• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 73 items
 1. Bachelor's Degree in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Business Administration and Economics. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  Learning outcomes: The graduates of the Department are expected to have understood the following: - The basic principles, values, and concept of the profession of the librarian - information scientist. - The method by which libraries and librarians contribute to the promotion of democratic principles, freedom of thought, and life-long learning. - The basic principles for the organisation and operation of libraries of various types (academic, folk, school, specialized, etc.) of documentation centres, of archives and cultural organisations. - The basic principles for the organization and operation of digital libraries, foundation depositories, archives, digital collections, thematic gates in the internet, and all kinds of digital information. - The basic concepts concerning the lifecycle of information. - The concepts and the methods for acquiring and making available the sources of information. - The basic principles for organising recorded knowledge and information. - The characteristics and the potential for using new technology in the field of libraries and relevant organisations. - The techniques and methods for evaluating products and services based on technology. - The basic concepts of information needs and of information behaviour. - The basic concepts and principles of IT services. - The procedure and the basic research methods. - The major learning theories. - The basic principles and methods for the administration and management of societies and organisations. With the purpose of being c ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the department is called "Graduate of the Department of Library and Information Technology Systems of Technological Education." Upon completion of his studies, the Department's graduate, Library and Information Technology Education, has the knowledge and practical experience to successfully operate either independently or in collaboration with other scientists and technologists in the following fields:1. study, research and application of modern technology in the creation, organization, operation and administration of libraries, archives and all kinds of informative organizations;2. creation, organization, operation and management of digital libraries, repositories, electronic files etc.;3. research on information science;4. training for the use of any kind of information units and related IT activities;5. provide information services and create products / information tools. In these fields, and their respective segments, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following:i. planning, organization, management and operation of any information organization in a physical or digital environment; ii. the definition of information science and librarianship objectives;iii. identify, organize and make information publicly available;iv. provide information services; v. design, organize and implement cultural events within the context of the information organizationvi. educate the users of the information organisation;vii. develop collaborations with ot ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. e-könyvtárak szakreferense

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek - konstruktív, innovatív megoldási módszereket kialakítani és megvalósítani a könyvtári szolgáltatások területén; - a tananyagok elsajátítása révén az infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségek kihasználására, könyvtári munkájuk során ismereteik szakszerű alkalmazására; - a munkájukhoz kapcsolódó tudományterületek újabb kutatásai eredményeinek nyomon követésére; - és nyitottak a változtatásokra és a legújabb technológiák megismerésére, folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat.     Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzettek megismerhetik: - a korszerű internetalapú technológiák alkalmazását, például dinamikus weblapok készítését, a meglevő információk új szempontok szerinti feldolgozási módszereit, valamint új információk előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtásának lehetőségeit; - a hatékony tájékoztatást és információszolgáltatást a korszerű információs technológiák felhasználásával; - a szöveges és multimediális információk archiválásának, szervezésének és közreadásának módszereit; - a tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatait, valamint az ismeretátadás eszközeinek rendszerét a strukturált adatbázisoktól a teljes könyvtári portálokig; - a virtuális és digitális könyvtár jellemzőit, szolgáltatásait, valamint számba veszik a tervezésükkel kapcsolatos feladatokat; - az animáció-készítés alapfogalmait, az Adobe Flash CS3 animáció-készítő rendszer felületét és használatát; - a web 2.0 ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kiadói szerkesztő

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * a szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában,   * tipográfiai ismeretek,   * kép- és kiadványszerkesztői ismeretek,   * helyesírási és stilisztikai ismeretek,   * jogi, gazdasági és menedzsment alapismeretek,   * a szerzővel, a nyomdával, a terjesztőkkel való kapcsolattartás gyakorlata. Elsajátítandó személyes adottságok, készségek:   * a folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának megismerése (betű-, papír- és kötéstípusok, kézirat- és korrektúrafázisok, nyomdai eljárások szakszerű megnevezése, felhasználási területei),   * a folyóirat- és könyvkiadás sajátos konvencióinak megismerése (a kéziratgondozás rendje, korrektúra és imprimatúra lefolyása, a kiadvány kötelező és opcionális kellékei stb.),   * a szerkesztői munkához szükséges nyelvi kompetenciák (készségszintű helyesírási és stilisztikai ismeretek),   * a szerkesztői munkához szükséges műveltségi kompetenciák (kézikönyvek, szótárak, lexikonok, adattárak készségszintű használata),   * a szerkesztői munkához szükséges tipográfiai kompetenciák (a leggyakrabban használt kiadványszerkesztő programok [Quark, InDesign] és képszerkesztő programok [Photoshop] készségszintű használata),   * a szerkesztői munkához szükséges kommunikációs kompetenciák (a kiadványszerkesztés folyamatának többi szereplőjével való kapcsolattartás). A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   * A kurzus célja olyan kiadói és szerkesztőségi szakembe ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Librarian and Information Scientist

  A képzés célja informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információ feldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az informatikus könyvtáros a) tudása - Ismeri a könyvtári szakterülete működését meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági, politikai és technológiai folyamatok legfontosabb tényezőit. - Tisztában van a könyvtár- és információtudomány alapfogalmaival és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeivel. - Átfogóan ismeri a hazai és európai uniós könyvtári, információs és információgazdasági stratégiákat, jogi szabályozásokat, intézményrendszereket, programokat. - Ismeri a hazai és külföldi dokumentumok és információk értékelésével, kiválasztásával, a gyűjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a keresőrendszerek használatával, működtetésével, fejlesztésével, valamint a könyvtári szolgáltatások nyújtásával és tervezésével kapcsolatos alapelveket. - Áttekintéssel rendelkezik az informatikai és infokommunikációs eszközök, módszerek, technikák alkalmazásának, hasznosításának lehetőségeiről, a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: muzeológus iránymutatásával különböző szempontú tárgylistákat és nyilvántartásokat folyamatosan precíz módon vezetni műtárgyakat kiállítási, kutatási, fotózási, vagy restaurálási célból előkészíteni különböző anyagú tárgyakat műtárgyvédelmi szempontból megfelelően csomagolni, mozgatni muzeológussal, művészettörténésszel, kiállításrendezővel, restaurátorral a szakmai munkáját érintő kérdésekben konzultálni figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállítóterem klimatikus és higiéniai körülményeit a műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni ...

  Awarding bodyMagyar Nemzeti Múzeum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. media and communication designer

  A képzés célja olyan kreatív iparági specializációk megszerzése a kommunikációdesign,a médiadesign, a hangdesign és az interakciódesign területén, amely lehetővé teszi a kommunikációs és interakciós folyamatok, tartalmak és a digitális média kapcsolatát digitális iparágakban, üzletágakban.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók * ismerik a speciális médiatechnika alapjait;* alapvető ismeretekkel rendelkeznek a designmenedzsment és a stratégiai tervezés témakörében;* ismerik a narratívák és a dramaturgia összefüggéseit;* kellő alkalmazott pszichológiai ismeretekkel rendelkeznek a művészetpszichológia és a tárgyi esztétikai értékelés területén, ismerik és jártasak a videogyártás és utógyártás témakörében;* ismerik és jártasak a vizuális tervezés ismereteiben, az interakciódesign területén, valamint a vizuális művészeti fejlesztés kérdéskörében.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók képesek* a designnal kapcsolatos marketingeszközök alkalmazására;* a designfolyamatok interpretálására a kommunikáció és média vonatkozásában;* a kommunikációs és médiafolyamatok és -technikák általános nézőpontjainak és műfaji határainak integrálására;* a kulturális és gazdasági folyamatok összekapcsolására;valamint* tudják hogyan használható a médiatechnológia dramaturgiailag értelmes módokon.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzési szak ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. alternatív vitarendezési szaktanácsadó a gazdaságban, mediátor

  Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése a képzési idő alatt: * az alternatív vitarendezés jogszabályi környezete; * a mediáció pszichológiai háttere, a mediátor személyisége; * a konfliktusok megelőzésének módszerei és technikái; * a mediáció kommunikációs elmélete és gyakorlata, kommunikációs technikák, kérdezéstechnika; * az alternatív vitarendezés etikája; * a mediáció polgári és munkajogi háttere, a munkaügyi érdekegyeztetés lehetséges formái; * a gazdaságban legjelentősebb mediációs területek jellegzetességei, gyakorlati módszerei (munkaügyi, egészségügyi, pénzügyi, oktatási, fogyasztóvédelmi, turisztikai); * páros, a kiscsoportos illetve nagycsoportos mediációs helyzetekben alkalmazható módszerek és technikák, ezen belül a resztoratív technikák megismerése; * mediáció a civil szférában, civil szféra szerepe az alternatív vitarendezésben; * a kisebbségekkel kapcsolatos alternatív vitarendezési helyzetek megismerése. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: * etikus, ügyfélorientált szemlélet; * magas szintű empatikus képesség; * kiemelkedő társas és kommunikációs készségek, facilitálási és folyamatvezetési készségek; * fejlett szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, asszertivitás; * mély szakmai elhivatottság és tájékozottság. A szakképzettség alkalmazása: A hallgatók megismerik a rendszerváltás óta eltelt időszakban a hazai társadalmi és gazdasági életben meghonosodott alternatív vitarendezési intézmények működésének alkalmazhatóságát és valós, mindennapi gyakorlatát.   Vit ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. digitálisarchívum-fejlesztő

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * adatmodellezés, relációs adatbázisok tervezése, adatbázisok kezelése; * repozitórium adatszerkezetének modellezése; * opensource repozitórium szoftver telepítése, repozitóriumok konfigurálása; * repozitórium adatbázisának kialakítása; * adatfeltöltés, metaadatok megadása; * repozitórium és aggregátorok kapcsolatának biztosítása; * keresés repozitóriumok adatbázisaiban.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * redundancia-mentes relációs adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához, fizikai megvalósításához szükséges ismeretek; * a relációs adatbázisokban tárolt adatok kinyeréséhez, az adatok közötti összefüggések feltárásához, az adatok különböző rendszerek közötti transzferálásához szükséges ismeretek; * az XML-nyelv alapszintű ismerete; * diszciplináris és intézményi repozitóriumok szerepe a digitalizált adatok tárolásában és megosztásában; * repozitórium aggregátorok működése; * Open Access repozitóriumok adatszerkezete, és metaadat szabványaik; * az OAI protokoll ismerete.   Személyes adottságok, készségek: A végzett hallgató * problémamegoldó készséggel rendelkezik, feladatait rendszerben gondolkodva igyekszik megoldani; * absztrakció, finomítás és specializáció révén képes adatszerkezetek többszintű modellezésére; * képes önállóan vagy team munka keretében intézményi, illetve diszciplináris repozitórium adatbázisának megtervezésére; * kreatív, logikus gondolkodású; * magas szintű szakmai tudással, kooperatív, koordinációs, szervező készéggel rendelkezik.   A szakk ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. közszolgálati multimédiás szerkesztő

      A képzésben végzett hallgató az alábbi ismeretekre tesz szert:       Ismeretbeli kompetenciák:   jól hasznosítható interdiszciplináris szaktudományos ismeretek, amelyek egyaránt kiterjednek a tömegmédia bölcsész- és társadalomtudományos megközelítéseire; a közösségi és a közéleti kommunikáció folyamatainak sokoldalú bemutatása; nemzetközi kitekintés a médiarendszerekre és a médiapolitikára; a közszolgálati média működésének és mai kihívásainak alapos ismerete.   Gyakorlati kompetenciák:   képes szakmailag tájékozódni a tömegmédia egyes területein; alkalmas a közszolgálati média különböző munkaköreinek betöltésre; a kutatói munka során képes tematizálni, illetve módszertani alapossággal vizsgálni és elemezni a tömegmédia működését; képes létrehozni médiakutató projekteket és képes ezek végigvitelére.   Személyi kompetenciák:   kiemelkedő kommunikációs készség; problémafelismerő- és megoldó képesség; rendszerező képesség, szervezőképesség; vezetői kompetenciák, stratégiai szintű gondolkodás; képesség önálló munkavégzésre; képesség csapatmunkában való részvételre.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:   a médiaintézményekben médiatartalmak beosztott munkatársi szintű és önálló előállítása; a közszolgálat területén a közösségek iránti felelősséget tükröző szakmai irányítás biztosítása vezető munkatársként; médiatartalmak projektszerű kidolgozása és megvalósítása az elektronikus média valamennyi, de elsősorban a közszolgálat területein; ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages