• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Vēsture- Bak. studijas

  Vēstures bakalaura studiju programma studentiem piedāvā iespēju gan paplašināt savas vēstures zināšanas, gan arī iegūt prasmes vēstures pētniecībā un zinātnisko darbu rakstīšanā. Studiju laikā lekcijās un semināru nodarbībās studenti, pirmkārt, apgūst Latvijas, Rietumeiropas, Austrumeiropas, Amerikas u. c. reģionu vispārējās vēstures jautājumus, sākot ar aizvēsturi un beidzot ar mūsdienām, vēstures pētījumu izstrādes pamatprincipus, avotpētniecības iemaņas un latīņu valodu. Sākot ar otro semestri, studenti atbilstoši savām interesēm apgūst kursus arī kādā no piedāvātajiem studiju moduļiem: Latvijas vēsture, Vispārējā vēsture un Kultūras mantojums. Latvijas vēstures un Vispārējās vēstures modulī studentiem tiek piedāvāti kursi, kuri ļauj padziļināti iepazīties ar Latvijas, Austrumeiropas, Rietumeiropas un ASV dažādiem vēstures jautājumiem un problēmām. Kultūras mantojuma moduli apgūst studenti, kuri īpaši interesējas par arheoloģiju, arhitektūru, kultūras mantojumu un tā aizsardzību, etnogrāfiju un dažādām vēstures palīgzinātnēm (piemēram, heraldiku, numismātiku). Studenti katru gadu var piedalīties arheoloģiskajos izrakumos un kultūras mantojuma apzināšanas izbraukuma semināros Latvijā un arī ārpus tās. Studiju process norit salīdzinoši nelielās studentu grupās, līdz ar to semināru nodarbībās katram studentam ir iespēja mācīties paust un argumentēt savu viedokli, uzstāties ar referātu auditorijas priekšā un tikt pamanītam. Darba iespējas: vēstures zinātnes institūcijās, skolās, muzejos, arhīvos un jomās, ka ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Teoloģija- Mag. studijas

  Teoloģijas MSP galvenais mērķis ir sagatavot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā teoloģijas apakšnozarē. Uzdevumi: sniegt iespējas padziļinātai teoloģijas un reliģiju zinātnē apakšdiciplīnu metodoloģijas un teoriju apguvei un to praktiskam pielietojumam; veidot studiju vidi, kas sekmētu sekmīgu maģistra darbu izstrādi un aizstāvēšanu; sekmēt studējošo radošo spēju attīstību un motivēt labākos studentus tālākām studijām doktorantūrā; atbalstīt studentu starptautisko apmaiņu; veicināt starptautisku sadarbību teoloģijā un reliģiju zinātnē. Programmas studiju rezultāti Studiju rezultātā tiek sagatavoti maģistra līmeņa speciālisti teoloģijā un reliģiju zinātnē, kas spēj demonstrēt: Jomas specifiskās prasmes: veikt padziļinātus pētījumus vienā teoloģijas vai reliģiju pētniecības apakšnozarē un izklāstīt savu pētījumu rezultātus maģistra darbā; kritiski un sistemātiski analizēt reliģiskās parādības un procesus vēsturē un mūsdienās; pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos; iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās, dot ieguldījumu sabiedrības attīstības veicināšanā humānisma, iecietības un atvērtības konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai virzienā. Pamata akadēmiskās prasmes: analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus; izvēlēties un pielietot adekvātas metodes datu iegūšanai un raksturojumam; pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā for ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Teoloģija un reliģiju zinātne- Bak. studijas

  Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augsta līmeņa humanitāru izglītību, kas saistās ar reliģiju izpēti mūsdienās un vēsturē. Teoloģijas un reliģiju zinātnes studijās iespējams paplašināt zināšanas par Austrumu un Rietumu reliģiju sakrālajiem tekstiem, praksi, uzskatiem, vēsturi, kā arī apgūt reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas antropoloģiju u. c. •Teoloģijas studijās dziļāk iepazīst kristīgās ticības un prakses avotus (Jaunās un Vecās Derības tekstus un to interpretācijas, reliģisko ideju un institūciju vēsturi, kristīgo praksi – dievkalpojumu, garīgo aprūpi, draudžu pedagoģiju). Liela nozīme šajās studijās tiek piešķirta teoloģijas vietai un teologa atbildībai mūsdienu sabiedrībā. Fakultātei ir ekumenisks raksturs – tajā māca un mācās dažādu konfesiju pārstāvji. • Reliģiju zinātnes studiju priekšmets cieši sasaucas ar teoloģiju, tā pēta jebkuru reliģiju, neatkarīgi no paša pētnieka reliģiskās piederības. Studijas piedāvā ieskatu dažādās pasaules reliģijās (islāms, budisms, hinduisms, kristietība; jaunās reliģiskās kustības), kā arī paplašināt zināšanas par reliģijas avotiem (rakstiem), praksi, uzskatiem un vēsturi. Reliģiju zinātne ietver reliģiju vēsturi, reliģijas fenomenoloģiju, reliģijas socioloģiju, reliģijas psiholoģiju, reliģijas antropoloģiju u.tml. Darba iespējas: jomās, kas ir saistītas ar reliģijas pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts pārvaldē, reliģiskās organizācij ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Mākslas vēsture un teorija- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs” (Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un karitatīvais sociālais darbinieks) izglīto augstākā līmeņa speciālistus profesionālam darbam valsts un pašvaldību sociālā darba iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, Baznīcas dažādu konfesiju institūcijās, kā arī attīsta savus individuālā sociālā darba uzņēmumus. Šīs programmas stiprā puse ir zināšanas par cilvēku, antropoloģijas, psiholoģijas un sociālā darba starpdisciplinārās studijas vienā veselumā. Metodoloģijas praktiska iepazīšana un pielietošana. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību Bībeles mākslā un ikonogrāfijā, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību konceptuāli jaunā - Bībeles un sakrālās mākslas virzienā. Šī programma veido un attīsta Latvijas ikonu glezniecības skolu, kas balstīta ikonogrāfijas tradīcijās un kanonā. Akadēmiskā studiju programma “Bībeles māksla” ir vienīgā studiju programma Eiropā, kur var apgūt šādas prasmes: ikonu gleznošanu, altārglezniecību un sakrālo grafiku. Ikonogrāfu trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Absolventi saņem vērtīgus Baznīcas pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Bulgārijā, Krievijā un Latvijā. Šīs programmas stiprā puse ir senbaznīcas mantojuma apzināšana, klasiskās mākslas priekšmeti (zīmēšana, kompozīcija, gleznošana), sakrālās mākslas simbolikas studijas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Teoloģija- Bak. studijas

  Akadēmiskā studiju programma “Teoloģija” (Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē) balstīta integratīvās teoloģijas pētnieciskajā metodē un teoloģiju skata starpdisciplinārā dialogā ar sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Studenti sagatavojas tālākam pētnieciskajam darbam maģistrantūrā, iemācās kritiski domāt, analītiski spriest un vērtēt cilvēkā un sabiedrībā notiekošo. Apgūst prasmes, kā saprast un vadīt cilvēkus. Teoloģiskās pētniecības koncepcijas izstrādē būtiski nozīmīga ir bijusi LKrA mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība gan arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē, gan dažādos starptautiskajos projektos. Teologi strādā visur – arī tur, kur ir veiksmīgi jāprot vadīt citus cilvēkus. Šīs programmas stiprā puse ir teoloģisko zināšanu integrēšana antropoloģijas, psiholoģijas, kā arī praktiskās kalpošanas praksē, izmantojot Baznīcas pieredzi. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Teoloģija- Mag. studijas

  Akadēmiskā studiju programma „Teoloģija” (humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē) uzņem sociālo un humanitāro zinātņu bakalaurus, kurus interesē starpdisciplināra pētniecība mūsdienu sabiedrības problēmu analīzei un stratēģiskai risināšanai. Teoloģiskās pētniecības koncepcijas izstrādē būtiski nozīmīga ir bijusi LKrA mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība gan arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē, gan dažādos starptautiskajos projektos. Ir iespējamas e-studijas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Reliģija- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Reliģija". Studiju rezultātā iegūst Humanitāro zinātņu bakalaura grādu reliģijā. Reflektantiem ar vispārējo/profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību, kas vēlas iegūt pamatīgas un integrētas zināšanas katoliskajā teoloģijā un Baznīcas mācībā, kas kļūs par pamatu tālākām studijām. ...

  Provider NameNODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU...

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Reliģija- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programma "Reliģija". Studiju rezultātā iegūst profesionālā maģistra grādu reliģijā un profesionālo kvalifikāciju "Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs". Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni. ...

  Provider NameNODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU...

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages