alapanyagra, adott szerkezetre, a követelményeknek megfelelő kötés megtervezésére, hegesztési és gyártástechnológiájának megtervezésére, a gyártás felügyeletére és a szükséges minőségmenedzsmenti intézkedések megtételére, előírások megfogalmazására. A képzésben résztvevőknek ismerniük kell a hegesztett kötések anyagvizsgálati módszereit, ezek méréstechnikai kérdéseit. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzés biztosítja a szakemberek számára a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését, különös tekintettel a legkorszerűbb hegesztési és rokon eljárásokra, anyagismeretre, tervezési ismeretekre, anyagvizsgálati, gyártástervezési és minőségirányítási ismeretekre. Személyes adottságok, készségek: A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:    * elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, kreativitás, tervezési készség fokozása, fejlesztése az adott területen;   * komplex és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása;   * az absztrakt, logikus gondolkodás fejlesztése a hegesztett szerkezetek tervezése, gyártásának tervezése során minőségirányítási eljárások kidolgozása, alkalmazása.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzést az alábbi területeken dolgozó s ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. fürdővezető szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:- a sokrétű műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretet igénylő feladatok rendszerét;- a fürdő, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok menedzser szemléletű üzemeltetési feladatrendszerét;- az üzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos alapismereteket;- a korszerű gyógy- és élményfürdők gépészeti rendszereit, üzemeltetésükhöz szükséges informatikai, kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat;- a fürdő mint egészségügyi, wellness komplexum szolgáltatási területén felmerülő gyógyászati alapismereteket;- a vonatkozó létesítményfejlesztési, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, pénzügytechnikai, ügyviteli eljárásokat. Személyes adottságok és készségek:A képzés során megszerzett kompetenciák birtokában a szakon végzett szakemberek képessé válnak: * a korszerű technikai rendszerekkel felszerelt fürdő, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok gyakorlatban felmerülő műszaki problémáinak felismerésére, megértésére,* a problémamegoldás műszaki és menedzsment jellegű szakértelmet igénylő folyamatának integrált megfogalmazására, technológiai tervezésére,* az eredményes és hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra, együttműködésre,* a szolgáltató komplexumok ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. mesterszintű minőségirányító szakanalitikus

  Elsajátítandó kompetenciák:A képzés célja olyan analitikai és minőségirányítási ismeretekkel rendelkező mesterszintű minőségirányító szakanalitikusok képzése, akik a vegyiparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogéniparban, a környezetgazdálkodásban, a környezetkutatásban, az élelmiszeriparban, a mezőgazdaság területén, klinikai laboratóriumokban, tudományos kutató helyeken, hatósági és szolgáltató laboratóriumokban, oktatási intézményekben kellően felkészültek összetett kémiai és műszeres analitikai feladatok kreatív megoldására, új módszerek kidolgozására, publikált módszerek adaptálására, módszerek validálására, analitikai laboratóriumok minőségirányítási rendszerének kidolgozására és működtetésére. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során a mesterszintű minőségirányító szakanalitikusok megismerik:   - a korszerű, műszeres analitikai módszerek (elemanalitika, nyomelemanalitika, atomspektroszkópia, molekulaspektroszkópia, tömegspektroszkópia, gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, csatolt módszerek, immunanalitika, bioanalitika) elméleti alapjait, a műszerek felépítését, a módszerek gyakorlati alkalmazását,    - analitikai feladatok értékelésének és az alkalmas műszeres analitikai módszer kiválasztásának módszereit,   - új analitikai módszerek kidolgozásának, módszerek adaptálásának, illetve módszerek dokumentálásának eljárásait,   - laboratóriumi minőségirányítási rendszerek kidolgozásának, dokumentálásának, bevezetésének és irányításának elméletét és gyakorlatát,    - analitikai módszerek valid ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. mesterszintű zaj- és rezgéscsökkentési szaktanácsadó

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés célja: Az adott szakterületen kiemelkedő tárgyi, technológiai tudással és naprakész szakmai és jogi információkkal rendelkező szakemberek képzése, akik a különböző eredetű környezeti zajterhelésekkel és azok csökkentési lehetőségeinek átfogó és elmélyült ismereteivel rendelkeznek. Műszaki és természettudományi alapismereteikre támaszkodva egy átfogó, a környezetvédelemmel kapcsolatos általános alapismereteken túlmenően elsősorban a zaj- és rezgéscsökkentés alapjaival, zárt terek akusztikájával, akusztikai mérésekkel, a környezeti zaj csökkentési lehetőségeivel, szerkezetek dinamikájával, a gépészeti és az építészeti zaj csökkentési módszereivel és a zajcsökkentés tervezésével ismerkednek meg. Személyes adottságok, készségek:Az elméleti oktatás példaanyaga lehetőséget ad a szakirányú szakmai szemlélet bővítésére, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésére. A képzés keretében sorra kerülő gyakorlati oktatás során egyéni feladatok kiadása révén mód van a műszaki ismereteik további szélesítésére és a korábban megszerzett készségek gyakorlására. Fontos a stratégiai gondolkodásmód, a vezetői, szervezői, kommunikációs és az együttműködési készség kialakítása, illetve fejlesztése a hatóságokkal, a civil és gazdasági szférákkal. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során elsajátítottak alapján a végzett hallgatók képesek lesznek a különböző, zajforrásokkal, rezgésekkel kapcsolatos környezetvédelmi problémákat feli ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök

  A képzés célja: A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó anyagmozgatás eszközrendszerét használó humánerőforrás képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel. A legutóbbi időszak fejlesztési és kutatási eredményeinek szervezett formában végzett oktatás keretében megismerhetővé tétele az e területen dolgozó gyakorló mérnökök számára. A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatok legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- az anyagmozgatási folyamatok és az anyagmozgatás gépesítés megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, baleseti esettanulmányok, minőségbiztosítás, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az - az anyagmozgató gépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (hajtástechnika, anyagmozgatógépek dinamikája, adatkommunikáció, automatizálás, diagnosztika stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját adottsá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök

  A képzés célja:A jelenlegi hazai gazdaságban a termelés biztonságát, minőségét és környezetbarát megvalósítását szolgáló szak indítása szükséges. Ennek keretében a mérnököknek olyan új, komplex ismereteket kell megszerezni, amelyek például a hibafeltárásban, megelőzésben és javításban egyaránt hozzásegítik a felelősségteljes munkavállaláshoz és végzéshez. Ugyanakkor rendkívül fontos az új szemléletű és minőségi követelményeket támasztó termelésben és üzemeltetésben a korszerű anyagok és technológiák ismerete, valamint az informatikai ismeretek (pl. szoftverek) megszerzése, illetve továbbfejlesztése. A karbantartás és a járműfenntartás az egyre növekvő és szélesedő választékú hazai járműparkot alapul véve jelentős kihívás a szakember utánpótlás képzésében. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat- az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,- karbantartás-elmélethez kapcsolódó szakmai anyagok (károsodáselmélet és javítási technológiák, műszaki diagnosztika) megismerésével,- a kapcsolódó ismeretek (felújítás környezetvédelme, informatika, minőségbiztosítás) elsajátításával, valamint- a karbantartó és járműfenntartó rendszerek működtetésével kapcsolatos speciális ismeretek (szereléstechnológia, felületvédelem, tribológia stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik saját ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. anyagtechnológus szakmérnök

  A képzés célja: Anyagmérnökök és gépészmérnökök továbbképzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására.  Ezek alapján képesek – elsősorban fémes – anyagok megválasztására, azok megfelelő tulajdonságainak elérésére, az energiatakarékossági és környezetkímélési szempontokat is figyelembe véve.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - az anyagi rendszerekben zajló fizikai-kémiai folyamatok elméleti alapjainak alkalmazása, - a termodinamika és kinetika törvényeinek megismerése és gyakorlati alkalmazása, - a szilárd anyagok atomi-, mikro- és makro-szerkezetének vizsgálatához szükséges alapvető módszerek és az alapvető eszközök működési elvének ismerete, ezen eszközök mérésekben való alkalmazása, - az anyaggyártó gépek és berendezések működési alapelvei, működtetésük, - a számítógépes technikák, szoftverek alkalmazási lehetőségei a képlékenyalakító technológiai tervezésben, hőkezelésben és hegesztésben. A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  A képzésben végzettek képesek fémes anyagok megválasztására, adott célra megfelelő, optimális fémes anyag kiválasztására, ezek felhasználás szempontjából megfelelő tulajdonságaina ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gépész kutató-fejlesztő szakmérnök

   képzés célja olyan magasan kvalifikált szakemberek képzése, akik természettudományos alapokon nyugvó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában egy konkrét kutatási-fejlesztési (K+F) feladat megoldása során sajátítják el a K+F munka alapvető módszereit. A szakirányú továbbképzést ajánlhatjuk a PhD képzésben korábban részt vevő, de fokozatot nem szerzett mérnökök, a doktori fokozat mellett vagy helyett szakmérnöki oklevéllel (is) rendelkezni kívánó PhD hallgatók, továbbá munkahelyükön kutatómunkát végző mérnökök számára. Személyes adottságok, készségek:- elmélyült analitikus gondolkodás képessége,- innovatív és kreatív hozzáállás a problémák megoldásához,- munkák, feladatok önálló ütemezése, szervezése. A képzésben végzettek képesek:- tevékenységük önálló megszervezésére,- eredményeik közzétételére,- ismereteik bővítésére és rendszerezésére,továbbá rendelkeznek a nemzetközi együttműködésbe való bekapcsolódást lehetővé tevő nyelvtudással. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A képzés felkészít az ipari K+F tevékenységben az alábbi feladatokra:- szakirodalom felkutatása, feldolgozása,- K+F problémák megfogalmazása és javaslattétel azok megoldására,- a problémamegoldás elvi lehetőségei és az adottságok közötti kompromisszum megfogalmazása,- K+F programok megtervezése és megszervezése (marketing ésmenedzsment-ismeretek),- mérnöki, technikusi, informatikai, laboratóriumi és műhelyszemélyzet irányítása,- a K+F eredmények mérnöki kiértékelése és az ipari tevékenységbe történő becsatolása. A szakképzett ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. mesterszintű anyagmozgató gépész szakmérnök

  A képzés célja:A nemzetgazdaság működtetésében döntő szerepet játszó anyagmozgatás eszközrendszerét használó humánerőforrás képzettségi szintjének növelése, megismertetése a hatékony és környezetkímélő eljárásokkal, módszerekkel.A legutóbbi időszak fejlesztési és kutatási eredményeinek szervezett formában végzett oktatás keretében megismerhetővé tétele az e területen dolgozó gyakorló mérnökök számára.A képzés iránti igény abból származik, hogy egyre több mérnök vesz részt a nemzetközi munkamegosztásban. A képzés célja a gyakorló mérnököket felkészíteni az ezredforduló utáni mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatok legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megújíthatják és jelentősen továbbfejleszthetik a tudásukat   - az alaptudományi ismeretek szinten tartásával, megújításával,   - az anyagmozgatási folyamatok és az anyagmozgatás gépesítés megismerésével,   - a kapcsolódó ismeretek (számítógépek alkalmazása, baleseti esettanulmányok, minőségbiztosítás, vállalkozási és jogi ismeretek) elsajátításával, valamint az    - az anyagmozgató gépek működésével kapcsolatos speciális ismeretek (hajtástechnika, anyagmozgatógépek dinamikája, adatkommunikáció, automatizálás, diagnosztika stb.) tanulmányozásával. A hallgatók olyan új elméleti és gyakorlati (tacit) ismereteket szerezhetnek, melyekkel javíthatják, növelhetik sajá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages