• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 32 items
 1. Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus

  Metsätalouden koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi. Opintoihin sisältyy monipuolisesti niin luokka- kuin maasto-opetustakin. Myös erilaisia työmaa- ja tehdasvierailuja tehdään säännöllisesti opintojen aikana. Ensimmäisen vuoden opinnoissa saat kuvan metsästä ekosysteeminä ja opit metsänhoidon periaatteet. Tutustut myös puunkorjuun perusasioihin ja opit mihin kaikkeen puuta käytetään ja millaisia vaatimuksia puuraaka-aineelle eri tilanteissa asetetaan. Toisen vuoden aikana perehdyt tarkemmin puunkorjuuseen ja puunkorjuun suunnitteluun. Myös metsäbioenergia-asiat tulevat tutuksi. Tutustut metsän merkitykseen yhteiskunnassa ja opit käyttämään paikkatietoa. Metsänhoidon taloudelliset näkökulmat ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat  tulevat myös tutuiksi ja opit päivittämään tilakohtaisen metsäsuunnitelman. Kolmannen vuoden sisältö painottuu liiketoimintaosaamiseen ja metsänomistajien kanssa toimimiseen. Opit projektitoiminnan periaatteet ja teet yhdessä muutaman muun opiskelijan kanssa työelämälähtöisen projektin osana opintojasi. Kolmannen ja neljännen lukuvuoden välillä sovella ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous

  Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu seitsemän kaikille yhteistä ja kuusi valinnaista opintomoduulia. Kunkin työelämästä lähtevän moduulin laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi opinnot sisältävät kaksi harjoittelujaksoa ja opinnäytetyön. Koulutukseesi kuuluvat opinnot metsänmittauksesta ja hoidosta metsäammattilaisen työvälineistä puunkorjuusta ja hankinnasta metsäluonnosta ja -ekologiasta metsänhoidon menetelmistä kestävästä maankäytöstä englanninkielisenä opiskeluna Valinnaisten aineiden pohjalta voit erikoistua esimerkiksi paikkatiedon soveltamiseen ja hallintaan metsäpalvelujen tuottamiseen ja yrittäjyyteen taajamien ja lähiympäristöjen metsien ja luonnon hoitoon luontomatkailuun liittyvien palvelujen tuotantoon uusiutuvien energiamuotojen asiantuntijaksi metsäneuvontaan ja -viestintään. Pystyt suuntaamaan osaamistasi myös HAMKin luonnonvara-alan muihin osaamisalueisiin, kuten maatalouteen ja maisemasuunnitteluun. Koulutuksen toteutus Opit yhdessä oman ryhmäsi kanssa ja käytännön töitä tehden. Opiskelu sisältää käytännön töitä, luentoja, tiedonhankintaa, yhdessä tekemistä, projekteja ja yritysvierailuja. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet:   Päiväopiskelu sekä itsenäisesti että ryhmässä: Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Lähtökohta on, että teet opiskelutyön pääosin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Monimuoto-opiskelu työn ohessa: Opinnoissa hyödynnetään metsäalan työpaikallasi saata ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous

  Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu seitsemän kaikille yhteistä ja kuusi valinnaista opintomoduulia. Kunkin työelämästä lähtevän moduulin laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi opinnot sisältävät kaksi harjoittelujaksoa ja opinnäytetyön. Koulutukseesi kuuluvat opinnot metsänmittauksesta ja hoidosta metsäammattilaisen työvälineistä puunkorjuusta ja hankinnasta metsäluonnosta ja -ekologiasta metsänhoidon menetelmistä kestävästä maankäytöstä englanninkielisenä opiskeluna Valinnaisten aineiden pohjalta voit erikoistua esimerkiksi paikkatiedon soveltamiseen ja hallintaan metsäpalvelujen tuottamiseen ja yrittäjyyteen taajamien ja lähiympäristöjen metsien ja luonnon hoitoon luontomatkailuun liittyvien palvelujen tuotantoon uusiutuvien energiamuotojen asiantuntijaksi metsäneuvontaan ja -viestintään. Pystyt suuntaamaan osaamistasi myös HAMKin luonnonvara-alan muihin osaamisalueisiin, kuten maatalouteen ja maisemasuunnitteluun. Koulutuksen toteutus Opit yhdessä oman ryhmäsi kanssa ja käytännön töitä tehden. Opiskelu sisältää käytännön töitä, luentoja, tiedonhankintaa, yhdessä tekemistä, projekteja ja yritysvierailuja. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet:   Päiväopiskelu sekä itsenäisesti että ryhmässä: Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Lähtökohta on, että teet opiskelutyön pääosin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Monimuoto-opiskelu työn ohessa: Opinnoissa hyödynnetään metsäalan työpaikallasi saata ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous (75-105 op)

  Koulutukseen osallistuva ryhmä aloittaa opintonsa 15 opintopisteen laajuisella perehdyttävällä moduulilla, joka sisältää opiskeluiden aloittamiseen ja suunnitteluun liittyvät asiat, tietotyövälineiden käytön, ruotsin kielen, paikkatiedon perusteet sekä metsätalouden ajankohtaisia aiheita. Opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan valintansa mukaisesti seuraavilla osaamisalueilla: •puun jalostus ja tuotteistaminen •metsäyrittäminen ja metsäpalvelut •metsäomaisuuden hoito •uusiutuvat energiamuodot •metsäsuunnittelu •biotalous •paikkatieto •puunhankinta •taajamametsien hoito ja suunnittelu Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opitaan: •työelämän yleisiä taitoja •vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä •luovia ongelmanratkaisutaitoja •asiakaslähtöisyyttä •viestintä- ja kielitaitoja suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä  Koulutuksen toteutus Metsätalousinsinööri (AMK) opinnot kestävät 1-2 vuotta, riippuen opiskelijan pohjakoulutuksesta ja aiemmasta osaamisesta. Opintojen laajuus riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta seuraavasti: metsätalousteknikko opiskelee yhteensä 105 opintopisteen laajuiset opinnot ja metsätalousinsinööri 75 opintopisteen laajuiset opinnot. Opiskelija voi valita moduulikohtaisesti millä tavalla opiskelee. Tässä koulutuksessa opiskellaan lähtökohtaisesti monimuotoisella opiskelutavalla. Tämä tarkoittaa, että opiskelija opiskelee moduuleja henkilökohtaisesti laaditun suunn ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. WOOD PROCESSING TECHNOLOGY

  WOOD PROCESSING TECHNOLOGY (TEHNOLOGIJA DRVETA) is Bachelor programme (180ECTS) of applied studies offered by the College of Applied Studies in Vranje. ...

  Provider NameCollege of Applied Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 6. FORESTRY

  FORESTRY (ŠUMARSTVO) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Forestry in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 7. TECHNOLOGIES, MANAGEMENT AND DESIGN OF WOOD FURNITURE AND WOOD PRODUCTS

  TECHNOLOGIES, MANAGEMENT AND DESIGN OF WOOD FURNITURE AND WOOD PRODUCTS (TEHNOLOGIJE, MENADžMENT I PROJEKTOVANјE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Forestry in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. Forest economy

  Future forestry specialists study applied mathematics, statistics, general chemistry, a foreign language, information technologies, business economy, management, environmental protection, plant anatomy and morphology, fundamentals of law, soil science, fundamentals of husbandry, plant systematics, etc. Practical studies are conducted in five stages: cognitive, afforestation, forest measurement, formation of plantations, preparation of wood of cutting areas and other practice in a training forest enterprise. During the final practice, acquired theoretical and practical knowledge is consolidated in a future work place — forest companies and private forest owners’ cooperatives. The duration of practical studies is 26 weeks. During these studies, forest planting, growing, protection skills, etc., are consolidated and improved. The forestry study programme is aimed at people who have finished secondary education and seek to be forest engineers. ...

  Provider NameKaunas College of Forestry and Environmental Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Forestry

  Objectives of a study programme: The aim of the study Programme is to prepare the bachelors of forestry sciences who have the essential theoretical knowledge, are capable of critical thinking and are equipped with the latest knowledge of the sustainable and multi-purpose forest growing, protection and use; administration, management and planning of forestry; are capable of applying this knowledge (following the principles of the sustainable silviculture) in the specialised forest management and in improving the quality of human life under the constantly changing environmental conditions. First partial aim: - to develop students‘ human values, critical thinking, active citizenship, communication freedom, and responsibility in choosing values, i.e. to develop socially active persons for the Lithuanian economy, science and culture; Second partial aim: to develop the system of knowledge and abilities in the field of forest ecosystems; forest growing, use and protection; forest management and planning; and evaluation of modern forest growing technologies based on the latest forest science achievements and providing for the adaptation and organisation of the sustainable forestry. Third partial aim: to develop special competences in deepening the knowledge and developing the abilities in one of the branches of the forestry studies: forest growing, urban and recreational forestry, wildlife population and game management, forest resource accounting and design, and wood science. Learning outcomes: To apply the knowledg ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Recreational Forestry

  Objective(s) of a study programme: The aim of Recreational Forestry study programme is to prepare multidimensional specialists who would be able to solve the problems of decorative plantations’ quality improvement and landscape preservation, to independently and competently organise business of decorative gardening, able to integrate and apply latest scientific knowledge, experience of Lithuania and other countries in their professional activity Learning outcomes: Graduates of the programme will be able: 1. To identify and analyze new problems as well as critically evaluate all problems of recreational green areas in the country and to plan solving strategies; 2. To creatively apply contemporary assortment of decorative plants for various purposes and different categories of greeneries; 3. To create new and to reconstruct old greeneries; 4. To make decisions independently and take responsibility for them while methodically managing designing, reconstruction, renovation and maintenance works of greenery for recreational and other purposes in Lithuania and abroad; 5. To propagate all applicable plant species and varieties to greeneries using modern European vegetative propagation methods and to organize progressive nursery and plantation farm plantings necessary for green areas of various purposes; 6. To follow international conventions of the EU, declarations, charters and the directives of the Republic of Lithuania in organizing recreational green areas development, their formation and protection; 7. To appl ...

  Provider NameSiauliai University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages