• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 126 items
 1. Buddhist Religious Teacher

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak. Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át eljutni a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei: A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek felismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szel ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Catechist- Pastoral Assistant

  Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak egyházuk igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal: katekéta specializáción szerzett ismeretek birtokában: a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis, hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi, gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs specializáción szerzett ismeretek birtokában:lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére. ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Catechist- Pastoral Assistant

  Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak egyházuk igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal: katekéta specializáción szerzett ismeretek birtokában: a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis, hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi, gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs specializáción szerzett ismeretek birtokában:lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére. ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Catechist- Pastoral Assistant

  Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak egyházuk igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal: katekéta specializáción szerzett ismeretek birtokában: a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis, hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi, gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs specializáción szerzett ismeretek birtokában:lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Expert in Judaic Studies

  Olyan szakemberek képzése, akik képesek a judaisztika tudományterületének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmait magas színvonalon képviselni, interpretálni, mivel a zsidó vallásról, filozófiáról, történelemről, irodalomról átfogó és alapos ismeretekkel rendelkeznek; továbbá megfelelő jártassággal és készséggel bírnak a bibliai és a modern héber nyelvben. Az alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre és kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gazdasági menedzser

  A bibliai gazdálkodás szakirányú továbbképzés célja, hogy a hallgató elsajátítsa a gazdasági gondolkodás alapjait, megszerezze az elvi-elméleti ismereteket, amelyek nélkül nem képzelhető el sikeres gazdálkodás.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:  A hallgató legyen képes - a vállalkozás stratégiájának kidolgozására és megvalósítására; - számviteli, pénzügyi, adózási ismeretek megszerzésére; - alapvető vállalati pénzügyek elsajátítására; - gazdaságossági elemzések végzésére és azok értelmezésére; - megismerni a gazdasági tartalmú jogforrásokat, értelmezni és alkalmazni tudja azokat; - a keresztény etika normái alapján döntéseit meghozni.    Személyes adottságok, készségek:  A képzés keresztény jellegéből adódóan jelentős hangsúly kerül - a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítésére, - a Biblia és a pénzügyek kapcsolatára; - jelentős gyakorlati képzés oktatására; - a vállalati, az alapítványi, a szociális vezetői munka sajátosságainak, tárgyalási módszereknek, az üzleti élet illemtanának elsajátítására.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A képzés olyan szemléleti keretet ad, amelynek segítségével a hallgató keresztény értékeket követve dönthet gazdasági kérdésekben, továbbá keresztény értékeket követve vezethet egyházi és nem egyházi nonprofit szervezeteket, valamint gazdasági társaságokat. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Jewish Liturgist

  Olyan szakemberek képzése, akik képesek a zsidó liturgika területének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmait magas színvonalon képviselni és interpretálni; valamint a zsidó hitéletben, liturgiában otthonosak, így képesek lesznek a megfelelő irányítással a zsidó hitéleti és liturgiai alaptevékenységek ellátására a határon inneni és az azon túli zsidó hitközségeknél, közösségeknél. A zsidó liturgika alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. katolikus közösségszervező

  Olyan egyházi, felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi, felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. református közösségszervező

  Olyan egyházi, felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi, felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. ...

  Awarding bodySárospataki Református Teológiai Akadémia

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Theologian

  Az alapképzési szakon folyó képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során átfogóan megismerik a kereszténység ősforrását jelentő Biblia eszmerendszerét a maga történelmi beágyazottságában és művelődéstörténeti összefüggéseivel, ami kiegészül egyháztörténeti, vallástörténeti és filozófiatörténeti ismeretekkel. Jól tájékozódnak a vallási eszmerendszerek világában, átlátják azok összefüggéseit az emberiség történelmével és művelődéstörténetével. A képzés megalapozza a mások vallási, világnézeti, lelkiismereti meggyőződését tiszteletben tartó szemléletet, illetve magatartást is. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, egyházi tevékenységre, továbbá ismereteik hasznosítására számos világi hivatás betöltésénél illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. ...

  Awarding bodySola Scriptura Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages