• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. gyártásinformatikus szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: – A korszerű gépészeti technológiák és a hozzájuk kapcsolódó fizikai jelenségek elméleti alapjainak alkalmazása; – A számítógépes technikák (CA) alkalmazási lehetőségei a technológiai tervezésben, gyártásban és szerelésben; – A gyártórendszerek és gyártóeszközök számítógépes tervezése és működtetése; – A számítógépesített hosszméréstechnika alapjai és gyakorlati alkalmazásai; – A szellemi tulajdonnal és a technológiai transzferrel kapcsolatos ismeretek alkalmazása. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az alap, a szakmai és a differenciált tudáselemekben a következő szakmai modulokkal kapcsolatos ismereteket szerezhetik meg a képzésben résztvevők: – Alapismeretek és szakmai törzsanyag (62 %): technológiai-transzfer, műszaki ábrázolás, technológiai alapismeretek, hosszméréstechnika, korszerű gépipari technológiák, CNC technológia, integrált gyártórendszerek; – Differenciált szakmai ismeretek (38 %): CAD/CAM rendszerek, automatizált szerelés. A képzés során kialakítandó személyes adottságok, készségek, amelyeket a szakképzettség megszerzését követően konkrét környezetben, tevékenységrendszerben alkalmazni lehet: A gyártásinformatikai szakirányú továbbképzési szak olyan műszaki szakembereket képez, akik korábban megszerzett mérnöki szakismereteikre alapozva elsajátítják a legkorszerűbb technológiai és az ehhez kapcsolódó informatikai ismereteket. Ezek alapján – elsősorban a gépészeti szakterületen – képesek tervezési, fejlesztés ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gyógynövénytermesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában a gyógynövénytermesztő szakmérnök képes önálló gyógynövénytermesztő gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására a gyógynövény-termesztésben és feldolgozásban; Képessé válik üzemek, gazdaságok növénytermesztési, gyógynövény-termesztési rendszerének kezelésére; Képes továbbá fenntartható földhasználatok kivitelezésére a gyógynövény-termesztésben, fenntartható tájgazdálkodás, gyógynövénytermesztés megvalósítására; Valamint képes a gyógynövény-termesztési rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   A gyógynövénytermesztés alapjai, tápanyagai, a gyógynövények hatóanyagai, hatásai; A gyógynövények termesztéstechnológiája, a gyógynövények növényvédelme, a gyógynövénytermesztés ökonómiája, a gyógynövények feldolgozása, marketingje.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   A gyógynövénytermesztés története, rendszerezése, Kultúrnövények gyógyhatású anyagainak felhasználása, A gyógynövénytermesztés talajtani alapjai, tápanyagai, A gyógynövények hatóanyagai, hatásai; Szakma-specifikus tudáselemek: Gyógynövények termesztéstechnológiája, Újabban termesztett és vadon termő gyógynövények, Gyógynövények növényvédelme, Gyógynövénytermesztés ökonómiája, Gyógynövény-termékfeldolgozás, marketing, Gyógynövények drogjainak tárolása, csomagolása, illetv ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gyógypedagógiai mentor

  A képzés célja olyan felsőfokú szakemberek képzése, akik segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását. Képesek gyermekközpontú és a gyermek személyiségfejlődésének alárendelt pedagógiai munka végzésére. A gyógypedagógiai mentorok - ismerjék a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésére, oktatására vonatkozó jogszabályokat és központi nevelési-oktatási dokumentumokat (közoktatási törvény, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, iskolai oktatásának irányelvei, központi kerettantervek, Tanulási Képességet Vizsgáló és Tanácsadó Rehabilitációs Szakértői Bizottságok szakértői véleményei, egyéb dokumentumok); - tudják a sajátos nevelési igények és a szociálisan deprivált háttér miatt előállt fejlődési elmaradás közötti különbséget; - tudják beilleszteni a magyar közoktatás rendszerébe a fogyatékos gyermekek tanulók, nevelési, oktatási intézményrendszerét és ismerjék a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelhetőségét, taníthatóságát segítő szakszolgáltatási rendszert; - ismerjék meg, és tudják a sajátos nevelési igényű gyermekpopuláció összetételét és tanulói jellemzőit, (testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, valamint az autista és pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási és személyiségfejlődési sajátosságai); - tudják felismerni a különböző fogyatékosságok tüneteit és a tüneteket előidéző lehetséges fiziológiai, pszichológiai okokat; - tudják felismerni és megelőzni a tanulási nehézségeket, tanulási zavarokat, és tanul ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gyógyszerpolitikai és gyógyszergazdaságtani elemző

  A szakirányú továbbképzési szak célja: A gyógyszerpolitika es gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzési szak célja olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakemberek képzése, akik a gyógyszerügy minden – nem medikalis vagy paramedikalis tudást igénylő – területén képesek önálló szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni. Ennek érdekében a szak célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő társadalomtudományi és közgazdaságtani alapokon nyugvó széleskörű egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani ismeretekkel, és ezeken alapulva multidiszciplináris, problémaorientált szemlélettel rendelkeznek, továbbá birtokában vannak az egészségügy és ezen belül kiemelten a gyógyszerügy makro-, mezo- és mikroszintű működésének elemzéséhez és tervezéséhez szükséges módszertani, informatikai alapismereteknek is. Továbbá akik az egyes konkrét problémák elemzésekor és a megoldási javaslatok megfogalmazásakor képesek összeegyeztetni a társadalompolitikai és gazdasági megfontolásokat, célokat. Az oktatási módszereket tekintve a tárgyak többsége évközi feladatok megoldását, önálló elemzések készítését és prezentációját igényli a hallgatóktól. Ezzel a képzés azt is célozza, hogy a hallgató legyen képes elemzési, tervezési feladatok önálló megoldására, önálló szakmai álláspont kialakítására, az egészségügy/gyógyszerügy kérdéseire vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére, továbbá saját álláspontjának, szakmai munkája eredményeinek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, m ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gépgyártástechnológiai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezésére, irányítására és ellenőrzésére az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeinek, anyagés munkaerő-szükségletének előzetes tervezésére a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítására, az új berendezések üzembe helyezésére, a gépek termékvagy műszakváltást megelőző beállítására az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetésére és kivizsgálására a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítására és a gyártási feltételek folyamatos fenntartására az új termékek gyártásának figyelemmel kísérésére és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzésére, azok kiküszöbölésére gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységek végzésére új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszerek összeállítására és helyszíni szerelésére gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Gépi forgácsoló

  A képesítéssel rendelkező képes: geometriai méréseket, vizsgálatokat végezni tanulmányozni és értelmezni a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok, műszaki táblázatok, tűrésés illesztés táblázatok a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni, beállítani a munkadarab befogó-, megfogó-, menesztőés rögzítő eszközöket kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paramétereket alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani gyalulási, vésési munkákat végezni fúrási munkákat végezni alkatrészeket esztergálni alkatrészeket marni alkatrészeket köszörülni, finomfelületi megmunkálásokat végezni egyszerű geometriájú alkatrészeket készíteni CNC vezérlésű megmunkáló gépeken szerszámélezést végezni betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi előírásokat minőségbiztosítási dokumentálást végezni vállalkozási adminisztrációt végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Gépjármű mechatronikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a gépjárművek sorozatgyártásában közreműködni a gyártási folyamatban minőségellenőrzést végezni és ennek során ellenőrzi a gyártósorról lekerülő gépjárművek minőségét tevékenységéhez meghatározott gépeket, eszközöket, mérőberendezéseket használni az elvégzett méréseket dokumentálni az elektromos, elektronikus, mechanikus, pneumatikus és hidraulikus rendszereket ellenőrizni, elemezni megállapítani és megszüntetni a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérőés vizsgáló rendszereket is használni kezelni a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezni a járműveket, és megvizsgálni az előírásoknak való megfelelést mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerelni, valamint ellenőrizni járműveket és rendszereket karbantartani, javítani és beállítani hibákat és zavarokat keresni, mérési eredményeket értékelni a munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmazni minőségi, valamint a munkavégzéshez és ellenőrzéshez szükséges utasításokat értelmezni szakmai tevékenységeinek végzése során: betartani a biztonsági előírásokat elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hiba-megállapítását működtetnii a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket felhasználni a tanult logisztikai ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Gépjárműépítő, szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: gyártási folyamatokat biztosító utasításokat és információkat használni tevékenységeihez meghatározott gépeket, szerelőés segédberendezéseket, szállító eszközöket és szerszámokat használni elektromos és fémipari kéziszerszámokat használni mérőeszközöket kezelni gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről anyagmozgató eszközöket használni speciális technológiai berendezéseket kezelni az általa használt berendezéseken, gépeken és eszközökön a beállítási, ápolási és karbantartási munkákat elvégezni munkája során betartani a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi szabályokat gépjárművet összeszerelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gépészeti karbantartó szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakon végzett szakmérnök képes a karbantartás helyzetének komplex, műszaki-gazdasági megítélésére, a fejlődési tendenciák értékelésére; Képes a karbantartási rendszer elméletileg megalapozott korszerű kialakítására, a termelés/szolgáltatás szempontjainak figyelembevételére; Képessé válik a gépészeti jellegű eszközök karbantartási (ápolási-gondozási, ellenőrzési, javítási) folyamatainak, technológiáinak tervezésére, irányítására; Képes a műszaki diagnosztika korszerű eljárásainak és eszközeinek alkalmazására; Az irányítási és végrehajtási szinten képes a karbantartási rendszer kiválasztására, megvalósítására és fejlesztésére;   Valamint menedzsment ismeretek birtokában képes csoportmunkában részt venni, munkatársakat irányítani, más szakmai területek szakembereivel együttműködni.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Alapismeretek: Minőségbiztosítási, karbantartás-elméleti és folyamatszervezési ismeretek; Szakma-specifikus tudáselemek: különféle karbantartási technikák és technológiák, szervezés és ökonómia.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Minőségbiztosítás, Méréstechnika, Karbantartás-elmélet, Folyamatszervezés; Javítástechnológia, Műszaki diagnosztika, Kenésgazdálkodás, Környezetvédelem, Karbantartás szervezése és ökonómiája, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. hegesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában a hegesztő szakmérnök képes hegesztett szerkezetek gyártására, a gyártás felügyeletére, egyszerű hegesztett szerkezetek tervezésére; Képes a minőségbiztosítási rendszernek a hegesztés területén való működtetésére; Képes a hegesztési feladatokhoz a megfelelő hegesztő rendszerek megválasztására; Képes a hegesztő rendszerek kiépítésére, korszerű hegesztő rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   általános anyag-szerkezettan, kötések szilárdságtana, anyagvizsgálati eljárások; hegesztési technológiák, hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása, automatizálás, robotok.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Alapozó ismeretek: Anyag-szerkezettan, Hegesztett kötések szilárdságtana, Roncsolásos anyagvizsgálat, Roncsolásmentes anyagvizsgálat, Hegesztő eljárások, Hegesztő berendezések; Szakma-specifikus tudáselemek: Acélok hegesztése, Nemvas anyagok hegesztése, Felrakó hegesztés, Hegesztett szerkezetek tervezése, Hegesztett szerkezetek gyártása, Automatizálás, robotok, Minőségmenedzsment, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages