• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1129 items
 1. Bachelor Degree in Early Childhood Education. Department of Early Childhood Education. Faculty of Education of Florina. University of Western Macedonia

  The students shall be capable of: Knowledge: - understanding basic concepts and theories of the education sciences, while being familiarized with the methodologies thereof (educational training); - acquiring the necessary knowledge on sciences and arts, which provide the contents of the curriculum of the kindergarten (special scientific and artistic training), acquire knowledge for teaching the activities of the kindergarten (teaching training); - developing the competence of stochastic - critical analysis of the educational work (connection of personal educational theory and practice);- understand and make use of foreign scientific literature, while having a sufficient and advanced knowledge of their field. Skills: - applying the advances and the achievements of the educational sciences on the teaching practice; - proceed to independent research, with the purpose of producing new knowledge on issues of education and teaching; - fulfilling with responsibility and success their pedagogic-didactic work; - resolving composite or new problems arising during the conduct of their pedagogical work; - communicating with every member of the educational community, with the purpose of disseminating information, ideas, and practical solutions to significant problems.Competences:- handling successfully the pedagogical issues resulting during the conduct of their educational work; - undertaking proactive initiatives for the application of innovative actions, within the context of exercising the educational practice; - com ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor degree in Primary School Education. Department of Primary Education. Faculty of Education of Florina. University of Western Macedonia.

  The anticipated learning outcomes of the undergraduate programme of studies for the Bachelor Degree in the Department of Primary Education of the University of West Macedonia for the candidate educator are the following: Knowledge: have advanced knowledge on a field of work or study, which include the critical understanding of theories and principles. Skills: hold advanced skills or the ability of proving the necessary mastery and innovation for the resolution of composite and random problems in the field of Education Sciences. Competences: they are able to manage composite technical or professional activities or work plans, undertaking the responsibility for taking decisions in unforeseen work or study environments of the field of Education Sciences. In addition, to reflect on their role and undertake the responsibility for the management of the professional development of individuals and groups. Specifically: - have the theoretical background of Education Sciences; - have specialized knowledge on applied teaching and research; - use the necessary theoretical and practical knowledge for their scientific and professional career and development; - apply pedagogical knowledge for the advancement of the learning procedure and for upgrading the educational level; - manage and resolve general and specific pedagogic issues; - contribute to the treatment of the need for continuous education and learning for a nation. ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

  1. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Rekening houdend met de beginsituatie van de klasgroep en de belevingswereld van de individuele kleuter zorgt hij voor gepaste begeleiding, formuleert hij algemene en concrete doelen, selecteert hij passende leerinhouden en leerervaringen, aangepaste ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen. Hij functioneert autonoom en gebruikt hiervoor het Standaardnederlands. 2. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een aangenaam en uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas en op school, met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en de individuele kleuter. Hij hanteert een zorgbrede aanpak en speelt positief in op de sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klasgroep. Hij bevordert emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie. 3. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs heeft een grondig inzicht in de brede ontwikkeling van de kleuter en beheerst de basiskennis - waaronder ten minste de ontwikkelingsdoelen - m.b.t. inhouden en vaardigheden uit de leergebieden Nederlands, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding, en leergebiedoverschrijdende thema’s. Hij hanteert een geïntegreerde en mediawijze aanpak en volgt recente ontwikkelingen kritisch op. 4. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een veilige, werkbare ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

  1. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs begeleidt autonoom en in het Standaardnederlands leerlingen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. 2. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs creëert een positief leer- en leefklimaat in de klas en op school waarin leerlingen zich kunnen ontplooien en worden voorbereid op maatschappelijke participatie. Hij bevordert emancipatie en speelt gericht in op de diversiteit binnen de leerlingengroep. 3. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden en ICT en vertaalt deze op een kritische manier in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt recente ontwikkelingen op. 4. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs creëert in een complexe context een veilige, stimulerende en werkbare leeromgeving. Hij gaat correct om met administratieve taken en gaat gestructureerd te werk bij time- en klasmanagement. 5. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs stuurt zijn functioneren bij en innoveert aan de hand van een systematische en kritische reflectie op de eigen professionele prakti ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling

  Leerresultaat 1 De schoolontwikkelaar (SO) onderzoekt de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs, en gaat na hoe verbetering en/of innovatie mogelijk is. Daarvoor reflecteert hij op zowel inhoudelijke als procesmatige ontwikkelingen op verschillende niveaus.. Leerresultaat 2 De SO inspireert initieert en ondersteunt onderwijsvernieuwingsprocessen, zorgt voor communicatie met en participatie van alle betrokkenen en neemt als coördinator medeverantwoordelijkheid op voor collectieve resultaten. Leerresultaat 3 De SO reflecteert kritisch en methodisch op eigen functioneren, op de schoolpraktijk en op de onderwijscontext en helpt anderen hierop te reflecteren. Leerresultaat 4 De SO zet eenvoudig onderwijskundig actieonderzoek op en helpt dit organisatorisch, relationeel, financieel en juridisch uitvoeren met het oog op kwalitatief onderwijs. Leerresultaat 5 De SO argumenteert en construeert zijn werkwijze, rekening houdend met bestaande en nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke evolutie. De SO verzamelt en selecteert hiertoe informatie, en verbindt contexteigen doelstellingen, inhouden en ervaringen met elkaar en begeleidt de implementatie. Leerresultaat 6 De SO coacht het schoolteam groeibevorderend, communiceert waarderend en duidelijk en toont zich een voorbeeld en motor voor reflectie en onderwijsvernieuwing in het schoolteam. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

  1. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs formuleert concrete doelstellingen, ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen in een veilig en ondersteunend klasklimaat, gebruikt passende werkvormen en een correcte evaluatiemethodiek ter ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces. Hij neemt hierbij als uitgangspunt de klasgroep en de individuele leerling en differentieert waar nodig. 2. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs creëert een positief leer- en leefklimaat voor leerlingen, met aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerling. Hij begeleidt attitudevorming bij leerlingen en bereidt ze voor op maatschappelijke participatie. Hij speelt gericht in op sociale, culturele en talige diversiteit. 3. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs beheerst de domeinspecifieke vakinhoudelijke en vakdidactische (basis)kennis, vertaalt deze op een gestructureerde, kritische en creatieve manier in het Standaardnederlands naar leerlingen en integreert ICT-toepassingen. Hij ontwikkelt een attitude van levenslang leren. 4. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs creëert een efficiënte en stimulerende werk- en leeromgeving naar aanpak, tijd en ruimte en gaat correct om met administratieve taken. 5. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs ontwikkelt praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden, is op de hoogte van en integreert vernieuwende tendensen binnen het vakdomein, reflecteert kritisch op zijn eigen functioneren en stuurt zichzelf bij. 6. De ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Bachelor of Andragogy and Applied Informatics

  Bakalauro laipsnis (andragogikos ir taikomosios informatikos) reikalingas išplėsti karjeros galimybes ir atliepti šiuolaikinių specialistų trūkumo žinių visuomenėje. Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokytojo darbą. Technologijomis grįsto mokymosi specialistas (su mokytojo kvalifikacija) turi turėti šiuos gebėjimus: Specialieji gebėjimai 1. technologijomis grįsto mokymo(-si) dalyko/ modulio planavimo ir programos tobulinimo, 2. dalyko/ modulio turinio metodinio projektavimo, 3. technologijomis grįsto dalyko/ modulio mokymo organizavimo, 4. mokymosi pasiekimų vertinimo, 5. andragoginės ir pedagoginės veiklų tyrimo, 6. technologijomis grįstų sistemų projektavimo ir diegimo, 7. taikomosios programinės įrangos kūrimo ir jos gyvavimo ciklo valdymo, 8. kompiuterinių sistemų ir tinklų administravimo, 9. informacinių sistemų modeliavimo ir projektavimo, 10. virtualaus mokymo(-si) technologijų diegimo, 11. virtualių mokymo(-si) aplinkų projektavimo, 12. technologijomis grįsto mokymo produktų ir procesų kokybės vertinimo. Bendrieji gebėjimai 1. kūrybinio ir kritinio mąstymo; 2. savo profesinio kompetentingumo palaikymo ir tobulinimo; 3. bendradarbiavimo ir darbo komandoje; 4. bendravimo ir informacijos analizavimo užsienio (anglų) kalba; 5. tarpkultūrinio bendradarbiavimo; 6. pilietinio sąmoningumo; 7. darnaus vystymosi principų ir prioritetų identifikavimo. Mokytojo kvalifikaciją ir taip pat andragogo ir taikomosios informatiko bakalaurą galima įgyti aukštojo mokslo institucijose: universitetuose ir kolegi ...

  Awarding bodyVytautas Magnus University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Bachelor of Arts (Honours) in Adult & Workforce Education

  Bachelor of Arts (Honours) in Adult & Workforce Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Bachelor of Arts (Honours) in Early Childhood Education

  Bachelor of Arts (Honours) in Early Childhood Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Bachelor of Arts (Honours) in Montessori Education

  Bachelor of Arts (Honours) in Montessori Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages